Pereiti į pagrindinį turinį

  • Apl departamentas

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (M. K. Čiurlionio g. 3, Šiauliai)

 

 

2013 m. spalio 10 d.

2022 m. lapkričio 17 d. redakcija

 

Siunčiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. rugsėjo 25 d. raštą Nr. (4) SR-S-2361 (7.1), kuriame pateikta atrankos išvada dėl uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimo, rekonstruojant esamą katilinę, poveikio aplinkai vertinimo.

 

2013 m. rugpjūčio 19 d. V.Bielskio g. 15, Šiauliuose vyko viešas visuomenės supažindinimas su uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos - šiluminės ir elektros energijos gamybos, biokurą (medieną) deginant iki 20 MW galios kogeneracinėje jėgainėje V. Bielskio g. 13, Šiauliai - poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita), kurią parengė uždaroji akcinė bendrovė „Ekokonsultacijos“.

Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė (toliau – Iniciatyvinė grupė) 2013 m. rugsėjo 9 d. raštu kreipėsi į Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktorių prašydama įvertinti jos pateiktą medžiagą apie uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą, pareikalauti, kad šios ataskaitos rengėjas papildytų ataskaitos 7.3.3 skyrių „Socialiniai – ekonominiai veiksniai“, jame pateikdamas išsamią informaciją apie tai, kiek, pradėjus veikti kogeneracinei jėgainei, bus atpiginta šilumos kaina vartotojams ir kaip tai bus padaryta, su papildyta ataskaita įstatymų nustatyta tvarka viešai supažindintų suinteresuotąją visuomenę.

Šiame rašte Iniciatyvinė grupė atkreipė Aplinkos apsaugos departamento dėmesį į tai, jog jos ir kitų svarstyme dalyvavusių suinteresuotosios visuomenės atstovų nuomone, galbūt, reikėtų atlikti ne tik poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, bet ir išsamų poveikio aplinkai vertinimą, nes rengiamasi statyti ne 20 MW galios neviršijantį šiluminį įrenginį, o 20 MW šilumos galios (plius 5 MW galios kondensacinis ekonomaizeris) ir 5 MW elektros galios kogeneracinę jėgainę.

Iniciatyvinė grupė gavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento l. e. direktoriaus pareigas Virgilijos Kozakienės 2013 m. rugsėjo 12 d. raštą Nr. (4)-SR-S-2262(6.1), kuriuos buvo informuota, jog Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas 2013 m. rugsėjo 9 d. raštą persiuntė Šiaulių visuomenės sveikatos centrui.

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vedėja Nijolė Martinaitienė 2013 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. (4) SR-S-2361 (7.1) poveikio aplinkai vertinimo subjektus informavo apie priimtą atrankos išvadą – planuojamai ūkinei veiklai – 20 MW šiluminės ir 5 MW elektrinės galios biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimui, rekonstruojant esamą katilinę V.Bielskio g. 13, Šiauliuose – poveikio aplinkai vertinimas yra privalomas.

Šio rašto 7 punkte buvo išvardyti pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą: visuomenės nepasitenkinimas planuojama ūkine veikla, numatoma pasirinkti aplinkosauginiu požiūriu nepriimtiną medienos pelenų tvarkymo būdą, nenagrinėtas galimas poveikis aplinkai įrengiant/rekonstruojant šilumos perdavimo trasą, įvertinti ne visi galimi aplinkos oro taršos šaltiniai, todėl neobjektyviai įvertintos numatomų išmesti teršalų koncentracijos aplinkos ore, planuojamos ūkinės veiklos poveikio zonoje viršijamos kietųjų dalelių ribinės vertės aplinkos ore, planuojama ūkinė veikla neatitinka Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento sprendiniams, vykdant ūkinę veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis.

Atkreiptinas dėmesys į šią aplinkybę – jeigu uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojama ūkinė veikla neatitinka Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento sprendiniams, reikia gauti prisijungimo prie veikiančių šilumos perdavimo tinklų projektavimo sąlygas, gauti atsakingos institucijos atliktos atrankos išvadą, parengti, su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektais ir atsakinga institucija suderinti poveikio aplinkai vertinimo programą, su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektais suderinti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, su šia ataskaita supažindinti visuomenę, ataskaitą pateikti atsakingai institucijai ir laukti, kad ši institucija, t. y. Aplinkos apsaugos departamentas, šią ataskaitą patvirtintų ir planuojamą ūkinę veiklą pripažintų galima.

Jeigu uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojama ūkinė veikla neatitinka Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento sprendiniams, reikia būtinai rengti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, kaip numatyta Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vedėjos Nijolės Martinaitienės 2013 m. rugsėjo 25 d. rašte Nr. (4) SR-S-2361 (7.1).

Pastarajame rašte tarp pagrindinių motyvų, kuriais buvo remtasi priimant atrankos išvadą, nėra Iniciatyvinės grupės 2013 m. rugsėjo 9 d. rašte paminėto motyvo – gal reikėtų atlikti išsamų poveikio aplinkai vertinimą, nes rengiamasi statyti ne 20 MW galios neviršijantį šiluminį įrenginį, o 20 MW šilumos galios (plius 5 MW galios kondensacinis ekonomaizeris) ir 5 MW elektros galios kogeneracinę jėgainę.

Gal be reikalo Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento l. e. direktoriaus pareigas Virgilija Kozakienė Iniciatyvinės grupės 2013 m. rugsėjo 9 d. rašto, kuriame buvo nurodytas paminėtas motyvas, nenagrinėjo ir paskubėjo jį persiųsti Šiaulių visuomenės sveikatos centrui.

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. rugsėjo 25 d. priimta atrankos išvada Nr. (4) SR-S-2361 (7.1) „Dėl UAB „GECO-TAIKA“ biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimo, rekonstruojant esamą katilinę, poveikio aplinkai vertinimo“ (2 lapai).

2. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. rugsėjo 9 d. raštas „Dėl Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos, kurią, uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ užsakymu, parengė uždaroji akcinė bendrovė „Ekokonsultacijos“, papildymo“, skirtas Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriui Vidmantui Svečiuliui (3 lapai).

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento l. e. direktoriaus pareigas Virgilijos Kozakienės 2013 m. rugsėjo 12 d. raštas Nr. SR-S-2262 (6.1), skirtas Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinei grupei (1 lapas).

4.Informacinis pranešimas apie UAB „GECO-Taika“ planuojamą ūkinę veiklą, įrengiant 20 MW šilumos galios ir iki 5 MW elektros galios biokuru kūrenamą kogeneracinę jėgainę V.Bielskio g. 13, Šiauliuose, 1 lapas.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA