Pereiti į pagrindinį turinį

  • Šiaulių energija

 

2011 m. liepos 28 d.

2021 m. spalio 26 d. redakcija

 

2011 m. liepos 20 d. vyko Šiaulių miesto savivaldybės mero 2011 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. M-25 sudarytos darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti (toliau – Darbo grupės) posėdis, kuriame buvo svarstomas klausimas dėl šilumos vartotojams nepakankamos akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ viešai skelbiamos informacijos apie šilumos energijos kainas ir sąnaudas.

Pranešėjas Vytautas Kabaila. Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 4 dalyje numatyta, kad šilumos ir (ar) karšto vandens įmonių informacija apie veiklos sąnaudas, sistemų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, investicijas į sistemos plėtrą, kainų ir tarifų struktūrą, paslaugų teikimo sąlygas yra vieša.

Šį įstatymo reikalavimą akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ vykdo nepilnai, pavyzdžiui, neskelbia duomenų apie gyventojams tiekiamos šilumos 22,20 ct/kWh (nuo 2011-07-01 - 24,43 ct/kWh) kainos struktūrą. Todėl nėra galimybės palyginti sąnaudų, kurios yra įskaičiuotos į tiekiamos šilumos 22,20 ct/kWh (24,43 ct/kWh) kainą, su įmonės 2009 metų bei 2010 metų faktinėmis šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudomis. Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ viešai neskelbia detalių duomenų apie šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo 2009 metų bei 2010 metų faktines sąnaudas.

Pavyzdžiui, bendrovės interneto tinklalapyje skelbiama, kad 2009 metais šilumos gamybai yra priskirta 4995,8 tūkst. Lt sąnaudų darbui apmokėti bei 2424,3 tūkst. Lt sąnaudų amortizaciniams atskaitymams, kad 2010 metais šilumos gamybai yra priskirta 4766,2 tūkst. Lt sąnaudų darbui apmokėti bei 2595,5 tūkst. Lt sąnaudų amortizaciniams atskaitymams, kad 2010 metais šilumos gamybai yra priskirta 1 579,9 tūkst. Lt sąnaudų palūkanoms už banko kreditus, o šilumos perdavimui yra priskirta 1 172,9 tūkst. Lt materialinių ir joms prilygintų sąnaudų.

Paminėtos sąnaudų milijoninės sumos, kaip ir kitų sąnaudų šimtatūkstantinės ar milijoninės sumos, smulkiau nedetalizuojamos, todėl nei gyventojams, nei specialistams nėra galimybės tokių sąnaudų išanalizuoti ir įvertinti. Tokių sąnaudų išanalizuoti, įvertinti, parengti ir pateikti išvadas apie jų pagrįstumą nėra galimybės ir Darbo grupei.

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ viešai neskelbia ir duomenų apie šilumos 21,26 ct/kWh bazinės kainos struktūrą bei duomenų apie negautų pajamų kompensaciją, gyventojams tiekiamos šilumos kainoje sudarančią 0,94 ct/kWh.

Aukščiau paminėtos informacijos, kurios viešai neskelbia akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, savo interneto tinklalapyje neskelbia ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Šį pranešimą man parengti padėjo Darbo grupės narys Algirdas Drevinskas.

Pirmoji išvada. Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, viešai neskelbdama duomenų apie gyventojams tiekiamos šilumos 22,20 ct/kWh (nuo 2011-07-01 - 24,43 ct/kWh) kainos struktūrą, įskaitant duomenis apie šilumos 21,26 ct/kWh bazinės kainos struktūrą bei duomenis apie negautų pajamų kompensaciją, gyventojams tiekiamos šilumos kainoje sudarančią 0,94 ct/kWh, pažeidžia galiojančio Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 4 dalies reikalavimus.

Antroji išvada. Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, viešai skelbdama duomenis apie gyventojams tiekiamos šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo metines sąnaudas, privalo šiuos duomenis pakankamai ir suprantamai detalizuoti, kad ir gyventojai, ir specialistai galėtų įvertinti, ar paminėtos sąnaudos yra pagrįstos, ar jos yra susijusios su šilumos gamyba, perdavimu ir pardavimu, ar įmonė efektyviai išnaudoja turimus pajėgumus, imasi visų įmanomų priemonių išvengti didelių šilumos perdavimo nuostolių, nepermoka už paskolas, įrengimus, medžiagas ir darbus, kurių didžiąją dalį gali atlikti savo jėgomis.

Trečioji išvada. Darbo grupė, vien pagal akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos viešai skelbiamą informaciją apie šilumos 21,26 ct/kWh bazinės kainos struktūrą bei negautų pajamų kompensaciją, gyventojams tiekiamos šilumos kainoje sudarančią 0,94 ct/kWh, akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ gaminamos ir tiekiamos šilumos 22,20 ct/kWh (24,43 ct/kWh) kainos mažinimo galimybių išsamaus nagrinėjimo atlikti negali.

Pasiūlymas. Šiaulių miesto savivaldybės, kaip akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ akcininkės, merui (administracijos direktoriui) pareikalauti, kad akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, vykdydama galiojančio Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 4 dalies reikalavimus, viešai paskelbtų detalius duomenis apie gyventojams tiekiamos šilumos 22,20 ct/kWh (nuo 2011-07-01 - 24,43 ct/kWh) kainos struktūrą, įskaitant detalius duomenis apie šilumos 21,26 ct/kWh bazinės kainos struktūrą bei detalius duomenis apie negautų pajamų kompensaciją, gyventojams tiekiamos šilumos kainoje sudarančią 0,94 ct/kWh, o taip pat paskelbtų detalius duomenis apie šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo faktines kiekvienų metų sąnaudas, įskaitant 2009 metų bei 2010 metų faktines sąnaudas.

Posėdžio dalyvių nuomone, akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, vykdydama Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 4 dalies reikalavimą, privalo viešai paskelbti detalius duomenis apie gyventojams tiekiamos šilumos 22,20 ct/kWh (nuo 2011-07-01 - 24,43 ct/kWh) kainos struktūrą, įskaitant detalius duomenis apie šilumos 21,26 ct/kWh bazinės kainos struktūrą bei detalius duomenis apie negautų pajamų kompensaciją, gyventojams tiekiamos šilumos kainoje sudarančią 0,94 ct/kWh, o taip pat detalius duomenis apie šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo 2009 metų bei 2010 metų faktines sąnaudas. Vyksta trumpa diskusija dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ nedetalizuotų iki vieno milijono litų ir virš vieno milijono litų sumų.

Jonas Šidlauskas posėdžio dalyvių dėmesį atkreipia į tai, jog akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ Ekonomikos skyriaus atstovės, kai buvo atvykusios į Darbo grupės posėdį, sakė, kad į sumas, kurios nesiekia milijono, neverta gilintis, nes vienas milijonas tik dešimtosiomis cento dalimis įtakoja šilumos kilovatvalandės kainą.

Išreiškiamos nuomonės, kad tiek akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ atsakymuose, tiek šios įmonės interneto tinklalapyje viskas detalizuota panašiai, t. y. per daug stambiai ir apvaliai, todėl papildomų klausimų nebekyla.

Posėdžio dalyviai vienbalsiai pritaria pateiktam pranešimui, išvadoms bei pasiūlymams.

 

Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ finansų ir ekonomikos direktorė A. Čepulienė, dalyvavusi darbo grupės 2011 m. balandžio 13 d. posėdyje, į pateiktą klausimą atsakė taip: „Dėl tikslesnių duomenų apie šilumos bazinės kainos struktūrą rekomenduoju kreiptis į savivaldybę“.

 

PRIDEDAMA:

1. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. liepos 20 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2011 m. liepos 25 d. protokolas Nr. VM-71-(1.14.), 8 lapai.

2. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. balandžio 13 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2011 m. balandžio 22 d. protokolas Nr. VM-31), 4 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

Parašykite komentarą

CAPTCHA