Pereiti į pagrindinį turinį

  • Šiaulių valymo įrenginiai

Šiaulių miesto nuotekų valyklos, veikiančios Jurgeliškių kaime, Šiaulių rajone, įrenginiai

 

 

Trys nevyriausybinės organizacijos - viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ (toliau – asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacija) ir asociacija „Lieporių bendruomenės centras“ - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 2020 m. gruodžio 11 d. pateikė pasiūlymą (4 pasiūlymų paketą) dėl teisės aktų, susijusių su nuotekų išleidimu į centralizuotąsias nuotekų surinkimo sistemas ir nuotekų tvarkymu, pataisų.

Vienu iš pasiūlymų buvo siūloma pakeisti Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 67 punktą, šį punktą patikslinant ir papildant naujais 671 bei 672 punktais.

Patikslintu 67 punktu ir nauju 671 punktu buvo pasiūlyta prievolė abonentui padengti nuotekų tvarkytojo patirtus nuostolius, kai abonento išleidžiamų nuotekų užterštumas yra atitinkamai iki 5 (penkių) ir virš 5 (penkių) kartų didesnis už nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių.

Nauju 672 punktu buvo pasiūlyta prievolė abonentui padengti nuotekų tvarkytojo patirtus nuostolius, kai nuotekų tvarkytojas nustato ūmų prioritetinių pavojingų medžiagų, išvardytų Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede, viršijimo faktą, kai bent vienas teršiančiųjų medžiagų parametras 2 (du) ir daugiau kartų viršija sutartyje nustatytą nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, arba kai abonentas išleidžia sutartyje nedeklaruotas prioritetines pavojingas medžiagas, išvardytas Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede.

Jeigu minėti abonento veiksmai sukėlė didelę žalą arba neišvengiamą (realią) tokios žalos grėsmę aplinkai, papildytu 67 punktu buvo pasiūlyta abonentą traukti baudžiamojon atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ 2022 m. sausio 7 d. raštu Nr. 1V ir 2022 m. vasario 1 d. raštu Nr. 2V Aplinkos ministerijos prašė informuoti apie vykusius svarstymus bei priimtus sprendimus vertinant 2020 m. gruodžio 11 d. raštu pateiktus pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su nuotekų išleidimu į centralizuotąsias nuotekų surinkimo sistemas ir nuotekų tvarkymu, pataisų.

Asociacija gavo Aplinkos ministerijos Taršos ir prevencijos politikos grupės vadovo Vitalijaus Auglio 2022 m. sausio 18 d. atsakymą Nr. (10)-D8(E)-309 ir 2022 m. balandžio 1 d. atsakymą Nr. (10)-D8(E)-1752, kuriuose nebuvo išsamių atsakymų į pateiktus prašymus.

Todėl asociacija 2022 m. balandžio 12 d. raštu dar kartą kreipėsi į Aplinkos ministeriją prašydama tiksliau paaiškinti, kokiuose Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projekto punktuose Aplinkos ministerija įtvirtino diferencijuotus baudų apskaičiavimo taikymo principus ir numatė teisę geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, paviršinių nuotekų tvarkytojui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą taikyti baudas abonentui, kaip šie pakeitimai yra susiję su ministerijai 2020 m. gruodžio 11 d. rašte pateiktais siūlymais.

Asociacija gavo Aplinkos ministerijos Taršos ir prevencijos politikos grupės vadovo Vitalijaus Auglio 2022 m. gegužės 31 d. atsakymą Nr. (10)-D8(E)-2995, kuriuo asociacija buvo informuota, jog Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projekto 39 straipsnio 20 dalyje įtvirtinti diferencijuoti baudų apskaičiavimo taikymo principai ir numatyta teisė geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, paviršinių nuotekų tvarkytojui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą taikyti baudas abonentui, pažymint, jog projektas su lydinčiais dokumentais paskelbtas (TAIS Nr. 22-395 (3)), nuoroda:

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b37a8eb0c7be11ecb69ea7b9ba9d787b?jfwid=eiryxk33

 

Aplinkos ministerijai skirtame 2022 m. balandžio 12 d. rašte asociacija prašė tiksliau paaiškinti, kokį sprendimą priėmė Aplinkos ministerija dėl 2020 m. gruodžio 11 d. rašte pateikto pirmojo siūlymo pakeisti Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 67 punktą, šį punktą papildyti naujais 671 ir 672 punktais.

Aplinkos ministerijos Taršos ir prevencijos politikos grupės vadovo Vitalijaus Auglio 2022 m. gegužės 31 d. atsakymu Nr. (10)-D8(E)-2995 asociacija buvo informuota, jog Aplinkos ministerija, įvertinusi, asociacijos pateiktą siūlymą papildyti Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo punktus ir įvertinusi tai, kad asociacijos siūlomi netesybų dydžiai prilygsta baudoms, kurios gali būti nustatytos tik įstatymu, buvo nuspręsta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projektą papildyti nuostatomis dėl baudų reglamentavimo – projekto 39 straipsnio 20 dalyje įtvirtinti diferencijuotus baudų apskaičiavimo taikymo principus ir numatyti teisę geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, paviršinių nuotekų tvarkytojui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą taikyti baudas abonentui.

 

Asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ už bendradarbiavimą rengiant pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su nuotekų išleidimu į centralizuotąsias nuotekų surinkimo sistemas ir nuotekų tvarkymu, pataisų, 2020 m. gruodžio 11 d. įteiktus Aplinkos ministerijai, nuoširdžiai dėkoja pasiūlymų rengimo partneriams – viešajai įstaigai Šiaurės Lietuvos kolegija ir asociacijai „Lieporių bendruomenės centras“, uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ generaliniam direktoriui Jonui Matkevičiui, įmonės specialistams Ritai Eizintienei ir Giedrei Kamarevcevai.

 

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Taršos ir prevencijos politikos grupės vadovo Vitalijaus Auglio 2022 m. gegužės 31 d. raštas Nr. (10)-D8(E)-2995 „Dėl informacijos teikimo“, 2 lapai.

2. Aplinkos ministerijai skirtas 2022 m. balandžio 12 d. raštas Nr. 13V „Dėl Aplinkos ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. rašto Nr. (10)-D8(E)-1752 patikslinimo“, 2 lapai.

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Taršos ir prevencijos politikos grupės vadovo Vitalijaus Auglio 2022 m. sausio 18 d. raštas Nr. (10)-D8(E)-309 „Dėl informacijos teikimo“, 1 lapas.

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2022 m. sausio 18 d. elektroninis laiškas (lydraštis) „Dėl informacijos teikimo“, 1 lapas.

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai skirtas 2022 m. sausio 7 d. raštas Nr. 1V „Dėl negauto atsakymo į 2020 m. gruodžio 11 d. pateiktą pasiūlymą“, 2 lapai.

6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Taršos ir prevencijos politikos grupės vadovo Vitalijaus Auglio 2022 m. balandžio 1 d. raštas Nr. (10)-D8(E)-1752 „Dėl informacijos teikimo“, 2 lapai.

7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai skirtas 2022 m. vasario 1 d. raštas Nr. 2V „Dėl išsamesnio atsakymo į 2020 m. gruodžio 11 d. raštu pateiktą pasiūlymą“, 2 lapai.

8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai skirtas 2020 m. gruodžio 11 d. raštas „Pasiūlymas dėl teisės aktų, susijusių su nuotekų išleidimu į centralizuotąsias nuotekų surinkimo sistemas ir nuotekų tvarkymu, pataisų“, 12 lapų.

9. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašas (AR 2019-05-02), 15 lapų.

10. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-754 pakeitimo įstatymo projektas (2022 m.), 50 lapų.

11. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (nuo 2021-01-01 iki 2022-04-30), 70 lapų.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA