Pereiti į pagrindinį turinį

  • Administracija

Šiame pastate (Vasario 16-osios g. 62), prijungtame prie pagrindinio savivaldybės pastato, įsikūrusi Šiaulių miesto savivaldybės administracija

 

2013 m. lapkričio 24 d.

2022 m. lapkričio 13 d. redakcija

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vedėja Nijolė Martinaitienė 2013 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. (4) SR-S-2361 (7.1) poveikio aplinkai vertinimo subjektus informavo apie priimtą atrankos išvadą – planuojamai ūkinei veiklai – 20 MW šiluminės ir 5 MW elektrinės galios biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimui, rekonstruojant esamą katilinę V. Bielskio g. 13, Šiauliuose – poveikio aplinkai vertinimas yra privalomas.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktorė Virgilija Kozakienė 2013 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. (4) SR-S-2734 (7.1) poveikio aplinkai vertinimo ūkio subjektus informavo apie tai, jog departamentas yra gavęs uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ prašymą persvarstyti 2013 m. rugsėjo 25 d. atrankos išvadą.

Išvardyti adresatai buvo pakviesti 2013 m. lapkričio 20 d. 9 val. atvykti į Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą (M. K. Čiurlionio g. 3, Šiauliai) ir dalyvauti persvarstant atrankos išvadą bei priimant galutinę atrankos išvadą, kuri atsakytų į klausimą, ar uždarajai akcinei bendrovei „GECO-Taika“ privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2013 m. lapkričio 19 d. rašte Nr. S-3306-11, skirtame Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui, pateikė savo nuomonę dėl uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos. Jos nuomone, išsamus planuojamos katilinės V. Bielskio g. 13, Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimas padėtų įvertinti veiklos poveikį visuomenės sveikatai, aplinkos orui, socialinei ekonominei aplinkai bei šių ir kitų aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai, išvengti arba sumažinti planuojamos ūkinės veiklos neigiamą poveikį bei nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla leistina pasirinktoje vietoje. Rašte išskirtinis dėmesys skiriamas aplinkos oro užterštumui, pateikti duomenys išsamiai pagrindžia esamą aplinkos oro užterštumo būklę šalia teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla.

Kaip vienas iš motyvų, pagrindžiančių, jog uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojamam biomase kūrenamos jėgainės įrengimui adresu V. Bielskio g. 13, Šiauliai poveikio aplinkai vertinimas yra būtinas, nurodomas motyvas, jog yra koreguojamas Šiaulių miesto energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo specialusis planas ir reglamentas, kurio pagrindinis tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.

Tačiau šis motyvas suformuluotas taip abstrakčiai ir aptakiai, kad jį sunku būtų pavadinti motyvu, pagrindžiančiu, jog planuojamai ūkinei veiklai yra būtinas poveikio aplinkai vertinimas.

Čia galima būtų pastebėti, jog nuo 2013 metų spalio mėnesio visuose svarstymuose, kuriuose kalba eina apie kito nepriklausomo šilumos gamintojo – uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ – veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, Šiaulių miesto savivaldybės administracija atvirai pradėjo kalbėti, jog šios bendrovės veikla mieste negalima, jokie savivaldybės administracijos veiksmai dėl šios bendrovės negalimi, kadangi ši bendrovė negali savo 20 MW galios biokuro katilinės statyti Šiauliuose, nes nepriklausomų šilumos gamintojų veikla nėra numatyta galiojančiame miesto šilumos ūkio specialiajame plane ir reglamente.

Tačiau kai kalba eina apie uždarąją akcinę bendrovę „GECO-Taika“, Šiaulių miesto savivaldybės administracija to neteigia – ji tik sako, kad uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ veiklai turėtų būti privalomas poveikio aplinkai vertinimas, kuris ir atsakytų į klausimą, ar galima šio nepriklausomo šilumos gamintojo veikla Šiauliuose, ar ši veikla tenkins vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.

Jeigu nepriklausomų šilumos gamintojų veikla, kol galioja 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-166 patvirtintas miesto šilumos ūkio specialusis planas ir reglamentas, Šiauliuose yra negalima, nesuprantama, kodėl siūloma uždarajai akcinei bendrovei „GECO-Taika“ veltui gaišti laiką ir eikvoti lėšas atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai betikslį vertinimą.

Nesuprantama ir tai, kodėl savivaldybės administracija, žinodama, kad tol, kol galioja 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-166 patvirtintas miesto šilumos ūkio specialusis planas ir reglamentas, neleidžiantis nepriklausomiems šilumos gamintojams Šiauliuose vykdyti veiklos, apie tai 2013 m. lapkričio 19 d. rašte nieko neparašė, net nieko neužsiminė Aplinkos apsaugos departamentui.

 

L. e. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Vaclovas Vingras 2013 m. spalio 18 d. rašte Nr. S-2938-11 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“, skirtame uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio planai“ rašė: „Nepriklausomų šilumos gamintojų veikla nenumatyta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-166 patvirtintame Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių miesto specialiajame plane ir reglamente. Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi „pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis ...“, todėl plane neįvertinta jų veikla gali pažeisti vartotojų interesus naudoti šilumą mažiausiomis sąnaudomis“.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Gedemino Vyšniausko 2013 m. lapkričio 19 d. rašte nebeįrašyta, kad miesto šilumos ūkio specialiajame plane neįvertinta nepriklausomų šilumos gamintojų veikla gali pažeisti vartotojų teisę tenkinti šilumos poreikius jiems mažiausiomis sąnaudomis. Pagailėta uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ ar suabejota Aplinkos apsaugos departamento specialistų galimu šio motyvo teisiniu įvertinimu?

Ir vis dėlto, jeigu Šiaulių miesto savivaldybės administracija buvo tikra, kad miesto šilumos ūkio specialiajame plane nenumatyta nepriklausomo šilumos gamintojo „GECO-Taika“ veikla pažeis įstatymus ir šilumos vartotojų teisę tenkinti šilumos poreikius jiems mažiausiomis sąnaudomis, apie tai 2013 m. lapkričio 19 d. rašte Nr. S-3306-11turėjo informuoti Aplinkos apsaugos departamentą. Turėjo apie tai informuoti ir nepriklausomą šilumos gamintoją – uždarąją akcinę bendrovę „GECO-Taika“.

Ką šiuo atveju galėtų reikšti toks Šiaulių miesto savivaldybės administracijos žaidimas, kai vienoks miesto šilumos ūkio specialiojo plano nuostatų aiškinimas taikomas nepriklausomam šilumos gamintojui KLAS“, kitoks - nepriklausomam šilumos gamintojui „GECO-Taika“?

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. rugsėjo 25 d. priimta atrankos išvada Nr. (4) SR-S-2361 (7.1) „Dėl UAB „GECO-TAIKA“ biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimo, rekonstruojant esamą katilinę, poveikio aplinkai vertinimo“ (2 lapai).

2. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktorės Virgilijos Kozakienės 2013 m. lapkričio 11 d. raštas Nr. (4) SR-S-2734 (7.1) „Dėl atrankos išvados persvarstymo“, 1 lapas.

3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Gedemino Vyšniausko 2013 m. lapkričio 19 d. raštas Nr. S-3306-11 „Dėl UAB „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos“, skirtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui, 1 lapas.

4. L. e. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Vaclovo Vingro 2013 m. spalio 18 d. raštas Nr. S-2938-11 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“, 2 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA