Pereiti į pagrindinį turinį

  • Metraštis

Skaitmeninį metraštį Lieporių bibliotekoje rengia asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ ir asociacijos „Lieporių bendruomenės centras“ savanoriai Juozas Poškevičius, Elvyra Užkuraitienė, Danutė Šniukienė, Steponas Šniukas ir Virginija Plančiūnienė

 

 

Projekto pavadinimas - Lieporių bendruomenės sutelktumas sprendžiant socialinius ir viešuosius poreikius.

Pareiškėjas – asociacija „Lieporių bendruomenės centras“.

Partneris ir veiklos “Lieporiečiai miesto viešojo valdymo procesuose“ (4.1 poveiklė) vykdytojas - Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“.

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektą remia ir prižiūri Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

 

Veikla “Lieporiečiai miesto viešojo valdymo procesuose“ siekta skaitmenizuoti Šiaulių miesto savivaldybės mero Genadijaus Mikšio 2011 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. M-25 sudarytos darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti (toliau – Darbo grupė) 2011 m. vasario 19 d. – 2012 m. vasario 18 d. darbą, jo eigą ir surinktą medžiagą, panaudotą savivaldybės merui pateikiant išvadas bei pasiūlymus.

Darbo grupė nagrinėjo akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ tiekiamos šilumos kainos struktūrą, šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudas, biokuro platesnio panaudojimo šilumai gaminti galimybes, pridėtinės vertės mokesčio už šildymą ir karštą vandenį mažinimo galimybes, stebėtojų tarybos sudarymo akcinėje bendrovėje „Šiaulių energija“ sudarymo galimybes, gamtinių dujų, skirtų šilumai gaminti, pirkimus, termofikacinės elektrinės statybos kainos pagrįstumą, termofikacinės elektrinės veiklos ekonominį pagrįstumą, kitas aplinkybes, turinčias ir galinčias turėti įtakos šilumos kainoms.

Darbo grupė 2011 m. vasario 19 d. – 2012 m. vasario 18 d. laikotarpio, o taip pat ir vėlesnio laikotarpio veikla bei nuveiktais darbais prisidėjo prie to, kad šilumos kainos Šiauliuose iki pat 2021 metų buvo vienos mažiausių Lietuvoje.

Tai buvo pilietinė akcija, vienas iš retesnių atvejų, kai gausi vietos gyventojų grupė įsitraukia į valstybės ir savivaldybės viešojo valdymo procesus, dalyvauja priimant viešojo valdymo sprendimus vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu.

Nors minėtos grupės subūrimo iniciatoriai buvo Lieporių mikrorajono gyventojai, tačiau į jos veiklą greitai įsijungė ir nemaža grupelė Dainų, Gytarių, kitų miesto rajonų bei mikrorajonų gyventojų.

Darbo grupės veikloje dalyvavo lieporiečiai Elvyra Užkuraitienė (Lieporių bendruomenės centro pirmininkė), Teresė Gliaubertienė, Bronia Račaitė, Danielius Andrijauskas, Adolfas Pabilionis, Vytautas Kabaila (Lieporių bendruomenės centro narys, grupės vadovas), Dainų mikrorajono gyventojai Birutė Kybartinė, Petras Kybartas, Vytautas Mačiulaitis, Jonas Šidlauskas, Gytarių mikrorajono gyventojai Irena Bartušienė (vėliau įkūrusi Gytarių bendruomenę ir tapusi jos pirmininke), Vygandas Narušis, Teodora Narušienė, Danutė Čepaitienė, Ona Vasiliauskienė.

Darbo grupės veikloje taip pat dalyvavo Stanislava Mikulėnienė, Elena Buivydaitė, Bronia Račaitė, Mindaugas Skirius, Stasė Rutkienė, Ignas Radžvilas, Gediminas Čerbauskas, Vida Petraitienė, Joana Aukštikalnienė (Centro gyventojų bendruomenė), Danutė Šniukienė (Medelyno gyventojų bendruomenė), Aldona Lengvinienė (Šimšės gyventojų bendruomenė), Vida Stankūnienė (Gegužiukų gyventojų bendruomenė), Ligita Bairamova (Zoknių gyventojų bendruomenė).

Ši grupė, 2012 m. vasario 18 d. baigusi jai miesto mero pavestą darbą, neišsiskirstė - pasivadino Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvine grupe ir savo darbą tęsė iki 2014 m. vasario 24 d.

Grupė dažniausiai rinkdavosi Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmuose esančioje mažojoje salėje, kartais – Lieporių bibliotekoje, Šiaulių universitete, grupės buveinės adresas buvo Krymo g. 8-22, Lieporiai.

Šią aktyvių visuomenininkų grupę konsultavo šilumos ūkio specialistas lieporiškis Algirdas Drevinskas, su šia grupe bendrų tikslų šilumos ūkio srityje siekė ir šalia Lieporių mikrorajono esančiame Gegužiukų kaime gyvenantis Kovo 11-osios Akto signataras Algimantas Sėjūnas.

Skaitmeniniam metraščiui medžiagą surinkti padėjo Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“, Lieporių bendruomenės centro, Gytarių bendruomenės nariai, ją susistemino, aprašė, parengė talpinimui ir, kaip skaitmeninį metraštį, interneto svetainėje https://visuomeninesiniciatyvos.lt/ patalpino projektinės veiklos vykdytojas Vytautas Kabaila.

Internetinėje erdvėje patalpinta informacija neleis jai nugrimzti užmarštin, ugdys ir puoselės visų šiauliečių, ypač jaunimo, pagarbą savo gyvenamųjų vietovių istorinei atminčiai, iškiliems šių gyvenamųjų vietovių šviesuoliams, neatlygintinu ir pasiaukojamu darbu prisidėjusiems prie Lieporių mikrorajono, kaimyninių rajonų ir mikrorajonų, visų Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų bei miesto gerovės.

 

NUORODOS Į PARENGTĄ IR SVETAINĖJE PATALPINTĄ INFORMACIJĄ

 

1. Lieporių bendruomenės renginyje susitarta ieškoti šilumos kainų mažinimo galimybių:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/lieporiu-bendruomenes-renginyje-susitarta-ieskoti-silumos-kainu-mazinimo-galimybiu

 

2. Visuomenininkų darbo grupė šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti pradėjo veiklą:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/visuomenininku-darbo-grupe-silumos-kainu-mazinimo-galimybems-nagrineti-pradejo-veikla

 

3. Šilumos kainos struktūra, šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudos:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/silumos-kainos-struktura-silumos-gamybos-perdavimo-ir-pardavimo-sanaudos

 

4. AB „Šiaulių energija“ 2010 m. ūkinės ir finansinės veiklos dokumentai:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/ab-siauliu-energija-2010-m-ukines-ir-finansines-veiklos-dokumentai

 

5. Tarptautinis Paryžiaus kongresas apie centralizuotą šilumos tiekimą:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/tarptautinis-paryziaus-kongresas-apie-centralizuota-silumos-tiekima

 

6. Naudingiau būtų šilumą gaminti panaudojant vietinį kurą:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/naudingiau-butu-siluma-gaminti-panaudojant-vietini-kura

 

7. Situacija šalies šilumos ūkio sektoriuje. Konkurencijos šilumos gamybos srityje aktyvinimas:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/situacija-salies-silumos-ukio-sektoriuje-konkurencijos-silumos-gamybos-srityje

 

8. Suskystintų gamtinių dujų terminalo statyba ir jo galima įtaka dujų kainai:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/suskystintu-gamtiniu-duju-terminalo-statyba-ir-jo-galima-itaka-duju-kainai

 

9. Ar pagrįstai akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ didina šilumos kainas:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/ar-pagristai-akcine-bendrove-siauliu-energija-didina-silumos-kainas

 

10. Per brangi Šiaulių termofikacinės elektrinės statybos 105 mln. Lt kaina:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/brangi-siauliu-termofikacines-elektrines-statybos-105-mln-lt-kaina

 

11. Skalūninės dujos Lietuvoje ir jų galima įtaka šilumos kainoms:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/skalunines-dujos-lietuvoje-ir-ju-galima-itaka-silumos-kainoms

 

12. Iš Rusijos perkamų gamtinių dujų kainos formulė:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/rusijos-perkamu-gamtiniu-duju-kainos-formule-0

 

13. Rekomendacijos šilumos sektoriui: centralizuoti tinklai, biokuras, dvinarės kainos ir kt.:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/rekomendacijos-silumos-sektoriui-centralizuoti-tinklai-biokuras-dvinares-kainos-ir-kt

 

14. „Šiaulių energija“ viešai neskelbia informacijos apie šilumos kainos detalesnę struktūrą:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/siauliu-energija-viesai-neskelbia-informacijos-apie-silumos-kainos-detalesne-struktura

 

15. Ar akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ turėtų gaminti biokurą:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/ar-akcine-bendrove-siauliu-energija-turetu-gaminti-biokura

 

16. Dėl PVM šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, lengvatinio tarifo pratęsimo:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/del-pvm-silumos-energijai-tiekiamai-gyvenamosioms-patalpoms-sildyti-lengvatinio-tarifo

 

17. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti parengtos išvados (1-oji dalis):

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/darbo-grupes-silumos-kainu-mazinimo-galimybems-nagrineti-parengtos-isvados-1-oji-dalis

 

18. Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos energijos kainodaros klausimų:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/del-centralizuotai-tiekiamos-silumos-energijos-kainodaros-klausimu

 

19. Šildymo kainų mažinimu susirūpino Šiaulių visuomenininkai:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/sildymo-kainu-mazinimu-susirupino-siauliu-visuomenininkai

 

20. Radviliškiečiai šilumininkai savo patirtimi pasidalino su atvykusiais šiauliečiais:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/radviliskieciai-silumininkai-savo-geraja-patirtimi-pasidalino-su-siaulieciais

 

21. Rengiamasi pratęsti lengvatinį 9 % PVM tarifą centralizuotam šildymui:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/rengiamasi-pratesti-lengvatini-9-pvm-tarifa-centralizuotam-sildymui

 

22. Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ kuria tvirtas prielaidas šilumos kainos mažėjimui:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/akcine-bendrove-siauliu-energija-kuria-tvirtas-prielaidas-silumos-kainos-mazejimui

 

23. Šiaulių termofikacinė elektrinė: idėja, finansavimas, kaina, statyba:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/siauliu-termofikacine-elektrine-ideja-finansavimas-kaina-statyba

 

24. Kaip investuoja viena pažangiausių šalies šilumos tiekimo įmonių:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/kaip-investuoja-viena-pazangiausiu-salies-silumos-tiekimo-imoniu

 

25. Šiauliečių neišnaudota patraukli galimybė apsilankyti Mažeikių šilumos tinkluose:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/siaulieciu-neisnaudota-patraukli-galimybe-apsilankyti-mazeikiu-silumos-tinkluose

 

26. Siūlymas sudaryti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ stebėtojų tarybą:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/pirmasis-siulymas-sudaryti-akcines-bendroves-sialiu-energija-stebetoju-taryba

 

27. Darbo grupių posėdžių protokolai, išvados bei pasiūlymai savivaldybės interneto svetainėje neskelbtini:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/darbo-grupiu-posedziu-protokolai-isvados-bei-pasiulymai-savivaldybes-svetaineje

 

28. „Šiaulių energijos“ specialistų susitikimas su miesto šilumos vartotojais:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/siauliu-energijos-specialistu-susitikimas-su-miesto-silumos-vartotojais

 

29. Nepagrįstai siekiama išardyti šilumos tiekimo centralizuotu būdu veikiančią sistemą:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/nepagristai-siekiama-isardyti-silumos-tiekimo-centralizuotu-budu-veikiancia-sistema

 

30. Iki pat 2011 m. šilumos kaina Lietuvai buvo nustatoma Maskvoje:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/iki-pat-2011-m-silumos-kaina-lietuvai-buvo-nustatoma-maskvoje

 

31. Kodėl nesakoma tiesa apie renovacijos sąstingį Lietuvoje:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/kodel-nesakoma-tiesa-apie-renovacijos-sastingi-lietuvoje

 

32. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti parengtos išvados (2-oji dalis):

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/darbo-grupes-silumos-kainu-mazinimo-galimybems-nagrineti-parengtos-isvados-2-oji-dalis

 

33. Ekskursija po ką tik pradėjusią veikti Šiaulių termofikacinę elektrinę:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/ekskursija-po-ka-tik-pradejusia-veikti-siauliu-termofikacine-elektrine

 

34. Dar 1992 m. buvo susidomėta vietinių ir atsinaujinančių energetikos išteklių panaudojimo galimybėmis:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/dar-1992-m-buvo-susidometa-vietiniu-ir-atsinaujinanciu-energetikos-istekliu-panaudojimo

 

35. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti darbo įvertinimas:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/darbo-grupes-silumos-kainu-mazinimo-galimybems-nagrineti-darbo-ivertinimas

 

36. Reikia belstis ir bus atidaryta:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/reikia-belstis-ir-bus-atidaryta

 

37. Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ sutartis su atvirąja akcine bendrove „Gazprom“:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/akcines-bendroves-lietuvos-dujos-sutartis-su-rusijos-atviraja-akcine-bendrove-gazprom

 

38. Viešųjų pirkimų tarnybos informacija – termofikacinė elektrinė Šiauliuose gali kainuoti ne 100 ar 105, o 122 mln. Lt:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/vpt-informacija-termofikacine-elektrine-siauliuose-gali-kainuoti-ne-100-ar-105-o-122-mln

 

39. Jeigu termofikacinės elektrinės statybos generaliniu rangovu būtų buvusi pati „Šiaulių energija“:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/jeigu-termofikacines-elektrines-statybos-generaliniu-rangovu-butu-buvusi-siauliu-energija

 

40. Statyboms pingant Šiaulių termofikacinės elektrinės statyba per pusę metų pabrango daugiau nei dvigubai:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/statyboms-pingant-siauliu-termofikacines-elektrines-statyba-puse-metu-pabrango-dvigubai

 

41. Informacija apie termofikacinę elektrinę, turėsianti didelę išliekamąją vertę Šiaulių miesto šilumos ūkio istorijai:

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/informacija-apie-termofikacine-elektrine-turesianti-isliekamaja-verte-siauliu-miesto

 

42. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti parengtos išvados (3-oji dalis):

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/darbo-grupes-silumos-kainu-mazinimo-galimybems-nagrineti-parengtos-isvados-3-oji-dalis

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

Veiklos vykdytojas - Vytautas Kabaila

Parašykite komentarą

CAPTCHA