Pereiti į pagrindinį turinį

  • Komisija

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

 

 

2021 m. kovo 18 d.

2022 m. lapkričio 7 d. redakcija

 

Siunčiu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko pavaduotojo Donato Jaso 2021 m. vasario 26 d. raštą Nr. R2-(ŠGK)-1615 „Dėl šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų supirkimo tvarkos“, kuriuo buvo atsakyta į Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2021 m. sausio 8 d. raštą - paklausimą „Dėl galimybės nepriklausomam šilumos gamintojui konkuruoti pirmiausia su dujiniais šilumos tiekėjo šilumos gamybos įrenginiais“.

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (Taryba), atsižvelgdama į asociacijos rašte pateiktą situaciją, informavo, kad vadovaujantis šiuo metu galiojančios Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo (Supirkimo tvarka) nuostatų 13.1. papunkčiu, visais atvejais iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkama ar šilumos tiekėjo valdomais šilumos gamybos įrenginiais gaminama šiluma negali būti brangesnė nei pagal Supirkimo tvarkos 14 punktą apskaičiuotos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. Supirkimo tvarkos 14 punkte išdėstyti reikalavimai, kuriais šilumos tiekėjas turi vadovautis nustatydamas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas. Palyginamųjų gamybos sąnaudų skaičiavimas priklauso nuo to, ar tai šiltasis, ar šaltasis metų laikas. Šiltuoju metų laiku palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų skaičiavimas labiausiai priklauso nuo šilumos tiekėjo šilumos poreikio piko pajėgumams priskirtų gamybos įrenginių naudojamo kuro sąnaudų (Supirkimo tvarkos 14.1 punktas). Šaltuoju metų laiku palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos nustatomos kaip alternatyvaus šaltinio sąnaudos, bei priklauso nuo šilumos tiekėjų patiriamų faktinių elektros ir vandens kainų (Supirkimo tvarkos 14.2 punktas). Taip pat pažymėtina, kad palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos nustatomos visai sistemai, o ne šilumos tiekėjo atskiriems gamybos įrenginiams.

 

Pažymėtina, kad Supirkimo tvarka šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams taikoma tik tose centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose, vadovaujantis Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (Komisija) 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“, nuostatomis, šilumos gamybos įrenginių paleidimo ir derinimo darbus atlieka bent vienas potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas ir (ar) šilumą gamina bent vienas nepriklausomas šilumos gamintojas. Be to, Supirkimo tvarkos 15 punkte yra numatyta, kad šilumos tiekėjas šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje Šilumos aukciono reglamente nustatyta tvarka ne vėliau kaip 18 einamojo kalendorinio mėnesio dieną (jei 18 kalendorinė mėnesio diena yra nedarbo diena, tuomet artimiausią po jos einančią darbo dieną) deklaruoja antrąjį mėnesį po einamojo mėnesio taikomas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, apskaičiuotas pagal Supirkimo tvarkos 14 punkte numatytus principus bei informaciją, susijusią su šilumos aukciono organizavimu. Tarybos žiniomis, šiuo metu akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ aptarnaujamoje Pietinės katilinės sistemoje nepriklausomi šilumos gamintojai šilumos negamina ir nevyksta įrenginių paleidimo ir derinimo darbai, todėl palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos nėra skaičiuojamos ir skelbiamos viešai.

 

Atsakydama į asociacijos rašte pateiktą klausimą, ar teisus šilumos gamintojas siūlantis šilumos tiekėjui iš jo Pietinės katilinės sistemai 30 % reikalingos šilumos pirkti po 4,80 ct/kWh, ar teisus šilumos tiekėjas, sakantis, kad jis iš nepriklausomo šilumos gamintojo pagal galiojančius teisės aktus pirkti šilumą gali ne brangiau kaip po 2,84 ct/kWh, Taryba pažymi, kad, jeigu šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (nustatytos pagal aukščiau minėtus Supirkimo tvarkos reikalavimus) būtų lygios 2,84 ct/kWh, tuomet šilumos tiekėjas iš nepriklausomo šilumos gamintojo negalėtų supirkti šilumos brangiau nei 2,84 ct/kWh (nepriklausomai nuo siūlomo šilumos kiekio ir/ar šilumos sistemos poreikio). Papildomai pažymėtina, kad pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (Metodika) nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusios redakcijos 631 punktą, nepriklausomam šilumos gamintojui, kuriam yra privaloma šilumos gamybos kainodara, šilumos (produkto) gamybos kainos atveju nustatoma šilumos (produkto) gamybos sąnaudų apimtis, išreiškiama vidutine šilumos (produkto) gamybos kaina (euro ct/kWh). Nepriklausomi šilumos gamintojai, dalyvaudami šilumos supirkimo aukcione, negali gauti daugiau pajamų, nei šilumos (produkto) gamybos būtinųjų sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, metinė apimtis, apskaičiuota ir patvirtinta vadovaujantis Metodikos reikalavimais. Todėl svarbu įvertinti ir šį aspektą, kadangi šios nuostatos nebuvo iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusioje Metodikos redakcijoje, kurios 63 punktas numatė, kad Šilumos bazinė kaina (kainos dedamosios) nustatoma kaip pastoviosios dedamosios ir kintamosios dedamosios suma. Pastovioji dedamoji nustatoma ir išreiškiama kaip skaičius (euro ct/kWh), t. y. nepriklausomas šilumos gamintojas negalėjo taikyti didesnės kainos nei Tarybos nustatyta kaina (ct/kWh), net ir tuo atveju jeigu šilumos tiekėjo palyginamosios sąnaudos būtų didesnės.

 

Kaip jau buvo minėta anksčiau, atsižvelgiant į jau minėtas Supirkimo tvarkos 14 punkto nuostatas, šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos skaičiuojamos šilumos tiekimo sistemos poreikiui patenkinti, o ne atskiriems šilumos kiekiams, todėl darytina išvada, kad nepriklausomas šilumos gamintojas negali skirstyti savo siūlomų pagaminti šilumos kiekių ir kainų lygindamas jas su kiekvienu atskiru šilumos tiekėjo atitinkamoje šilumos tiekimo sistemoje valdomu šilumos gamybos įrenginiu. Taip pat pažymėtina, kad tuo atveju, jei asociacijos minimoje šilumos tiekimo sistemoje veiktų bent vienas nepriklausomas šilumos gamintojas, tuomet, vadovaujantis Supirkimo tvarkos 25 punktu, reikalingas pagaminti šilumos kiekis turėtų būtų superkamas šilumos aukciono būdu, Supirkimo tvarkoje numatytomis sąlygomis ir tvarka, o šilumos tiekėjas, norėdamas konkuruoti su nepriklausomu šilumos gamintoju, šilumos aukciono būdu supirktų ir savo šilumos gamybos įrenginiuose pagamintą šilumą už šilumos aukciono pasiūlymuose pateiktą kainą, kuri turėtų būti pateikta pagal Supirkimo tvarkos 13 punkte numatytus reikalavimus.

 

Atsakydama į kitus asociacijos rašte išdėstytus klausimus, Taryba informuoja, kad pagal nurodytais laikotarpiais galiojusią Supirkimo tvarką, palyginamosios sąnaudos apskaičiuojamos žemiau pateikta tvarka:

 

Pagal nuo 2015 m. sausio 21 d. iki 2018 m. gegužės 17 d. laikotarpiu galiojusios Supirkimo tvarkos 10 punktą šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos nustatomos taip: 1) tais atvejais jei šilumos tiekėjas valdo šilumos gamybos įrenginius, kurių galios pakanka šilumos vartotojų poreikiui patenkinti, palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos yra prilyginamos šilumos gamybos kintamajai dedamajai konkrečioje šilumos tiekimo sistemoje; 2) jei šilumos tiekėjo valdomų šilumos gamybos įrenginių galios nepakanka šilumos vartotojų poreikiui patenkinti, palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos yra apskaičiuojamas kaip šilumos tiekėjo valdomų šilumos gamybos įrenginių kintamosios dedamosios ir sistemoje veikiančių nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems yra privaloma šilumos gamybos kainodara, kainų, apskaičiuotų pagal Metodikos nuostatas, svertiniam vidurkiui; 3) jei šilumos tiekėjas šilumos gamybos įrenginių sistemoje nevaldo, palyginamosios sąnaudos yra prilyginamos nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems yra privaloma šilumos gamybos kainodara, kainų, apskaičiuotų pagal Metodikos nuostatas, svertiniam vidurkiui; 4) nepriklausomiems šilumos gamintojams, kurie šilumos gamybos įrenginio 3 statybai ar modernizacijai yra pasinaudoję Europos Sąjungos paramos lėšomis arba valstybės subsidijomis bei dotacijomis, palyginamosios sąnaudos apskaičiuojamos pagal tuo metu galiojusios Supirkimo tvarkos 10.4 papunktyje numatytą formulę.

 

Pagal nuo 2012 m. liepos 7 d. iki 2013 m. kovo 8 d. laikotarpio galiojusios Supirkimo tvarkos 10 punktą šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos nustatomos taip: 1) jei šilumos tiekėjas disponuoja šilumos energijos gamybos įrenginiais, kurių galios pakanka visam vartotojų šilumos poreikiui patenkinti, tačiau naudojama ne visa jų galia dėl to, kad dalis suvartojamos šilumos energijos superkama iš nepriklausomų šilumos gamintojų, šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos energijos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos kaip atitinkamo mėnesio šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji konkrečioje sistemoje; 2) jei šilumos tiekėjo disponuojamų šilumos gamybos įrenginių galios nepakanka vartotojų šilumos poreikiui patenkinti, palyginamosios šilumos energijos gamybos sąnaudos nustatomos kaip alternatyvaus projekto (gamybos šaltinio), užtikrinančio visą reikiamos vartotojų galios poreikio skirtumo tenkinimą konkrečioje sistemoje, šilumos energijos gamybos bendrosios sąnaudos, t. y. kintamosios ir pastoviosios dedamųjų suma. Šiuo atveju vadovaujamasi mažiausių sąnaudų principu ir naujausių technologijų efektyvumo rodikliais. Apskaičiuojant palyginamąsias šilumos tiekėjo šilumos energijos gamybos sąnaudas pagal šios pastraipos 1) punkte nurodytą atvejį, taikoma šilumos tiekėjo šilumos energijos gamybos atitinkamo mėnesio kuro struktūra, paskelbta atitinkamu laikotarpiu galiojusios Supirkimo tvarkos 26 punkte nustatytą tvarką.

 

Taryba 2021 m. vasario 26 d. rašte taip pat pažymi, kad ir ankstesniais laikotarpiais galiojusiose Supirkimo tvarkos redakcijose palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos buvo nustatomos taip pat visam superkamam šilumos kiekiui, kaip ir dabar galiojančioje Supirkimo tvarkoje.

 

PRIDEDAMA:

1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko pavaduotojo Donato Jaso 2021 m. vasario 26 d. raštas Nr. R2-(ŠGK)-1615 „Dėl šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų supirkimo tvarkos“, 5 lapai.

2. Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2021 m. sausio 8 d. raštas Nr. 02 V „Dėl galimybės nepriklausomam šilumos gamintojui konkuruoti pirmiausia su dujiniais šilumos tiekėjo šilumos gamybos įrenginiais“, 3 lapai.

3. Lietuvos Respublikos valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai skirtas Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2014 m. gruodžio 20 d. raštas Nr. 96 V „Dėl tvarkos, kuria vadovaudamiesi nepriklausomi šilumos gamintojai galės parduoti savo pagamintą šilumą šilumos tiekėjui“, 3 lapai.

4. Lietuvos Respublikos valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. vasario 3 d. raštas Nr. R2-(Š)-423 „Dėl tvarkos, kuria vadovaudamiesi nepriklausomi šilumos gamintojai galės parduoti savo pagamintą šilumą šilumos tiekėjui“, 1 lapas.

5. Lietuvos Respublikos valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko pavaduotojo Dariaus Biekšos 2015 m. vasario 6 d. raštas Nr. R2-(Š)-471 „Dėl per didelių šilumos supirkimo kainų Kaune ir Klaipėdoje šildymo sezono laikotarpiu“, 2 lapai.

6. Lietuvos Respublikos valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkės Ingos Žilienės 2015 m. rugsėjo 29 d. raštas Nr. R2-(Š)-3066 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ atsisakymo pateikti informaciją pagrįstumo“, 2 lapai.

7. Lietuvos Respublikos valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 24 d. paskelbtas viešas išaiškinimas „Dėl galimybės šilumos tiekėjams sąžiningai konkuruoti savo šilumos gamybos įrenginiais“, 1 lapas.

8. Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašas (aktuali redakcija nuo 2019-12-21 iki 2021-07-31), 17 lapų.

9. Šilumos kainų nustatymo metodika (aktuali redakcija nuo 2021 m. vasario 1 d.), 57 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA