Pereiti į pagrindinį turinį

  • Daugiabučiai

Šiaulių miesto savivaldybės Lieporių gatvės seniūnaitija

 

 

Trys nevyriausybinės organizacijos - viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ (toliau - asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacija) ir asociacija „Lieporių bendruomenės centras“ - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai 2021 m. gegužės 4 d. pateikė pasiūlymą dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies pakeitimo (Pagrindinis pasiūlymas) ir alternatyvų pasiūlymą dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3-osios nuostatos ir 34 straipsnio papildymo (Alternatyvusis pasiūlymas).

Asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ 2022 m. spalio 5 d. raštu kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją, prašydama informuoti apie vykusius svarstymus bei priimtus sprendimus vertinant kartu su 2021 m. gegužės 4 d. lydraščiu pateiktus pasiūlymus.

Vidaus reikalų viceministrės Sigitos Ščajevienės 2022 m. lapkričio 14 d. raštu asociacija buvo informuota apie tai, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2021 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. KT59-N5/2021 pripažino, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatos, susijusios su savivaldybių merų įgaliojimais, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsniui, įtvirtinančiam konstitucinius vietos savivaldos pagrindus.

Viceministrė pažymėjo, kad 2022 m. gegužės 22 d. įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67, 119, 122, 124, 141 ir 143 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIV-1028 buvo pakeistas Konstitucijos 119 straipsnis – jame įtvirtinta nuostata, numatanti, kad savivaldos teisė „įgyvendinama per savivaldybių tarybas ir savivaldybių merus“.

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. SV-S-351 buvo sudaryta darbo grupė vietos savivaldos teisinio reguliavimo pakeitimams parengti. 2022 m. birželio 30 d. priimtas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1268, kuriuo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas buvo išdėstytas nauja redakcija Naujos redakcijos įstatyme, įsigaliosiančiame 2023 m. balandžio 1 d., įtvirtintas kokybiškai naujas vietos savivaldos modelis. Pagal naujos redakcijos įstatymo 3 straipsnio 3 dalį, meras yra savivaldybės vadovas, savivaldybės vykdomoji institucija, o savivaldybės administracijos direktorius yra tik įstaigos – savivaldybės administracijos – vadovas, atskaitingas savivaldybės merui (34 straipsnio 1 dalis).

Be to, 2022 m. lapkričio 14 d. rašte buvo pažymėta, jog naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatyta, kad „meras užtikrina, kad būtų sudarytos tinkamos vietos gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus sąlygos“, nustatytos šio įstatymo 10 straipsnyje.

Mero atsakomybė sistemiškai nustatoma kituose įstatymo straipsniuose – „meras tvirtina gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymą (sugrupavimą) į seniūnaitijas (kai jos sudaromos)“ (27 straipsnio 2 dalies 14 punktas), „reglamento nustatyta tvarka skelbia vietos gyventojų apklausą“ (27 straipsnio 2 dalies 24 punktas), „meras turi nuolat bendrauti su savivaldybės nuolatiniais gyventojais. Meras reglamento nustatyta tvarka atsiskaito savivaldybės bendruomenei už savo veiklą“ (27 straipsnio 3 dalis).

Viceministrė 2022 m. lapkričio 14 d. rašte konstatavo, jog teritorijų sugrupavimas į seniūnaitijas, įvertinus gyventojų kaimynystės ryšius ir poreikius, priklauso mero, kaip savivaldybės vadovo ir jos vykdomosios institucijos, o ne savivaldybės tarybos, kaip minėtos trys nevyriausybinės organizacijos siūlė savo 2021 m. gegužės 4 d. kreipimesi Nr. 1 dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies pakeitimo (Pagrindinis pasiūlymas), kompetencijai.

Naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „seniūnaitijos

sudaromos, jeigu yra įsteigtos seniūnijos. Jeigu seniūnijos nesteigiamos, savivaldybės tarybos

sprendimu seniūnaitijos gali būti sudaromos“, tai reiškia, kad, nesant seniūnijų, seniūnaitijos gali būti ir nesudaromos.

Į asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ paklausimą „Kaip praktiškiau ir teisingiau reikėtų mums suprasti Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3-osios nuostatos sąvoką „paprastai?“ 2021 m. balandžio 14 d. elektroniniu laišku Vidaus reikalų ministerija atsakė, kad „sąvoka „paprastai“ suteikia diskreciją (teisę) pasirinkti ir kitokį sprendimo būdą ar formą, t. y. tai tik orientacinis reguliavimas“, todėl spręstina, kad esminis teritorijų grupavimo į seniūnaitijas kriterijus yra natūraliai susiklostę gyventojų kaimynystės ryšiai ir poreikiai, kas ir nustatyta naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje.

Viceministrė Sigita Ščajevienė 2022 m. lapkričio 14 d. rašte taip pat pažymi, jog, siekiant sustiprinti seniūnaičio institutą, išplėsta seniūnaičių sueigos kompetencija – naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nauja nuostata, numatanti, kad „išplėstinėje seniūnaičių sueigoje gali būti svarstomi klausimai dėl seniūnijos bei seniūno veiklos gerinimo ir teikiami pasiūlymai savivaldybės administracijos direktoriui ir merui“.

Tai, kaip pažymi viceministrė, atliepia į minėtų trijų nevyriausybinių organizacijų 2021 m. gegužės 4 d. kreipimesi Nr. 2 pateiktą alternatyvų pasiūlymą dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3-osios nuostatos ir 34 straipsnio papildymo (Alternatyvusis pasiūlymas).

 

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministrės Sigitos Ščajevienės 2022 m. lapkričio 14 d. raštas Nr. 1D-5861 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo tobulinimo“, 3 lapai.

2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai skirtas 2022 m. spalio 5 d. raštas Nr. 21V „Dėl informacijos apie kartu su 2021 m. gegužės 4 d. lydraščiu pateiktus pasiūlymus suteikimo“, 2 lapai.

3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai skirtas 2021 m. gegužės 3 d. pasirašytas pasiūlymas dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies pakeitimo (pagrindinis pasiūlymas), 3 lapai.

4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai skirtas 2021 m. gegužės 4 d. pasirašytas pasiūlymas dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3-osios nuostatos ir 34 straipsnio papildymo (alternatyvus pasiūlymas), 18 lapų.

5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai skirtas 2021 m. gegužės 4 d. lydraštis, 2 lapai.

6. Vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus administratorės Eglės Klibavičienės 2021 m. gegužės 5 d. elektroninis laiškas „Pasiūlymai dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 ir 34 straipsnių pakeitimų“, 1 lapas.

7. Vietos savivaldos įstatymas (aktuali redakcija nuo 2021 m. sausio 2 d.), 73 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA