Pereiti į pagrindinį turinį

  • Sveikatos centras

Šiaulių visuomenės sveikatos centras (Vilniaus g. 229, Šiauliai)    2022 m. lapkričio 18 d. nuotrauka

 

 

2014 m. sausio 23 d.

2022 m. lapkričio 20 d. redakcija

 

Siunčiu Šiaulių visuomenės sveikatos centro direktoriaus Krizento Kamenecko 2014 m. sausio 10 d. raštą Nr. S-83 (9.11.4) „Dėl UAB „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos – šiluminės ir elektros energijos gamybos, biokurą (medieną) deginant iki 20 MW galios kogeneracinėje jėgainėje V. Bielskio g. 13, Šiauliai - poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos“, 1 lapas.

 

Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė (toliau – Iniciatyvinė grupė) 2013 m. rugsėjo 9 d. raštu kreipėsi į Šiaulių visuomenės sveikatos centrą prašydama įvertinti jos pateiktą medžiagą apie uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą, pareikalauti, kad šios ataskaitos rengėjas papildytų ataskaitos 7.3.3 skyrių „Socialiniai – ekonominiai veiksniai“, jame pateikdamas išsamią informaciją apie tai, kiek, pradėjus veikti kogeneracinei jėgainei, bus atpiginta šilumos kaina vartotojams ir kaip tai bus padaryta, su papildyta ataskaita įstatymų nustatyta tvarka viešai supažindintų suinteresuotąją visuomenę.

Iniciatyvinė grupė gavo Šiaulių visuomenės sveikatos centro direktoriaus Krizento Kamenecko 2013 m. rugsėjo 12 d. raštą Nr. 4486(1.24), kuriame rašoma, jog visuomenės sveikatos saugos teisės aktai neįpareigoja visuomenės sveikatos centrų rengti susitikimus su visuomene dėl Poveikio visuomenės sveikatos vertinimo ataskaitos.

Šiame rašte taip pat buvo pažymėta, jog Šiaulių visuomenės sveikatos centras gavo uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą, atlieka jos vertinimą ir pagal kompetenciją atkreips dėmesį į Iniciatyvinės grupės pateiktus pasiūlymus.

Tą pačią dieną, t. y. 2013 m. rugsėjo 9 d., Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Aurimo Nausėdos iniciatyva grupė šiauliečių – Aurimas Nausėda, Eduardas Svirskis, Vytautas Kabaila, Stasys Grigaliūnas – kreipėsi į LR aplinkos ministrą, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą ir Šiaulių visuomenės sveikatos centrą prašydami pareikalauti iš planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ papildomos informacijos, susijusios su vaikų darželio, gyvenamųjų namų ir sporto salės tarša.

Minėtų institucijų taip pat buvo paprašyta informuoti apie būsimus veiksmus, apsvarstyti galimybę prašyti pilno poveikio aplinkai vertinimo uždarajai akcinei bendrovei „GECO-Taika“.

Kreipimąsi pasirašiusių asmenų grupės atstovas Aurimas Nausėda gavo Šiaulių visuomenės sveikatos centro direktoriaus Krizento Kamenecko 2014 m. sausio 10 d. raštą Nr. S-83 (9.11.4), kuriame rašoma, jog Šiaulių visuomenės sveikatos centras nagrinėjo pakartotinai pateiktą uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos – šiluminės ir elektros energijos gamyba, biokurą (medieną) deginant 20 MW galios kogeneracinėje jėgainėje V.Bielskio g. 13, Šiauliai – poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.

Toliau rašoma, jog galutinei išvadai suformuoti 2013 m. lapkričio 12 d. uždarajai akcinei bendrovei „Ekokonsultacijos“ buvo išsiųstas raštas Nr. S-5604(9.11.4), kuriuo buvo prašoma pateikti papildomų duomenų, komentarų, informacijos. Atsakymo į šį raštą Šiaulių visuomenės sveikatos centras negavo.

Šiaulių visuomenės sveikatos centro direktoriaus Krizento Kamenecko 2014 m. sausio 10 d. rašte pažymima, jog, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo 34 punktu, uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos - šiluminės ir elektros energijos gamybos, biokurą (medieną) deginant iki 20 MW galios kogeneracinėje jėgainėje V. Bielskio g. 13, Šiauliai - poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos nagrinėjimas nutraukiamas ir ši ataskaita laikoma nesuderinta.

Šiaulių visuomenės sveikatos centro direktoriaus Krizento Kamenecko 2014 m. sausio 10 d. raštą Nr. S-83 (9.11.4) Iniciatyvinei grupei 2014 m. sausio 12 d. elektroniniu laišku persiuntė Aurimas Nausėda.

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių visuomenės sveikatos centro direktoriaus Krizento Kamenecko 2014 m. sausio 10 d. raštas Nr. S-83 (9.11.4) „Dėl UAB „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos – šiluminės ir elektros energijos gamybos, biokurą (medieną) deginant iki 20 MW galios kogeneracinėje jėgainėje V. Bielskio g. 13, Šiauliai - poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos“, 1 lapas.

2. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. rugsėjo 9 d. raštas „Dėl Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos, kurią, uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ užsakymu, parengė uždaroji akcinė bendrovė „Ekokonsultacijos“, papildymo“, skirtas Šiaulių visuomenės sveikatos centro direktoriui Krizentui Kameneckui (3 lapai).

3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Aurimo Nausėdos 2014 m. sausio 12 d. elektroninis laiškas „Dėl „GECO-Taika“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo“, 1 lapas.

4. Šiaulių visuomenės sveikatos centro direktoriaus Krizento Kamenecko 2013 m. rugsėjo 12 d. raštas Nr. S-4486 (1.24) „Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos“ (1 lapas).

5. Grupės šiauliečių - Aurimo Nausėdos, Eduardo Svirskio, Vytauto Kabailos, Stasio Grigaliūno – pasirašytas 2013 m. rugsėjo 9 d. kreipimasis į LR aplinkos ministrą, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą ir Šiaulių visuomenės sveikatos centrą „Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos, kurią, uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ užsakymu, parengė uždaroji akcinė bendrovė „Ekokonsultacijos“, 2 lapai.

6. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474, 11 lapų.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA