Pereiti į pagrindinį turinį

  • Uždaroios akcinės bendrovės "KLAS" biokuro katilinė

2013 m. lapkričio 14 d.

2018 m. liepos 30 d. redakcija, 2021 m. sausio 21 d. redakcija

 

Siunčiu uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio planai“ direktoriaus Rolando Aušros 2013 m. rugsėjo 9 d. raštą Nr. PP.13.09.09-2 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“.

Planuojama ūkinė veikla – Daubos g. 1F, Šiauliuose naujai statomos 23,8 MW galios biokuro katilinės eksploatacija. Planuojamos ūkinės veiklos dokumentų rengėjas - uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio planai“.

Uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ užsakymu parengtoje poveikio aplinkai vertinimo patikslintoje ataskaitoje rašoma, jog priimama prielaida, kad šios bendrovės parduodamos šilumos energijos vidutinė metinė kaina bus 15 proc. mažesnė nei akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos gamybos kaina savuose generavimo šaltiniuose.

Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė (toliau – Iniciatyvinė grupė) 2013 m. rugpjūčio 30 d. raštu susirinkimo, kuriame turėjo vykti viešas visuomenės supažindinimas su minėta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, pirmininko paklausė - kiek procentų uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ parduodamos šilumos energijos vidutinė metinė kaina bus mažesnė, jei akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ visą šilumos energiją gamins naudodama vien tik biokurą?

Planuojamos ūkinės veiklos dokumentų rengėjas 2013 m. rugsėjo 9 d. rašte Nr. PP.13.09.09-2 paaiškino, jog nepriklausomo šilumos gamintojo pagamintos šilumos energijos pardavimo kaina bus siūloma 15 proc. mažesnė ir tuo atveju, jei šilumos tiekėjas visą šilumos energiją gamins naudodamas tik biokurą.

2013 m. rugpjūčio 30 d. vykusio planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymo visuomenei metu į minėtą klausimą buvo atsakyta taip:

„Jeigu taip atsitiktų, kad „Šiaulių energija“ turi tik biokurą ir „KLAS“ turi biokurą, tai tos kainos bus vienodos, negali jos skirtis. Kadangi dabar „Šiaulių energijos“ kainos didelės, tai mes sakome, kad yra galimybės jas mažinti“.

Tačiau šis atsakymas susirinkimo protokole neatsispindėjo.

Susirinkimo metu tikslus, išsamus ir įtikinamas buvo šiauliečio Stasio Grigaliūno pasisakymas dėl visuomenei pristatomos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos. Tenka apgailestauti, kad susirinkimo protokole šio pasisakymo santrauka tokia neišsami ir netiksli.

Susirinkimo metu, pristatydamas ataskaitą, planuojamos ūkinės veiklos dokumentų rengėjas Rolandas Aušra pažymėjo, jog uždaroji akcinė bendrovė „KLAS“ pasirengusi per metus pagaminti ir Pietinės katilinės sistemai pateikti 101 tūkst. MWh šilumos energijos.

Baigiantis susirinkimui savivaldybės gyventojo Rimanto Balbieriaus iniciatyva susirinkusių miesto suinteresuotosios visuomenės atstovų buvo paklausta, kas pritaria ir kas nepritaria uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai.

Ataskaitai pritarė tik viena Nijolė Balčiūnienė, visi likę suinteresuotosios visuomenės atstovai balsavo, kad ataskaitai nepritaria.

Iniciatyvinės grupės atstovas Vytautas Kabaila susirinkimo pirmininkui Valentinui Mitrauskui 2013 m. rugsėjo 9 d. raštu pateikė pastabas dėl 2013 m. rugpjūčio 30 d. protokolo.

Pirmininkas buvo paprašytas protokolą papildyti šia, uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ atstovų susirinkime išsakyta nuostata: „Jeigu taip atsitiktų, kad „Šiaulių energija“ turi tik biokurą ir „KLAS“ turi biokurą, tai tos kainos bus vienodos, negali jos skirtis.“

Planuojamos ūkinės veiklos dokumentų rengėjas 2013 m. rugsėjo 17 d. raštu Nr. PP.13.09.17-2 „Dėl viešo supažindinimo protokolo“ patvirtino, jog su pateiktomis pastabomis sutinkama, jos patvirtinamos ir pridedamos prie protokolo, o 2013 m. rugsėjo 17 d. rašte Nr. PP.13.09.17-1 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ paaiškino, jog poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 4.7 skyrius „Socialinė ekonominė aplinka“ yra papildytas atsižvelgiant į atitinkamas protokolo nuostatas.

Iniciatyvinė grupė 2013 m. rugsėjo 25 d. raštu kreipėsi į Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą siūlydama pareikalauti, kad poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjas:

1) papildytų ataskaitą skaičiavimais, kurie paaiškintų ir pagrįstų, kaip uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ parduodamos šilumos energijos vidutinė metinė kaina bus 15 proc. mažesnė nei akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos gamybos kaina savuose generavimo šaltiniuose;

2) papildytų ataskaitą skaičiavimais, kurie paaiškintų ir pagrįstų, kaip nepriklausomo gamintojo pagamintos šilumos energijos pardavimo kaina bus siūloma 15 % mažesnė ir tuo atveju, jei šilumos tiekėjas visą šilumos energiją gamins naudodamas tik biokurą;

3) papildytų ataskaitą skaičiavimais, kurie paaiškintų ir pagrįstų, kodėl šilumos vartotojams būtų geriau, kad 23,8 MW galios biokuro katilinę statytų uždaroji akcinė bendrovė „KLAS“, o ne akcinė bendrovė „Šiaulių energija“.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktorė Virgilija Kozakienė 2013 m. spalio 18 d. atsakyme Nr. (4)SR-S-2569(7.1) paaiškino, jog planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas savo iniciatyva gali organizuoti pakartotinį viešą visuomenės supažindinimą su papildyta ataskaita.

Atsakyme Nr. (4)SR-S-2569(7.1) taip pat buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 9 straipsnio 8 dalimi, pakartotinai viešo supažindinimo gali pareikalauti tik susipažinęs su ataskaita ir įvertinęs, kad ji yra iš esmės pakeista.

Lieka laukti, kokį sprendimą, įvertinęs kitų suinteresuotosios visuomenės atstovų, ūkio subjektų, atsakingų valstybės ir savivaldybės institucijų nuomones, priims Aplinkos apsaugos departamentas.

PRIDEDAMA:

1. Uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio planai“ direktoriaus Rolando Aušros 2013 m. rugsėjo 9 d. raštas Nr. PP.13.09.09-2 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“, 2 lapai.

2. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. rugpjūčio 30 d. raštas „Dėl biokuro katilinės, kuri bus statoma adresu Daubos g. 1F, veiklos įtakos socialinei ekonominei aplinkai“, 1 lapas.

3. Pakartotinio viešo visuomenės supažindinimo su UAB „KLAS“ planuojamos vykdyti ūkinės veiklos – biokuro katilinės Dubijos g. 1F, Šiauliuose eksploatacijos - poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, įvykusio 2013-08-30 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos patalpose, Vasario 16—osios g. 62, Šiauliuose, protokolas, 13 lapų.

4. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės atstovo Vytauto Kabailos pakartotinio viešo visuomenės supažindinimo su UAB „KLAS“ planuojamos vykdyti ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita susirinkimo pirmininkui Valentinui Mitrauskui skirtas 2013 m. rugsėjo 9 d. raštas „Pastabos dėl protokolo“, 1 lapas.

5. Uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio planai“ direktoriaus Rolando Aušros 2013 m. rugsėjo 17 d. raštas Nr. PP.13.09.17-1 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ ir raštas Nr. PP.13.09.17-2 „Dėl viešo supažindinimo protokolo“, 3 lapai.

6. Viešojo visuomenės supažindinimo su UAB „KLAS“ planuojamos vykdyti ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, vykusio 2013 m. rugpjūčio 30 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.

7. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. rugsėjo 9 d. raštas „Dėl planuojamos vykdyti ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos patikslinimo ir papildymo“, 1 lapas.

8. Uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ užsakymu parengta planuojamos ūkinės veiklos – Daubos g. 1F, Šiauliuose naujai statomos 23,8 MW galios biokuro katilinės eksploatacijos - poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, parengta 2013 m. liepos 1 d., 308 lapai.

9. Uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ užsakymu parengtos planuojamos ūkinės veiklos – Daubos g. 1F, Šiauliuose naujai statomos 23,8 MW galios biokuro katilinės eksploatacijos - poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos patikslintas 4.7 skyrius „Socialinė ekonominė aplinka“ (1 lapas). 

10. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. rugsėjo 25 d. raštas „Dėl UAB „Pajūrio planai“ parengtos UAB „KLAS“ planuojamos vykdyti ūkinės veiklos – biokuro katilinės Dubijos g. 1F, Šiauliuose eksploatacijos - poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“, 4 lapai.

11. LR aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktorės Virgilijos Kozakienės 2013 m. spalio 18 d. raštas Nr. (4)SR-S-2569(7.1) „Dėl UAB „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo“, 1 lapas.

12. Uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio planai“ direktoriui skirtas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Aurimo Nausėdos 2013 m. rugpjūčio 25 d. raštas „Pasiūlymai dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimų“, 2 lapai. 

13. LR aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. D1-654 „Dėl LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos parašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 3 lapai.

14. LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr. I-1495, 1996 m. rugpjūčio 15 d. (įstatymo redakcija, galiojusi 2013 m. rugpjūčio 30 d.), 18 lapų.

15. Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 (aprašo redakcija, galiojusi 2013 m. rugpjūčio 30 d.), 8 lapai.

 

Parašykite komentarą