Pereiti į pagrindinį turinį

  • PPAR

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, kuriuose kiekvieną savaitę renkasi visuomeninė darbo grupė šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti (Vilniaus g. 88, Šiauliai)

 

 

 

2011 m. balandžio 11 d.

2021 m. spalio 26 d. redakcija

 

2011 m. sausio 29 d. Rasos progimnazijoje vykusio Lieporių mikrorajono gyventojų susitikimo su Šiaulių miesto savivaldybės meru Genadijumi Mikšiu metu buvo susitarta, kad bus sudaryta šilumos vartotojų grupė, kuri išnagrinės šilumos kainų mažinimo galimybes, pateiks merui savo išvadas bei pasiūlymus.

Šio darbo ėmėsi Šiauliečių visuomenininkių iniciatyvinė grupė, kuri, daugiausia Lieporių mikrorajono gyventojų pastangomis, buvo suburta 2010 m. balandžio 28 d. Ši grupė inicijuodavo miestui aktualių problemų sprendimus, domėjosi savivaldybės įmonių teikiamomis viešosiomis paslaugiomis gyventojams, miesto savivaldybės ir jos valdomų bei kontroliuojamų įmonių darbu.

Nors minėtos grupės subūrimo iniciatoriai buvo Lieporių mikrorajono gyventojai, tačiau į jos veiklą greitai įsijungė ir nemaža grupelė Dainų, Gytarių, kitų miesto rajonų bei mikrorajonų gyventojų. Grupės veikloje aktyviai dalyvavo, viena jos veiklos iniciatorių buvo ir asociacijos „Lieporių bendruomenės centras“ pirmininkė Elvyra Užkuraitienė.

Šiauliečių visuomenininkių iniciatyvinės grupės susirinkime, kuris vyko 2011 m. vasario 4 d., vienbalsiai buvo nutarta imtis iniciatyvos ir iki rugpjūčio mėn. pradžios parengti bei pateikti savivaldybei šilumos kainų mažinimo galimybių studiją.

Studijos rengime pasisiūlė dalyvauti šie aktyvūs šiauliečiai: Stanislava Mikulėnienė, Elena Buivydaitė, Bronia Račaitė, Mindaugas Skirius, Stasė Rutkienė, Ignas Radžvilas, Gediminas Čerbauskas, Vida Petraitienė, Joana Aukštikalnienė (Centro gyventojų bendruomenė), Danutė Šniukienė (Medelyno gyventojų bendruomenė), Aldona Lengvinienė (Šimšės gyventojų bendruomenė), Ona Vasiliauskienė, Vygandas Narušis, Teodora Narušienė, Irena Bartušienė, Danutė Čepatienė (Gytarių gyventojų bendruomenė), Teresė Gliaubertienė, Vytautas Kabaila, Elvyra Užkuraitienė, Algirdas Drevinskas (Lieporių gyventojų bendruomenė), Jonas Šidlauskas, Birutė Kybartienė, Vytautas Mačiulaitis (Dainų gyventojų bendruomenė), Vida Stankūnienė (Gegužiukų gyventojų bendruomenė), Ligita Bairamova (Zoknių gyventojų bendruomenė).

Ši grupė 2011 m. vasario 11 d. raštu kreipėsi į miesto merą Genadijų Mikšį prašydama pritarti jos iniciatyvai išanalizuoti šilumos kainų mažinimo galimybes, parengti ir pateikti savivaldybei šilumos kainų mažinimo galimybių studiją.

 

2011 m. vasario 17 d. merui buvo pateiktas 24 savanorių dalyvauti darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti veikloje ir būti šios grupės nariais rašytinis sutikimas. Šiaulietė Joana Aukštikalnienė dėl pasikeitusių asmeninių galimybių šios grupės veikloje sutiko dalyvauti neprisiimdama įsipareigojimų, stebėtojo teisėmis.

Darbo grupė buvo sudaryta Šiaulių miesto savivaldybės mero Genadijaus Mikšio 2011 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. M-25. Tuo pačiu potvarkiu buvo patvirtinti ir Darbo grupės nuostatai, apibrėžiantys grupės funkcijas ir teises, pasirengimą posėdžiams, posėdžių tvarką ir sprendimų priėmimą.

Netrukus - 2011 m. vasario 25 d. - įvyko pirmasis Darbo grupės posėdis. Darbo grupės pirmininku buvo išrinktas lieporiškis Vytautas Kabaila, posėdžių sekretore – gytariškė Irena Bartušienė.

Posėdžio metu buvo išklausytos šilumos ūkio specialisto Algirdo Drevinsko mintys apie šilumos kainų mažinimo galimybes, buvo pritarta Algirdo Drevinsko prašymui sudaryti galimybes jam dirbti kaip patariančiam ir konsultuojančiam specialistui.

Antrasis Darbo grupės posėdis įvyko po trijų savaičių - 2011 m. kovo 18 d. Posėdžio metu buvo aptarta situacija šalies šilumos rinkoje, išklausytos nuomonės apie šią situaciją, teigiamai buvo įvertinti Lietuvos Respublikos Prezidentės pirmieji bandymai tramdant šilumos ir dujų tiekimo monopolininkus. Buvo aptarta ir iš akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ gauta pirmoj informacija apie šilumos kainos struktūrą, pastoviųjų ir kintamųjų sąnaudų šilumos kainoje smulkesnę detalizaciją.

Posėdžio metu taip pat buvo formuluojamas ir patvirtintas preliminarus darbų planas, kurį Darbo grupė artimiausiu metu nutarė pateikti savivaldybei.

 

2011 m. kovo 28 d. buvo gautas raštas iš savivaldybės, kuriame nurodyta, kad parengtas darbų planas yra tinkamas, tikintis, kad pagal jį dirbdama Darbo grupė pasieks jos nuostatuose numatytus tikslus.

Šiame rašte taip pat buvo paaiškinta, jog nuostatai Darbo grupei suteikia galimybes veikti savo nuožiūra, įskaitant ir darbų plano tvirtinimą. Šis raštas buvo aptartas Darbo grupės posėdyje, kuris vyko 2011 m. balandžio 1 d.

Posėdžio metu buvo išklausytas Algirdo Drevinsko pateiktas pranešimas apie Seimo kontrolieriaus Romo Valentukevičiaus 2011 m. kovo 9 d. pažymą, kurioje pateiktos išvados dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių bei rekomendacijos, kaip šias taisykles reikėtų pakeisti, kad jos neprieštarautų Šilumos ūkio ir kitiems įstatymams.

Algirdas Drevinskas iškelia klausimą – kaip galėjo nutikti, kad, dirbdama tais pačiais principais, akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ 2009 metais uždirbo 19 mln. litų pelno, o 2010 metais pelno uždirbo tik 1,8 mln. litų? Paaiškinimas, kad 2009 metais buvo šaltesnė žiema yra neįtikinamas.

Algirdas Drevinskas taip pat pasiūlo įvertinti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ tiekiamos šilumos trasose susidarančius 17 % nuostolius. Stasė Rutkienė išreiškia nuomonę, kad pirmiausia reikia iki galo ir detaliai išsiaiškinti visą šilumos 22,20 ct/kWh kainos sąmatą.

Posėdžio dalyviai bendru sutarimu nutaria, kad pirmoji darbo dalis užbaigta bus laikoma tik tada, kai Darbo grupės nariams nebekils abejonių, kas gali slypėti po vienu ar kitu šilumos sąnaudų punktu. Vygandas Narušis išreiškia nuogąstavimą, kad nepavyks sumažinti šilumos kainos, kadangi pagrindinę jos dalį sudaro sąnaudos kurui, t. y. dujoms, kurios ir toliau brangsta.

Posėdyje 5-uoju darbotvarkės klausimu buvo patvirtintas galutinis darbų planas, pagal kurį numatė dirbti darbo grupė šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti.

Kadangi į šios darbo grupės sudėtį buvo įtraukti 23 Šiauliečių visuomenininkų iniciatyvinės grupės nariai, tai ir pati iniciatyvinė grupė nuo 2011 m. vasario 19 d. pakeitė pavadinimą ir pasivadino Darbo grupe šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti.

 

Darbo grupei susirinkimams (posėdžiams) rengti patalpas suteikė Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Prezidentas – Vidmantas Japertas, Direktorius – Alfredas Jonuška).

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių miesto savivaldybės merui skirtas 2011 m. vasario 11 d. prašymas „Dėl šilumos kainų mažinimo galimybių“, 1 lapas.

2. Šiaulių miesto savivaldybės merui skirtas 2011 m. vasario 17 d. sutikimas dėl dalyvavimo darbo grupės veikloje, 1 lapas.

3. Šiaulių miesto savivaldybės mero Genadijaus Mikšio 2011 m. vasario 19 d. potvarkis Nr. M-25 „Dėl darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti sudarymo“, 2 lapai.

4. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės mero 2011 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. M-25, 2 lapai.

5. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. vasario 25 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje 2011 m. kovo 1 d. užregistruotas protokolas Nr. VM-17), 3 lapai.

6. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. kovo 18 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje 2011 m. kovo 22 d. užregistruotas protokolas Nr. VM-24), 2 lapai.

7. Šiaulių miesto savivaldybės merui skirtas 2011 m. kovo 22 d. prašymas „Dėl darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti darbų plano patvirtinimo“, 1 lapas.

8. Šiaulių miesto savivaldybės mero Genadijaus Mikšio 2011 m. kovo 25 d. potvarkis Nr. M-32 „Dėl 2011 m. vasario 19 d. potvarkio Nr. M-25 pakeitimo“, 1 lapas.

9. Šiaulių miesto savivaldybės mero Genadijaus Mikšio 2011 m. kovo 28 d. raštas Nr. SG-107 „Dėl darbų plano patvirtinimo“, 1 lapas.

10. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. balandžio 1 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje 2011 m. balandžio 6 d. užregistruotas protokolas Nr. VM-29), 4 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA