Pereiti į pagrindinį turinį

  • Tarybos 2013-01-31 posėdis

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. posėdis

 

 

2013 m. vasario 25 d.

2020 m. gruodžio 1 d. redakcija

2021 m. spalio 19 d. redakcija

 

Siunčiu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. T-2 „Dėl pritarimo įgyvendinti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų projektą „Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“. Šiuo sprendimu buvo nuspręsta pritarti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ siūlymui Pietinės teritorijos katilinėje už 20 mln. Lt statyti 20 MW galios biokuro katilinę.

 

Aiškinamajame rašte, kurį 2013 m. sausio 14 d. parengė savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius, nurodyta, jog sprendimo tikslas – sumažinti šiltnamio dujų (CO2) išmetimus, sumažinant iškastinio kuro naudojimą šilumos gamyboje, sumažinti šilumos gamybos sąnaudas ir šilumos kainas vartotojams.

Atsipirkimo laikotarpiu projekto vidutinis metinis ekonominis efektas turėjo sudaryti 6,6 mln. Lt, projekto grynoji dabartinė vertė (GDV) - 89,551 mln. Lt, investicijų atsipirkimo laikas – 3,01 metų, o naudos ir sąnaudų santykis - 5,33. Projektas ekonomiškai naudingas turėjo būti ir šilumos vartotojams, ir akcinei bendrovei „Šiaulių energija“.

Viskas atrodytų patrauklu ir labai apsimokančiai, bet ... kaip matyti iš Tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-2 aiškinamojo rašto, nebuvo tinkamai įvertinta, o gal nebuvo ir išvis įvertinta, kad 2013 metais Šiauliuose įsikurs bent vienas nepriklausomas šilumos gamintojas.

Todėl Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė, atkreipusi dėmesį į tai, kad Tarybos sprendimo aiškinamajame rašte trūksta esminės informacijos apie akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ pasirengimą konkuruoti rinkoje su nepriklausomais šilumos gamintojais, apie nepriklausomų šilumos gamintojų būsimąją įtaką miesto šilumos ūkiui ir jo rinkai, 2013 m. sausio 30 d. raštu kreipėsi į savivaldybės merą Justiną Sartauską, prašydama sudaryti darbo grupę, į kurią būtų įtraukti miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų deleguoti atstovai, ir atidėti Tarybos sprendimo priėmimą iki sudaryta darbo grupė parengs išvadas bei pasiūlymus dėl priimamo Tarybos sprendimo.

Šiame rašte savivaldybės merui buvo paaiškinta, kad, šilumos gamybos kainos kintamosios dedamosios (palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų) nesumažinus iki 7 ct/kWh, akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, kad ir pasistačiusi naują 20 MW galios biokuro katilinę, nepajėgs konkuruoti su nepriklausomais šilumos gamintojais.

Iniciatyvinės grupės narė Danutė Šniukienė Tarybai įteiktu 2013 m. sausio 31 d. raštu išreiškė nepritarimą, kad termofikacinė elektrinė, galinti per metus pagaminti 226 tūkst. MWh šilumos energijos, priėmus Tarybos sprendimą, jos turima informacija, gamintų tik 192,7 tūkst. MWh šilumos energijos.

Iniciatyvinės grupės narė Stanislava Mikulėnienė Tarybai įteiktu 2013 m. sausio 31 d. raštu išreiškė nepritarimą, kad naujuoju 20 MW galios biokuro katilu, šildymo sezono laikotarpiu galinčiu pagaminti 95,04 tūkst. MWh šilumos energijos, jos turima informacija, būtų gaminama tik 63,36 tūkst. MWh šilumos energijos.

Lieporių bendruomenės centro pirmininkė Elvyra Užkuraitienė Tarybai įteiktu 2013 m. sausio 31 d. raštu išreiškė nepritarimą, kad sprendimo projektui būtų pritarta neskaičiavus ir nežinant, kokio dydžio Pietinės katilinės sistemoje būtų akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ palyginamosios šilumos energijos gamybos sąnaudos, jeigu visa šiluma būtų gaminama biokatilais ir kūrenant tik biokurą.

 

Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė - tai praktiškai ta pati savivaldybės mero Genadijaus Mikšio 2011 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. M-25 iš 24 šiauliečių sudaryta darbo grupė, parengusi ir savivaldybės merui Justinui Sartauskui 2011 m. rugpjūčio 19 d. pateikusi pirmąsias išvadas bei pasiūlymus dėl šilumos kainų mažinimo galimybių Šiaulių mieste.

2011 m. vasario mėn. „Rasos“ progimnazijoje vykusio Lieporių bendruomenės centro organizuoto bendruomenės narių ir mikrorajono gyventojų susitikimo su miesto meru Genadijumi Mikšiu metu, įsiplieskus diskusijoms dėl šilumos kainų ir miesto šilumos ūkio ateities, buvo susitarta iš aktyviausių šilumos vartotojų sudaryti darbo grupę, kuri išnagrinėtų šilumos kainų mažinimo galimybes, parengtų ir pateiktų išvadas bei pasiūlymus.

Darbo grupę šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti konsultavo šilumos ūkio specialistas Algirdas Drevinskas.

 

Tarybos posėdyje šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. sausio 30 d. rašte išsakytus nuogąstavimus ir prašymą atidėti klausimo svarstymą iki naujai sudaryta darbo grupė pateiks savo išvadas bei pasiūlymus palaikė Šiaulių pensininkų sąjūdžio pirmininkas Stasys Grigaliūnas, Tarybos nariai Artūras Visockas ir Aurimas Nausėda.

Posėdyje pasisakydamas miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės vadovas Vytautas Kabaila išreiškė nuogąstavimą, jog toks Tarybos sprendimas prives „Šiaulių energiją“ prie bankroto arba privatizavimo, nepriklausomiems šilumos gamintojams pusvelčiui įsigyjant akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ priklausančias ir naujai pastatytą 20 MW galios biokuro katilinę, ir 27,4 MW šilumos galios bei 11 MW elektros galios termofikacinę elektrinę.

Taryba, 4 nariams balsuojant „už“, 13-ai balsuojant „prieš“ ir 8 susilaikant, nepalaikė Artūro Visocko siūlymo atidėti sprendimo projekto tvirtinimą.

Balsuojant dėl Tarybos sprendimo projekto, Artūras Visockas, Stasys Tumėnas ir Gintaras Karalevičius balsavo „prieš“, Aurimas Nausėda, Aušrelė Šalkauskienė ir Evaldas Vaineikis – susilaikė, o likęs 21 Tarybos narys, balsuodamas „už“, projektui pritarė.

Aurimas Nausėda po posėdžio paaiškino, jog frakcijoje buvo priimtas sprendimas balsuoti „už“ Tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. T-2 tokį, koks jis yra parengtas, ir jokiu atveju nebalsuoti „prieš“, todėl jis pasirinko mažiausiai blogą galimybę - susilaikyti.

 

Rengiantis 2013 m. sausio 31 d. posėdžiui Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinę grupę konsultavo dr. Vygintas Sidzikauskas (LR Seimo narės Rimos Baškienės rekomendacija), jaunasis mokslininkas iš Vilniaus Raimundas Pilka, šiaulietis šilumos ūkio specialistas Algirdas Drevinskas.

Šiaulių miesto Trišalės tarybos posėdyje, kuris vyko 2013 m. vasario 25 d. ir kuriam pirmininkavo savivaldybės tarybos narys Aurimas Nausėda, į šiauliečio Kazio Almino paklausimą, kiek procentų turėtų atpigti dujos, kad jomis labiau apsimokėtų šildyti miestą nei biokuru, akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ technikos direktorius Virgilijus Pavlavičius atsakė, kad apie tris kartus, o į šiauliečio Igno Radžvilo klausimą, kokia yra paskaičiuota optimaliausia kintamoji dedamoji, jeigu kūrensime biokuru, atsakė, kad iki 5 ct/kWh.

 

Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012 m. gruodžio 27 d. parengtos studijos „Biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybės“ 7 lapo 1-ojoje lentelėje nurodyta, kad, pastačius naują 20 MW galios biokuro katilą, šilumos gamybos, kūrenant dujas, kintamosios sąnaudos sudarys 16,62 ct/kWh, o, kūrenant biokurą, kintamosios sąnaudos sudarys 6,08 ct/kWh.

Tos pačios studijos 4-ajame lape pateiktoje 1-ojoje lentelėje nurodyta, jog, pradėjus eksploatuoti naujus 20 MW galios vandens šildymo katilus, kuro struktūra Pietinės katilinės sistemoje būtų: 35 % dujos ir 65 % biokuras.

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, pasistačiusi termofikacinę elektrinę ir 20 MW galios biokuro katilinę, 35 % šilumos rengėsi ir toliau gaminti dujomis po 16,62 ct/kWh.

Tai tarsi kvietimas nepriklausomiems šilumos gamintojams, šilumą, kūrenant biokurą, gaminantiems po 5 – 7 ct/kWh, skubiai ateiti į Šiaulius.

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, netekusi 25 – 30 % rinkos, ir pati būtų priversta didinti šilumos kainą vartotojams. Tai viena.

Antra, į Šiaulius jau atėję nepriklausomi šilumos gamintojai, turėdami galimybę kurą, įrenginius, medžiagas, atsargines dalis ir darbus pirkti ne Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, šilumos gamybos sąnaudas būtų turėję galimybę sumažinti iki minimumo ir taip privertę akcinę bendrovę „Šiaulių energija“ iš pradžių 1/3 stabdyti šilumos gamybą 20 MW galios biokuro katilinėje, stabdyti termofikacinės elektrinės darbą vasarą, o po to – 2/3 stabdyti šilumos gamybą 20 MW galios biokuro katilinėje ir perpus stabdyti termofikacinės elektrinės darbą.

Tokiu atveju toliau akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ jau nebėra kur trauktis – jai reikia kam nors (patogiausia – mieste jau veikiantiems nepriklausomiems šilumos gamintojams) siūlyti perimti įmonei priklausančias ir 20 MW galios biokuro katilinę, ir termofikacinę elektrinę už draugišką kainą, įpareigojant pirkėją baigti grąžinti paskolas bankams, suteiktas šių objektų statybai.

Toks galėjo ir, tikriausiai, būtų buvęs įgyvendintas Šiaulių miesto šilumos ūkio privatizavimo scenarijus, neaprašytas Tarybos 2013 m. sprendimo Nr. T-2 aiškinamajame rašte.

Todėl akcinei bendrovei „Šiaulių energija“, iki 2013 m. sausio 31 d. Pietinės katilinės sistemoje biokuru gaminusiai tik 44 % šilumos, Tarybos sprendimu Nr. T-2 šį rodiklį būtina buvo iškart didinti iki 90 – 95 %, statant ne vieną, o dvi 20 MW galios biokuro katilines.

 

Apie Tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. T-2 miesto šilumos vartotojai nebūtų daugiau sužinoję nei parašyta šio sprendimo aiškinamajame rašte, jeigu ne Tarybos narys Aurimas Nausėda.

2012 m. gruodžio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariai Tarybos posėdžių salėje konfidencialiai buvo supažindinami su akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ parengtos studijos „Biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybės“ projektu ir būsimojo Tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-2 koncepcija.

Suabejojęs savo kolegų, savivaldybės mero, administracijos direktoriaus ir akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ vadovų ketinimais, Aurimas Nausėda nufotografavo demonstruojamas studijos skaidres, kai kuriuos dokumentus, pateiktus Tarybos nariams trumpam susipažinti.

Visą nufotografuotą medžiagą Aurimas Nausėda 2012 m. gruodžio 23 d. elektroniniu laišku perdavė Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinei grupei, kuri su pateikta medžiaga susipažino, ją įvertino, pagal ją parengė paklausimus ir pradėjo iš anksto ruoštis Tarybos 2013 m. sausio 31 d. posėdžiui.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2012 m. gruodžio 20 d. vykusio Tarybos posėdžio metu akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ atstovas (Virgilijus Pavlavičius) Tarybos narius informavo apie nepriklausomų šilumos tiekėjų planus, apie nepriklausomų šilumos tiekėjų planus Tarybos nariai turėjo diskutuoti 2013 m. sausio 14, 15, 20 ir 21 dienomis vyksiančiuose komitetų posėdžiuose (jeigu į posėdžius neatvyks savivaldybės gyventojų atstovai), tačiau nei Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. posėdyje, kuriame dalyvavo ir savivaldybės gyventojų atstovai, nei Tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. T-2 aiškinamajame rašte nieko nebuvo kalbama apie nepriklausomų šilumos tiekėjų planus jau 2013 metais ateiti į Šiaulių miesto šilumos ūkį.

Tik akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ parengtoje studijoje „Biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybės“ analizuojamos vieno iš nepriklausomų šilumos gamintojų (uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“) atėjimo į Šiaulius daugiau teigiama įtaka miesto šilumos ūkiui, nutylint, jog tais pačiais 2013 metais į Šiaulius ateina ir uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“ su savo 20 MW šilumos galios ir 5 MW elektros galios kogeneracine jėgaine.

Teikiant paklausimus akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ šilumos vartotojams labai pagelbėjo Tarybos nariai Aurimas Nausėda, Artūras Visockas, Algimantas Beinoravičius, kuriems atsakymus akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ pateikė ne per 30 dienų, kaip būtų pateikusi šilumos vartotojams, o per 10 dienų. Taip buvo spėta visus atsakymus gauti iki 2013 m. sausio 31 d.

2012 m. gruodžio 20 d. vykusio studijos apie biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybes pristatymo medžiagos, kurią šilumos vartotojams pateikė Aurimas Nausėda, ir iš akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ gautų atsakymų į paklausimus, kuriuos teikė minėti Tarybos nariai, dėka Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė galėjo tinkamai pasirengti Tarybos 2013 m. sausio 31 d. posėdžiui.

Išsamesnė informacinė medžiaga apie Tarybos narių akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ teiktus paklausimus ir į šiuos paklausimus jų gautus atsakymus bus pateikta papildomai, parengiant tokią medžiagą pristatantį atskirą informacinį tekstą.

 

Nors Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2013 m. sausio 31 d. posėdyje ir priėmė sprendimą Nr. T-2 tik dėl vienos 20 MW galios biokuro katilinės statybos, tačiau atkreipto žiniasklaidos ir visuomenės dėmesio dėka nepriklausomi šilumos gamintojai taip iššaukiančiai, nekreipdami jokio dėmesio į šilumos vartotojų nuomonę ir jų interesus, nebedrįso veržtis į Šiaulių miesto šilumos ūkį.

Ar tai gerai? Taip, gerai, nes jeigu akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ pastato 20 MW galios biokuro katilinę, kuri, gamindama šilumą, per metus duoda 6,6 mln. Lt ekonominį efektą, tai visas šis ekonominis efektas, visi šie pinigai atitenka akcinei bendrovei „Šiaulių energijai“, jos akcininkei Šiaulių miesto savivaldybei, o didžiausia pinigų dalis atitenka šilumos vartotojams, mažinant jiems šilumos kainą.

Jeigu 20 MW galios biokuro katilinę, kuri, gamindama šilumą, per metus duoda 6,6 mln. Lt ekonominį efektą, statytų nepriklausomas šilumos gamintojas, tai jis, vartotojams šilumos kainą sumažintų, pavyzdžiui, 0,1 mln. Lt, o likusius 6,5 mln. Lt išvežtų į ofšorines salas savo akcininkams ir miestui iš to nebūtų jokios naudos – nei mažų šilumos kainų, nei pinigų. Tokiu atveju miestui tenkantis ekonominis efektas sudarytų tik varganus 0,1 mln. Lt per metus.

Nors Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės ir grupelės tarybos narių prašymai atidėti Tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-2 projekto svarstymą nepakeitė miesto mero Justino Sarnausko ir Tarybos daugumos nuomonės, tačiau ši protesto akcija atkreipė ir spaudos, ir visuomenės dėmesį į tai, kad, statydama tik vieną 20 MW galios biokuro katilinę, akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ nebus pajėgi konkuruoti rinkoje su nepriklausomais šilumos gamintojais, ketinančiais šilumos gamybai naudoti tik biokurą.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T-2 „Dėl pritarimo įgyvendinti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų projektą „Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“ buvo pats svarbiausias sprendimas miesto šilumos ūkiui po 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-310 „Dėl pritarimo termofikacinės elektrinės statybai“, kuris buvo priimtas savivaldybės meru dirbant Vytautui Juškui ir kuris buvo sėkmingai įgyvendintas savivaldybės meru dirbant Genadijui Mikšiui.

 

PRIEDAI:

1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T-2 „Dėl pritarimo įgyvendinti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų projektą „Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“, 1 lapas.

2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-2 aiškinamasis raštas, kurį 2013 m. sausio 14 d. parengė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius, 4 lapai.

3. Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui skirtas 2013 m. sausio 30 d. raštas „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimo „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų projekto „Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“ suderinimo“ svarstymo atidėjimo“, 6 lapai.

4. Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui skirtas Lieporių bendruomenės centro narės Danutės Šniukienės 2013 m. sausio 31 d. raštas „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų projekto „Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“ suderinimo“ nepriėmimo“, 2 lapai.

5. Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui skirtas miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų atstovės Stanislavos Mikulėnienės 2013 m. sausio 31 d. raštas „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų projekto „Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“ suderinimo“ nepriėmimo“, 2 lapai.

6. Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui skirtas Lieporių bendruomenės centro pirmininkės Elvyros Užkuraitienės 2013 m. sausio 31 d. raštas „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų projekto „Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“ suderinimo“ nepriėmimo“, 2 lapai.

7. Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui skirtas miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės vadovo Vytauto Kabailos 2013 m. sausio 30 d. prašymas „Dėl pasisakymo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje, kuris vyks2013-01-31“, 1 lapas.

8. Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui skirtas Lieporių bendruomenės centro pirmininkės Elvyros Užkuraitienės, Danutės Šniukienės ir Stanislavos Mikulėnienės 2013 m. sausio 31 d. raštas „Dėl teisės kalbėti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje, kuris vyks 2013-01-31, atsisakymo“, 1 lapas.

9. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. vykusio posėdžio protokolas Nr. TP-1, 24 lapai.

10. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ generalinio direktoriaus Česlovo Kaspučio 2013 m. sausio 8 d. raštas Nr. SA-48 „Dėl AB „Šiaulių energija“ investicijos „Pietinės katilinės rekonstravimas, įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“ derinimo“, 1 lapas.

11. Balsavimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl pritarimo įgyvendinti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų projektą „Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“ projekto, 1 lapas.

12. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012 m. gruodžio 27 d. parengta studija „Biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybės“, 12 lapų.

13. Aurimo Nausėdos 2012 m. gruodžio 23 d. elektroninis laiškas „Apie nepriklausomus šilumos tiekėjus, naują biokatilą ir kita“, 3 lapai.

14. Dr. Vyginto Sidzikausko 2013 m. sausio 29 d. elektroninis laiškas, 1 lapas.

15. Šiaulių miesto trišalės tarybos 2013 m. vasario 25 d. vykusio posėdžio protokolas, 4 lapai.

16. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų atstovų 2013 m. sausio 24 d. prašymas „Šiaulių televizijai“, 1 lapas.

17. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų susirinkimo, vykusio 2013 m. sausio 29 d. Šiaulių miesto savivaldybės Didžiojoje salėje, dalyvių sąrašas, 6 lapai.

18. Paaiškinimas apie akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ kintamąsias šilumos gamybos sąnaudas, 2013-01-30, 1 lapas.

19. Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 (aprašo redakcija, galiojanti nuo 2012-07-14), 8 lapai.

20. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, priimtas 2003 m. gegužės 20 d. (įstatymo redakcija, galiojanti nuo 2013-01-30), 22 lapai.

21. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Vlado Damulevičiaus 2013 m. kovo 7 d. raštas „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimo „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų projekto „Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“ suderinimo“ svarstymo atidėjimo“, 1 lapas.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA