Pereiti į pagrindinį turinį

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos 
„Visuomeninės iniciatyvos“
Į S T A T A I
2014 m. sausio 10 d. 

 

I. Bendrosios nuostatos 
1.1. Asociacijos pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“. 
1.2. Asociacijos sutrumpintas pavadinimas: asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“. 
1.3. Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija (viešosios naudos nevyriausybinė organizacija) „Visuomeninės iniciatyvos“ (toliau – asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija. 
1.4. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, teisės aktais bei šiais įstatais. 
1.5. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas. 
1.6. Asociacija veikia vadovaudamasi jos narių solidarumo, lygiateisiškumo ir tarpusavio pagalbos principais. 
1.7. Asociacija gali gauti labdarą ir paramą, pati teikti paramą ir labdarą, Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka įgyti paramos gavėjo statusą. 
1.8. Pagal prievoles asociacija atsako savo turtu ir neatsako už savo narių prisiimtus įsipareigojimus. 
1.9. Asociacija turi antspaudą, atsiskaitomąją sąskaitą, simboliką, gali būti ieškovas ar atsakovas teisme. 
1.10. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

II. Asociacijos tikslai ir veikla 
2.1. Asociacijos tikslai: 
2.1.1. teikti viešąją naudą visuomenei; skatinti savivaldybės gyventojų tarpusavio solidarumą, socialinį aktyvumą, pilietinį sąmoningumą ir atsakingumą; 
2.1.2. savivaldybės gyventojų teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas; vienyti ir burti savivaldybės gyventojus savo teisių bei teisėtų interesų, t. y. viešojo savivaldybės gyventojų intereso, gynimui; 
2.1.3. siekti, kad valstybės ir savivaldybės vykdomos daugiabučių namų modernizavimo ir kitos programos atitiktų savivaldybės gyventojų interesus; 
2.1.4. vartotojų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas; 
2.1.5. siekti, kad savivaldybė administruotų ir reguliuotų savo įmonių bei įstaigų veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai miesto ir jo gyventojų gerovei; siekti, kad visa mieste vykdoma ūkinė ir finansinė veikla, visa investicinė veikla būtų nukreiptos visuomenės (gyventojų, miesto, valstybės) gerovei; 
2.1.6. siekti, kad savivaldybės institucijų, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai atitiktų įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimus, neprieštarautų savivaldybės gyventojų interesams; 
2.1.7. siekti, kad savivaldybė ir jos institucijos užtikrintų sąlygas savivaldybės gyventojams tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant sprendimų projektus, organizuojant apklausas, susirinkimus, sueigas, viešą peticijų nagrinėjimą, skatintų kitas pilietinės iniciatyvos formas; 
2.1.8. siekti, kad savivaldybė ir jos institucijos diegtų savivaldos principus švietimo, kultūros ir kitose įstaigose, remtų asociacijų iniciatyvas, susijusias su viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymu; 
2.1.9. siekti, kad savivaldybė ir jos institucijos vykdytų skaidrią veiklą, kad ši veikla būtų aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kad savivaldybės gyventojams būtų sudarytos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma; 
2.1.10. siekti, kad savivaldybės ir jos institucijų veikla būtų vieša, kad jos reaguotų į savivaldybės gyventojų nuomonę, kad savivaldybės gyventojai galėtų susipažinti su savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą; 
2.1.11. siekti, kad viešąsias paslaugas teikiančios savivaldybės įmonės dirbtų skaidriai, efektyviai ir pelningai, kad jų pelnas būtų skirtas plėtrai, investicijoms ir geresniam vartotojų aptarnavimui, kad jos dėtų visas reikalingas pastangas mažinant viešųjų paslaugų savikainą ir jų kainą vartotojams; 
2.1.12. siekti, kad valdžios įstaigos tarnautų žmonėms; 
2.1.13. siekti, kad valstybė reguliuotų ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei; 
2.1.14. siekti, kad visi rinkimai, kuriuose dalyvauja savivaldybės gyventojai, vyktų sąžiningai ir demokratiškai, kad savivaldybės gyventojai išrinktų jų naudai daugiausiai nuveikusius ir įsipareigojusius daugiausiai nuveikti savo atstovus, kad savivaldybės gyventojų išrinkti atstovai gintų jų teises ir teisėtus interesus, sąžiningai eitų savo pareigas ir vykdytų savo prisiimtus įsipareigojimus; 
2.1.15. siekti, kad savivaldybės tarybos ir Seimo nariai už savo veiklą būtų atsakingi ir atskaitingi savo rinkėjams, visai savivaldybės gyventojų bendruomenei; 
2.1.16. nepritarti gamybos ir rinkos monopolizavimui, nepagrįstiems suvaržymams, siekti sąžiningos, veiksmingos ir vartotojų interesus atitinkančios konkurencijos rinkoje; 
2.1.17. stiprinti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, suverenitetą, saugumą, skatinti savivaldybės gyventojų pilietiškumą ir patriotiškumą; 
2.1.18. priešintis bet kam, kas prievarta kėsinsis į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką; 
2.1.19. ugdyti jaunąją kartą nepakantumo abejingumui, apsileidimui ir korupcijai, meilės Tėvynei bei gimtajam miestui dvasia; 
2.1.20. koordinuoti savo narių veiklą; 
2.1.21. skatinti aplinkos apsaugą; 
2.1.22. siekti, kad asmenims, kurie ketina vykdyti skaidrią veiklą, mokėti žmogaus orumo nežeminančius atlyginimus, dirbti ne tik savo, bet ir valstybės, miesto bei jo gyventojų naudai, būtų sudarytos palankios sąlygos investuoti į Šiaulių miestą ir regioną. 
2.2. Įgyvendindama įstatuose nustatytus tikslus asociacija: 
2.2.1. teikia prašymus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms raštu derinti rengiamus teisės aktų projektus; rengia ir teikia įstatymų, kitų teisės aktų pataisas, kitus pasiūlymus Lietuvos Respublikos Prezidento institucijai, Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, savivaldybei; 
2.2.2. palaiko visuomenei (gyventojams, miestui, valstybei) naudingas ūkines ir finansines pastangas bei iniciatyvas, skatina savo narius, visus savivaldybės gyventojus, visus investuotojus imtis visuomenei (gyventojams, miestui, valstybei) naudingos ūkinės ir finansinės veiklos; 
2.2.3. palaiko visuomenines ir kitas organizacijas, įskaitant profesines sąjungas, siekiančius panašių tikslų; 
2.2.4. palaiko skaidrią ir savivaldybės gyventojams naudingą veiklą vykdančias savivaldybės ir kitas įmones, skaidrią ir savivaldybės gyventojams naudingą veiklą vykdančius ar ketinančius vykdyti privačius investuotojus; 
2.2.5. palaiko visuomenės pastangas siekiant išsaugoti gamtą; 
2.2.6. stebi, kaip savivaldybė, jos įmonės ir įstaigos vykdo Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Šilumos ūkio, Energetikos, Akcinių bendrovių, Viešųjų pirkimų, Konkurencijos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, kitų įstatymų, teisės aktų reikalavimus; 
2.2.7. stebi, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir administracijos veiksmai būtų teisėti, neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems teisės aktams, savivaldybės gyventojų interesams; 
2.2.8. su viešojo administravimo subjektais tariasi dėl administracinių sprendimų, susijusių su bendrais teisėtais visuomenės interesais, priėmimo; 
2.2.9. buria savanorius, kurie prisidėtų prie organizacijos veiklos ir tikslų įgyvendinimo; 
2.2.10. vykdo arba dalyvauja rengiant ir vykdant viešosios nuomonės apklausas asociacijai rūpimais klausimais. 
2.2.11. užsiima įstatymų nedraudžiama ūkine ir kita veikla, neprieštaraujančia jos įstatams, jei tai yra reikalinga įstatuose numatytiems tikslams pasiekti; 
2.2.12. steigia specializuotas grupes, komitetus, agentūras, įstaigas, fondus, įmones ir organizacijas įstatuose numatytiems tikslams pasiekti; 
2.2.13. bendradarbiauja su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, valstybės ir savivaldybės institucijomis, įstaigomis, įmonėmis, užsienio šalių organizacijomis, kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis; 
2.2.14. rengia pažintines išvykas, diskusijas, seminarus, susitikimus, mitingus, piketus, kitas akcijas, renginius ir užsiėmimus, skatinančius savivaldybės gyventojų sąmoningumą, pilietiškumą, jų socialinį aktyvumą, kviečiančius savivaldybės gyventojus ginti savo teises bei teisėtus interesus; 
2.2.15. raštu, žodžiu, per žiniasklaidos priemones, kitais būdais skleidžia informaciją apie savo idėjas ir savo veiklą; 
2.2.16. ieško paramos savo tikslams įgyvendinti iš valstybinių, savivaldybės, privačių, tarptautinių ir kitokių fondų, kitų paramą teikiančių ar galinčių teikti organizacijų ar asmenų; teikia paramą ir labdarą; 
2.2.17. stoja į kitas organizacijas, taip pat ir į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, asociacijos įstatams, kurios siekia panašių tikslų arba tokiems tikslams pritaria; 
2.2.18. kartu su savivaldybės gyventojais dalyvauja tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus; 
2.2.19. konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas bei įmones, esant poreikiui kuria bendras darbo grupes konkretiems klausimams spręsti; 
2.2.20. dalyvauja rinkimų kampanijose, aptarinėja politinių partijų ir atskirų kandidatų rinkimines programas, nuveiktus darbus bei prisiimtus įsipareigojimus; 
2.2.21. dalyvauja rinkimuose į vietos savivaldą, deleguoja savo atstovus į vietos savivaldos narius; 
2.2.22. įvykus nelaimingam įvykiui, atsitikimui, kitoms panašioms aplinkybėms, pagal turimas galimybes padeda savo nariams, teikia jiems moralinę paramą; 
2.2.23. nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, investicinius planus bei projektus, kitus panašius dokumentus, savivaldybei ir miesto visuomenei teikia savo pasiūlymus investicijų į miesto šilumos ūkį, kitas miesto ūkio sritis klausimais; 
2.2.24. susirinkimų metu savo nariams ir svečiams užtikrina draugišką, jaukią bei priimtiną darbo aplinką. 
2.3. Įstatuose neaptartais klausimais asociacija vadovaujasi Asociacijų įstatymu, Civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, teisės aktais bei savo vidaus tvarkos taisyklėmis, kurios turi neprieštarauti įstatymams ir šiems įstatams. 

III. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos 
3.1. Asociacijos nariais gali būti Šiaulių miesto savivaldybės gyventojai, kiti Lietuvos Respublikos, europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančių valstybių piliečiai. Asociacijos nariais negali būti politinių partijų ir joms pavaldžių arba jų kontroliuojamų organizacijų nariai. Asmuo, pareiškiantis norą įstoti į asociaciją, privalo turėti dviejų asociacijos narių rašytines rekomendacijas, skirtas asociacijos pirmininkui ir visuotiniam asociacijos narių susirinkimui. 
3.2. Asmuo, pareiškęs norą tapti asociacijos nariu, turi pritarti asociacijos įstatams, vidaus tvarkos taisyklėms, įsipareigoti jų laikytis ir juos vykdyti. Asmuo, pareiškęs norą tapti asociacijos nariu, juo gali tapti tik ne mažiau kaip tris mėnesius svečio teisėmis dalyvavęs kiekvieną savaitę vykstančiuose asociacijos narių darbiniuose susirinkimuose, kitoje asociacijos veikloje, jei asociacijos narių visuotinis susirinkimas (darbinis susirinkimas) nenusprendžia kitaip. Naujų narių priėmimo į asociaciją tvarka išsamiau paaiškinama asociacijos vidaus tvarkos taisyklėse. 
3.3. Asociacijos narys turi teisę: 
3.3.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime; 
3.3.2. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis; 
3.3.3. susipažinti su asociacijos dokumentais, gauti visą turimą informaciją apie jos veiklą; 
3.3.4. bet kada išstoti iš asociacijos; 
3.3.5. rinkti ir būti renkamas į asociacijos valdymo organus; 
3.3.6. dalyvauti asociacijos veikloje, renginiuose ir programose; 
3.3.7. gauti informaciją apie asociacijos vykdomus darbus, programas bei renginius, lėšų panaudojimą, teikti siūlymus dėl asociacijos veiklos; 
3.3.8. naudotis kitomis asociacijos nario teisėmis, numatytomis šiuose įstatuose, vidaus tvarkos taisyklėse, įstatymuose bei kituose teisės aktuose. 
3.4. Asociacijos narys, visuotinio susirinkimo sprendimu, gali būti paprašytas išstoti iš asociacijos, jeigu, visuotinio susirinkimo nuomone, pažeidė jos įstatus, vidaus tvarkos taisykles, sprendimus ar nutarimus, be pateisinamos priežasties nevykdė įsipareigojimų asociacijai ar asociacijos įpareigojimų. Jeigu toks asociacijos narys nevykdo visuotinio susirinkimo sprendimo, kuriuo jis buvo paprašytas išstoti iš asociacijos, jis, visuotinio susirinkimo sprendimu, gali būti pašalintas iš asociacijos. 
3.5. Asociacijos narys privalo: 
3.5.1. laikytis asociacijos įstatų, vidaus tvarkos taisyklių, duoto žodžio, pažado ar įsipareigojimo, būti sąžiningas; 
3.5.2. mokėti nario mokestį; 
3.5.3. dalyvauti asociacijos narių visuotiniuose ir darbiniuose susirinkimuose, kitoje asociacijos veikloje; 
3.5.4. vykdyti asociacijos visuotinių susirinkimų sprendimus, darbinių susirinkimų sprendimus ir nutarimus, pirmininko rašytinius ir žodinius nurodymus; 
3.5.5. vykdyti įsipareigojimus asociacijai ir asociacijos įpareigojimus; 
3.5.6. visus nesutarimus su asociacijos nariais spręsti geranoriškai, o nesuradus kompromiso – kreiptis į pirmininką, darbinį (visuotinį) asociacijos narių susirinkimą; 
3.5.7. visus nesutarimus su asociacija spręsti geranoriškai, o nesuradus kompromiso – išstoti iš asociacijos; 
3.5.8. išstoti iš asociacijos, jei visuotinis susirinkimas nusprendžia, kad nario veikla ar jo neveikimas yra nesuderinami su jo buvimu asociacijoje, asociacijos tikslais, kitais įstatų ar vidaus tvarkos taisyklių reikalavimais; 
3.5.9. nevykdyti priešiškos, ardomosios ir kitokios veiklos, kuri kenktų asociacijai, kitiems jos nariams ar jų veiklai; 
3.5.10. apie tai, jog negalės dalyvauti keturiuose ar daugiau įprastai kiekvieną savaitę vykstančiuose asociacijos narių darbiniuose susirinkimuose iš eilės, iš anksto raštu arba elektroniniu paštu informuoti asociacijos pirmininką, nurodyti negalėjimo dalyvauti darbiniuose susirinkimuose priežastis. 
3.6. Jei tarp asociacijos narių atsiranda tokie nuomonių skirtumai, dėl kurių nebegalima draugiškai susitarti, kurie nebeleidžia susirinkimų metu užtikrinti efektyvios, draugiškos ir visiems priimtinos darbinės aplinkos, kenkia asociacijos veiklai, ją pradeda diskredituoti, paralyžiuoti ir ardyti iš vidaus, asociacijos narių visuotinio susirinkimo sprendimu, už kurį turi balsuoti daugiau kaip pusė visų asociacijos narių, kitokią nuomonę turinti, jos nekeičianti ir kitaip veiklą pageidaujanti ar reikalaujanti vykdyti asociacijos narių dalis, neviršijanti ¼ asociacijos narių, privalo pasitraukti iš asociacijos arba gali būti iš jos pašalinta. 
3.7. Jei asociacijos narys iš eilės praleidžia aštuonis asociacijos narių darbinius susirinkimus, kurie įprastai vyksta kiekvieną savaitę, ir apie tai iš anksto raštu arba elektroniniu paštu neinformuoja asociacijos pirmininko, jis laikomas nebe asociacijos nariu, t. y. iš asociacijos savo noru išstojusiu asmeniu. 

IV. Asociacijos valdymo ir kontrolės organai 
4.1. Asociacijos valdymo organai yra: 
4.1.1. visuotinis narių susirinkimas; 
4.1.2. pirmininkas; 
4.1.3. darbinis narių susirinkimas. 
4.2. Kolegialus valdymo organas – valdyba – nesudaromas, jos funkcijas atlieka pirmininkas. 
4.3. Asociacijos kontrolės organas yra revizijos komisija, kurią vidaus kontrolei renka visuotinis narių susirinkimas. 
4.4. Renkamų asociacijos valdymo ir kontrolės organų kadencija – vieneri metai (skaičiuojant nuo vieno visuotinio narių susirinkimo iki kito), kadencijų skaičius neribojamas. 

V. Visuotinis narių susirinkimas 
5.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias asociacijos valdymo organas. 
5.2. Visuotinį narių susirinkimą ne rečiau kaip kartą per metus šaukia asociacijos pirmininkas arba ¼ asociacijos narių. Visuotinis eilinis asociacijos narių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. 
5.3. Apie numatomą šaukti visuotinį narių susirinkimą pirmininkas asociacijos narius informuoja ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki numatytos susirinkimo dienos. 
5.4. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas, jei to reikalauja ne mažiau kaip ½ asociacijos narių, asociacijos pirmininkas. 
5.5. Visuotinis narių susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja daugiau kaip ½ asociacijos narių. 
5.6. Visuotiniam narių susirinkimui pirmininkauja asociacijos pirmininkas arba kitas, paprasta balsų dauguma patvirtintas asociacijos narys. 
5.7. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas asociacijos narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. 
5.8. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, tai ne anksčiau kaip praėjus 14 dienų ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusios susirinkimo dienos turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusios susirinkimo darbotvarkės klausimais nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus. 
5.9. Tik visuotinis narių susirinkimas: 
5.9.1. keičia asociacijos įstatus; 
5.9.2. tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę; 
5.9.3. priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo); 
5.9.4. išklauso pirmininko parengtą asociacijos veiklos ataskaitą ir ją tvirtina; 
5.9.5. tvirtina revizijos komisijos parengtą ataskaitą; 
5.9.6. renka vienasmenį valdymo organą – pirmininką, kontrolės organą – revizijos komisiją ir jos pirmininką. 
5.10. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems asociacijos organams spręsti 5.9 punkte paminėtų klausimų. 
5.11. Visuotinis narių susirinkimas: 
5.11.1. nustato asociacijos nario stojamojo įnašo dydį ir nario mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką; 
5.11.2. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo; 
5.11.3. renka pirmininko pavaduotojus; 
5.11.4. priima sprendimą dėl asociacijos stojimo į kitas organizacijas; 
5.11.5. svarsto prašymus ir priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo į asociaciją; 
5.11.6. svarsto siūlymus ir priima sprendimus dėl esamų narių išbraukimo (pašalinimo) iš asociacijos; 
5.11.7. priima sprendimus dėl filialų, atstovybių bei skyrių steigimo (kūrimo), tvirtina jų nuostatus; 
5.11.8. priima sprendimus dėl asociacijos buveinės keitimo; 
5.11.9. tvirtina asociacijos vidaus tvarkos taisykles, kurios turi neprieštarauti įstatams; 
5.11.10. priima sprendimus dėl darbuotojų (asociacijos narių ir ne asociacijos narių), kuriems mokamas darbo užmokestis, pareigybių įvedimo ar panaikinimo, nustato tokiose pareigybėse dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio dydį; 
5.11.11. sprendžia kitus, visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskiriamus klausimus. 
5.12. Sprendimai visuotiniame narių susirinkime priimami paprasta jame dalyvaujančių narių balsų dauguma. Sprendimams dėl asociacijos įstatų keitimo, asociacijos pertvarkymo ar pabaigos priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 visuotiniame susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų. 
5.13. Visuotinio narių susirinkimo sprendimų vykdymas asociacijos valdymo organams ir nariams yra privalomas. 
5.14. Visuotinis narių susirinkimas yra protokoluojamas. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kurie asociacijos pirmininko teikimu išrenkami visuotinio narių susirinkimo metu paprasta balsų dauguma. Jei asociacijos pirmininko pasiūlyti susirinkimo pirmininkas ir (ar) sekretorius neišrenkami paprasta balsų dauguma, kitas kandidatūras siūlyti gali kiekvienas susirinkime dalyvaujantis asociacijos narys. 

VI. Pirmininkas 
6.1. Pirmininkas yra vienasmenis asociacijos valdymo organas. 
6.2. Asociacijos pirmininką paprasta balsų dauguma išrenka (skiria) ir atleidžia visuotinis narių susirinkimas. Pirmininko kadencija – vieneri metai (skaičiuojant nuo vieno visuotinio narių susirinkimo iki kito). 
6.3. Pirmininko kompetencija: 
6.3.1. laikotarpiu tarp visuotinių susirinkimų vadovauja asociacijos veiklai; 
6.3.2. visuotiniam narių susirinkimui pateikia metinę valdymo organų darbo ataskaitą; 
6.3.3. atsako už savalaikį pranešimų ir skelbimų paskelbimą, dokumentų bei informacijos pateikimą asociacijos nariams; 
6.3.4. atstovauja asociacijai santykiuose su Lietuvos bei užsienio organizacijomis ir institucijomis, asociacijos vardu sudaro sutartis ir pasirašo įvairius dokumentus arba tai padaryti įgalioja asociacijos narį; 
6.3.5. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo sprendimus; 
6.3.6. kontroliuoja, kaip asociacijos nariai vykdo savo pareigas; 
6.3.7. tvarko asociacijos dokumentaciją, korespondenciją, informaciją; 
6.3.8. rengia asociacijos narių susirinkimus, jiems pirmininkauja; 
6.3.9. atidaro, valdo ir uždaro asociacijos sąskaitas bankuose; 
6.3.10. valdo asociacijos turtą ir lėšas, atsako už teisėtą, tikslingą ir racionalų asociacijos lėšų panaudojimą, ieško lėšų asociacijos veiklai; 
6.3.11. teikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registro tvarkytojui; 
6.3.12. visuotiniam narių susirinkimui teikia naujų narių kandidatūras, motyvuotus siūlymus dėl esamų narių išbraukimo (pašalinimo) iš asociacijos; 
6.3.13. priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, vadovauja jų veiklai; 
6.3.14. atlieka kitas, asociacijos pirmininkui priklausančias, pareigas, kurias numato įstatymai ir kurios reikalingos asociacijos veiklai vykdyti. 
6.4. Asociacijos pirmininkas veikia išimtinai asociacijos interesais ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, asociacijos įstatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis bei visuotinio asociacijos narių susirinkimo nutarimais. 
6.5. Asociacijos pirmininkas gali turėti du ar kelis pavaduotojus, kuriuos, asociacijos pirmininko teikimu, tvirtina visuotinis narių susirinkimas. 
6.6. Tais atvejais, kai pirmininkas laikinai negali eiti pareigų, jo funkcijas vykdo vienas iš jo įgaliotų pavaduotojų. 
6.7. Už darbą pirmininkui, kitiems asociacijos valdymo darbe dalyvaujantiems nariams gali būti atlyginama. 
6.8. Už savo darbą pirmininkas atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui. 

VII. Narių darbinis susirinkimas 
7.1. Asociacijos narių darbinis susirinkimas – dalį visuotinio susirinkimo teisių (išskyrus visuotinio susirinkimo teises, numatytas 5.9 punkte) turintis asociacijos darbinis organas. 
7.2. Narių darbinis susirinkimas įprastai vyksta kartą per savaitę, į jį renkasi pirmininkas, jo pavaduotojai, kiti asociacijos nariai. 
7.3. Narių darbinis susirinkimas: 
7.3.1. išklauso ir įvertina pirmininko, kitų asociacijos narių ataskaitas apie nuveiktus darbus; 
7.3.2. aptaria situaciją, kuri susidarė mieste, šalyje; 
7.3.3. aptaria gautus dokumentus, kitą gautą informaciją; 
7.3.4. aptaria asociacijos svarbiausias veiklos kryptis, svarbiausius būsimosios veiklos klausimus; 
7.3.5. aptaria asociacijos ūkinę – finansinę veiklą, santykius su kitais miesto visuomenininkais, kitomis organizacijomis, valstybės ir savivaldybės institucijomis; 
7.3.6. sprendžia asociacijos užduotis ir problemas, aptaria kitų visuomenininkų ar organizacijų pateiktus pasiūlymus; 
7.3.7. sprendžia, kurių darbų asociacijai reikia imtis, kurių darbų reikia skubiai imtis, kurių darbų asociacijai nesiimti ar imtis vėliau; 
7.3.8. išklausęs ir įvertinęs pirmininko, kitų asociacijos narių nuomones, sprendžia, kurių darbų reikia imtis artimiausiu metu; 
7.3.9. balsuoja visais klausimais, dėl kurių balsuoti mato, kad yra reikalinga; 
7.3.10. sprendžia, kada ir kokius klausimus svarstant ir dėl jų balsuojant reikia rašyti posėdžio protokolą; 
7.3.11. vykdo visuotinio asociacijos narių susirinkimo priimtus nutarimus, siekia įstatuose numatytų tikslų; 
7.3.12. esant būtinybei, sprendžia visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, numatytus 5.11 punkte (narių darbinis susirinkimas neturi teisės spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtų klausimų, numatytų įstatų 5.9 punkte). 
7.4. Visi asociacijos narių darbinio susirinkimo klausimai sprendžiami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas. 
7.5. Visi asociacijos narių darbinio susirinkimo nutarimai yra privalomi visiems asociacijos nariams. 
7.6. Narių darbinis susirinkimas laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė asociacijos narių. 
7.7. Protokoluojami ir juridinę galią turi tik tie asociacijos narių darbinio susirinkimo nutarimai, kuriuos svarstant ir priimant dalyvauja daugiau kaip pusė asociacijos narių. 

VIII. Finansinės veiklos kontrolė ir revizorius 
8.1. Metinę finansinę atskaitomybę, kitus finansinės veiklos dokumentus tikrina revizijos komisija, kurią ne mažiau kaip iš trijų asmenų renka visuotinis narių susirinkimas. 
8.2. Revizijos komisijos nariu gali būti veiksnus fizinis asmuo, bet ne asociacijos pirmininkas ar vienas iš jo pavaduotojų. 
8.3. Pirmininkas privalo pateikti revizijos komisijai jos reikalaujamus buhalterinius - finansinius dokumentus. 
8.4. Asociacijos metinę finansinę ataskaitą, kurią pateikia revizijos komisija, tvirtina visuotinis asociacijos narių susirinkimas. 

IX. Lėšos ir finansinė veikla
9.1. Asociacijos lėšas sudaro: 
9.1.1. steigėjų įnašai; 
9.1.2. nario mokestis, narių įnašai ir kiti nustatyti narių mokėjimai, savanoriški narių įnašai; 
9.1.3. pagal Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymą gautos lėšos; 
9.1.4. valstybės ir savivaldybės tiksliniai asignavimai; 
9.1.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas asociacijos lėšas; 
9.1.6. palikimai, pagal testamentą tenkantys asociacijai; 
9.1.7. skolintos lėšos; 
9.1.8. pajamos iš vykdomos veiklos; 
9.1.9. asociacijai priklausančių įmonių ir įmonių, kurių narys yra asociacija, pelnas; 
9.1.10. kitų organizacijų skiriamos lėšos tiksliniams projektams bei programoms; 
9.1.11. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos; 
9.1.12. kitos teisėtai įgytos lėšos. 
9.2. Rėmėjo prašymu asociacija privalo jam teikti informaciją apie jo suteiktos paramos panaudojimą. 
9.3. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydžiai bei mokėjimo tvarka nurodoma vidaus tvarkos taisyklėse. 
9.4. Pirmininkas ne vėliau kaip per 3 mėnesius turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos atskaitą. 
9.5. Asociacijos nariui išstojus iš asociacijos (pašalintam iš asociacijos) stojamieji ir tiksliniai įnašai, nario mokesčiai, kitaip asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir kitas turtas negrąžinami. 

X. Pranešimų, kitų dokumentų paskelbimo ir pateikimo tvarka
10.1. Dokumentai ir kita informacija apie asociacijos veiklą pateikiami asociacijos nariui to pareikalavus. Veiklos ataskaita yra vieša, su ja asociacijos nariai gali susipažinti asociacijos buveinėje. 
10.2. Asociacijos nariai informaciją gauna elektroniniu paštu, telefonu (skambučiais, SMS žinutėmis) arba kiekvieną savaitę vykstančių darbinių susirinkimų metu. 
10.3. Asociacijos nariui paprašius pirmininkas jam pateikia bet kurio asociacijos parengto ir išsiųsto dokumento ar gauto į jį atsakymo kopiją. 
10.4. Apie visuotinį susirinkimą asociacijos nariai informuojami skelbimu dienraštyje „Šiaulių naujienos“. Apie visuotinį susirinkimą asociacijos nariai papildomai gali būti informuoti žodžiu kiekvieną savaitę vykstančių darbinių susirinkimų metu, elektroniniu paštu, telefonu (skambučiais, SMS žinutėmis), asmeniškai (vienam asociacijos nariui susitinkant su kitu asociacijos nariu ir jam asmeniškai perduodant dokumentus bei žodinę informaciją). 
10.5. Atskiriems asociacijos nariams pageidaujant, pranešimai apie visuotinį narių susirinkimą, su šiuo susirinkimu susijusi medžiaga jiems gali būti siunčiami ir paštu (registruotu laišku). 

XI. Filialai, atstovybės ir skyriai
11.1. Asociacija gali steigti filialus ir atstovybes, kurti skyrius. 
11.2. Filialas, atstovybė ir skyrius nėra juridiniai asmenys, jie veikia pagal asociacijos narių visuotinio susirinkimo patvirtintus nuostatus. 
11.3. Filialai, atstovybės ir skyriai steigiami (kuriami) bei likviduojami asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu. 

XII. Pranešimų skelbimo ir įstatų keitimo tvarka
12.1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitų teisės aktų ir šių įstatų numatytais atvejais asociacijos informacija ir pranešimai skelbiami ta tvarka, kurią nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatai. 
12.2. Viešus pranešimus asociacija skelbia dienraštyje „Šiaulių naujienos“. Asociacijos pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitų teisės aktų nustatytais terminais. 
12.3. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo nutarimu, 2/3 balsų dauguma. 
12.4. Pakeistus įstatus pasirašo pirmininkas arba asociacijos visuotinio narių susirinkimo įgaliotas kitas asmuo. 
12.5. Pakeisti asociacijos įstatai įsigalioja įregistravus juos Juridinių asmenų registre. 
12.6. Įstatų pakeitimo ir papildymo iniciatyvos teisė priklauso pirmininkui ir ne mažiau kaip 1/5 asociacijos narių. 

XIII. Pertvarkymas, reorganizavimas ir likvidavimas
13.1. Asociacija pertvarkoma ar reorganizuojama visuotinio narių susirinkimo sprendimu, 2/3 balsų dauguma, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais. 
13.2. Asociacija likviduojama: 
13.2.1. visuotinio narių susirinkimo sprendimu, 2/3 balsų dauguma, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais; 
13.2.2. Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais. 
13.3. Nutraukus asociacijos veiklą, jos turtas ir lėšos naudojami Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 


Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ įstatai priimti asociacijos steigiamajame susirinkime, įvykusiame 2014-01-10. 

 

Steigiamojo susirinkimo įgaliotas 
asmuo Vytautas Kabaila 
 

 

PRIDEDAMA: 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ įstatai, 2014 m. vasario 24 d. įregistruoti Juridinių asmenų registre, 10 lapų