Pereiti į pagrindinį turinį

  • Vyšniauskas

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius socialdemokratas Gedeminas Vyšniauskas

 

 

2013 m. gruodžio 23 d.

2022 m. gruodžio 16 d. redakcija

 

Siunčiu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Gedemino Vyšniausko 2013 m. gruodžio 18 d. raštą Nr. S-3581-11 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“, skirtą uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose – patikslintos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjai – uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio planai“.

Šiuo raštu Ataskaitos rengėjas buvo informuotas apie tai, jog daugelis (9 iš 10) Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2013 m. spalio 18 d. raštu Nr. S-2938-11 teiktų pastabų buvo neįvertintos ir nemotyvuotai atmestos.

Ataskaitos rengėjas buvo informuotas ir apie tai, jog 2013 m. lapkričio 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba, siekdama užtikrinti viešojo intereso gynimą, sprendimu Nr. T-300 sustabdė savivaldybės administracijos dalyvavimą procedūrose, susijusiose su šilumos ūkio vystymu bei plėtra Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, kiek tai nenumatyta dabar galiojančiame specialiajame Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos plane iki įstatymų nustatyta tvarka bus patvirtinta Nacionalinė šilumos ūkio plėtros programa.

Ataskaitos rengėjui primenama, jog nepriklausomų šilumos gamintojų, šiuo atveju – uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“, veikla nenumatyta galiojančiame 2008 m. balandžio 24 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-166 patvirtintame Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių miesto specialiajame plane ir reglamente.

Savivaldybės administracijos direktorius, baigdamas 2013 m. gruodžio 18 d. raštą, išreiškė savivaldybės nuomonę, jog einamuoju metu nepriklausomo šilumos gamintojo - uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ – veikla yra negalima iki bus patvirtinta Nacionalinė šilumos ūkio plėtros programa ir pakoreguotas Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialusis planas.

Prie 2013 m. gruodžio 18 d. rašto Nr. S-3581-11 buvo pridėta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-300 „Dėl Šiaulių miesto šilumos ūkio vystymo“ kopija.

 

Sunku patikėti, kad uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio planai“, taip profesionaliai parengusi Ataskaitą, kurios patikslinta elektroninė versija Šiaulių miesto savivaldybės administracijai buvo pateikta 2013 m. gruodžio 4 d. (Tarybos nario Aurimo Nausėdos 2013 m. gruodžio 9 d. elektroninis laiškas), nesugebėjo atlikti net 9 iš 10 patikslinimų, kurių prašė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius. Tuo labiau, kad visi 9 neatlikti patikslinimai turėjo būti tik, palyginus, kosmetinio pobūdžio.

Sudėtingesnis galėjo būti tik 10 patikslinimas, turėjęs aiškiau pagrįsti Ataskaitoje priimtą prielaidą, kad uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ parduodamos šilumos energijos vidutinė metinė kaina bus 15 proc. mažesnė nei akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos gamybos kaina savuose generavimo šaltiniuose. Bet ... šios prielaidos paskutiniajame patikslintame Ataskaitos variante lyg ir nebeliko.

Panašu į tai, jog 2013 metų rudenį, pirmiausia, pačiai uždarajai akcinei bendrovei „KLAS“ kažkodėl nebeapsimokėjo labai stengtis, kad tuo metu savivaldybės administracijos direktorius pritartų jos Ataskaitai, kad šią ataskaitą patvirtintų Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas.

 

L. e. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Vaclovo Vingro 2013 m. spalio 18 d. rašte Nr. S-2938-11 rašoma: „Nepriklausomų šilumos gamintojų veikla nenumatyta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-166 patvirtintame Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiajame plane ir reglamente. Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, „pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis ...“, todėl plane neįvertinta nepriklausomų šilumos gamintojų veikla gali pažeisti vartotojų interesus naudoti šilumą mažiausiomis sąnaudomis.“

L. p. e. administracijos direktorius, pastebėjęs, jog nepriklausomų šilumos gamintojų veikla nenumatyta galiojančiame miesto šilumos ūkio specialiajame plane, suabejojo, ar nepriklausomas šilumos gamintojas „KLAS“ galės užtikrinti vartotojų šilumos poreikių tenkinimą jiems mažiausiomis sąnaudomis. Administracijos direktoriui jo abejonė pasirodė esanti tokia stipri ir patikima, kad jis dėl šios abejonės įgyvendinimo nutarė nebesikonsultuoti nei su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, nei su LR konkurencijos taryba.

Pastebėtina, jog tokia abejonė iki tol nekamavo nei akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ technikos direktoriaus Virgilijaus Pavlavičiaus, kai jis 2012 m. spalio 3 d. raštu Nr. SD-11-3005 (4.5) išdavė uždarajai akcinei bendrovei „KLAS“ katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose prisijungimo prie veikiančių šilumos perdavimo tinklų sąlygas, nei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Vlado Damulevičiaus, kai jis 2013 m. gegužės 31 d. raštu Nr. S-1472-11 pritarė uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose – poveikio aplinkai vertinimo programai.

Vladas Damulevičius, 2013 m. gegužės 31 d. raštu Nr. S-1472-11 pritardamas šiai programai, žinojo, jog nepriklausomų šilumos gamintojų veikla nenumatyta galiojančiame miesto šilumos ūkio specialiajame plane.

Jeigu jis būtų manęs, kad tai yra teisėtas pagrindas nepritarti minėtai programai, jis, vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 9 punktu, būtų kreipęsis į Šiaulių miesto savivaldybės tarybą, kad ši priimtų neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir poveikio aplinkai vertinimo procedūros nebūtų galėjusios būti tęsiamos iki tol, kol būtų galiojęs savivaldybės tarybos priimtas neigiamas motyvuotas sprendimas. Tačiau administracijos direktorius minėtu pagrindu į savivaldybės tarybą nesikreipė ir 2013 m. gegužės 31 d. raštu Nr. S-1472-11 pritarė uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programai.

Bet ar iš tiesų Vaclovas Vingras, patyręs savivaldybės reikalų administravimo specialistas, taip stipriai suabejojo, ar nepriklausomas šilumos gamintojas „KLAS“ galės užtikrinti vartotojų šilumos poreikių tenkinimą jiems mažiausiomis sąnaudomis, pastebėjęs, jog nepriklausomų šilumos gamintojų veikla nenumatyta galiojančiame miesto šilumos ūkio specialiajame plane? Ar ši abejonė galėjo būti tokia stipri, pagrįsta ir įtikinama, jog ja iškart patikėjo ir Šiaulių miesto savivaldybės meras Justinas Sartauskas, ir visa Šiaulių miesto savivaldybės taryba, įskaitant Tarybos poziciją, opoziciją ir nepriklausomus narius, ir naujas savivaldybės administracijos direktorius Gedeminas Vyšniauskas?

O gal taip stipriai ir taip keistai pasireiškęs noras užtikrinti, kad vartotojų šilumos poreikiai būtų tenkinami jiems mažiausiomis sąnaudomis, nuogąstaujant, kad šių poreikių nepriklausomas šilumos gamintojas, kurio veikla nenumatyta galiojančiame miesto šilumos ūkio specialiajame plane, neužtikrins, buvo tik pretekstas kaip nors pagrįsti iškilusį poreikį nuomonei, jog nepriklausomo šilumos gamintojo, aptariamu atveju - uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“, veikla yra negalima iki bus patvirtinta Nacionalinė šilumos ūkio plėtros programa ir pakoreguotas Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialusis planas.

Keista, tačiau, panašu, kad to paties tikslo tuo pat metu ėmė siekti ne tik l. e. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Vaclovas Vingras, bet ir pats nepriklausomas šilumos gamintojas - uždaroji akcinė bendrovė „KLAS“.

Juk Šiaulių miesto savivaldybės administracijos specialistai, pasinaudodami jų turima ir jiems prieinama informacija, turėdami po ranka nepriklausomo šilumos gamintojo pateiktą patikslintą Ataskaitą, ir be naujojo miesto šilumos ūkio specialiojo plano buvo akivaizdžiai pajėgūs apskaičiuoti, ar vartotojų šilumos poreikiai bus tenkinami jiems mažiausiomis sąnaudomis, jeigu Pietinės katilinės sistemoje šalia akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ jau statomos pirmosios 20 MW galios biokuru kūrenamos katilinės, savo, t. y. antrąją, 20 MW galios biokuru kūrenamą katilinę pastatys nepriklausomas šilumos gamintojas „KLAS“.

Kad nepriklausomo šilumos gamintojo pastatyta 20 MW galios biokuru kūrenama katilinė, galinti Pietinės katilinės sistemai per matus pateikti 95 tūkst. kWh šilumos energijos, bus naudinga šilumos vartotojams, apie tai visa informacija pateikta ir išsamiai paaiškinta akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012 m. gruodžio 27 d. parengtoje studijoje „Biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybės“. Joks šilumos ūkio specialusis planas, jokie jo rengėjai nepateiks tikslesnių, išsamesnių duomenų, suprantamiau visko neapskaičiuos ir nepaaiškins.

Jeigu nepriklausomas šilumos gamintojas 95 tūkst. kWh šilumos energijos gamins kūrendamas biokurą, tris kartus pigesnį už gamtines dujas, tai leis šilumos gamybos kainos kintamąją dedamąją minėtam kiekiui gaminamos šilumos energijos nuo 16,62 ct/kWh sumažinti iki 6,08 ct/kWh ir taip per metus šilumos gamybos procese sutaupyti apie 6 mln. Lt. Tai ir be naujai parengto miesto šilumos ūkio specialiojo plano aišku, kad tokia investicija bus naudinga šilumos vartotojams.

Kitas klausimas – kas tą antrąją mieste 20 MW galios biokuru kūrenamą katilinę statys – nepriklausomas šilumos gamintojas „KLAS“ ar akcinė bendrovė „Šiaulių energija“? Jeigu statys nepriklausomas šilumos gamintojas „KLAS“, tai jis savo pelną išveš į Taliną, savo akcininkams, o jeigu statys akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, tai ji gauto pelno sąskaita ne tik mažins šilumos kainą vartotojams, bet ir savo pelną panaudos investicijoms į šilumines trasas arba dividendams savo akcininkams, kurių pagrindinis yra Šiaulių miesto savivaldybė, išmokėti.

Todėl ir be naujojo Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių miesto specialiojo plano ir reglamento l. e. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Vaclovui Vingrui turėjo būti aišku, kad nepriklausomas šilumos gamintojas „KLAS“ savo investicija tenkins vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažesnėmis sąnaudomis, tačiau ne tiek mažomis, kiek mažomis šiuos poreikius tenkintų tokia pat akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicija.

Beje, tos pačios akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012 m. gruodžio 27 d. parengtos studijos „Biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybės“ 11 lape rašoma: „Nepriklausomų šilumos tiekėjų, net ir gaminančių šilumos energiją iš biokuro, atsiradimas nesumažina galutinės šilumos energijos kainos vartotojams tiek, kiek tai padaryti įgalina paties šilumos tiekėjo investicija didinant gamybos iš biokuro pajėgumus“.

Visa tai aišku ir suprantama buvo nepriklausomam šilumos gamintojui „KLAS“, kuris Šiauliuose statyti antrąją 20 MW galios biokuro katilinę (pirmąją tokią katilinę, šiai investicijai 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-2 pritarus Tarybai, jau rengėsi statyti akcinė bendrovė „Šiaulių energija“) galėjo ryžtis tik tokiu atveju, jeigu panašios galios dar vienos biokuro katilinės nestato ir nestatys akcinė bendrovė „Šiaulių energija“.

 

Reiktų nepamiršti, jog Šiaulių miesto savivaldybės ir akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ vadovų bei uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ savininkų santykiai visada buvo geri, labai geri. Tų gerų santykių viena iš pasekmių - akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ termofikacinę elektrinę statė ne kas kitas, o akcinė bendrovė „Axis Industries“.

2012 m. gruodžio 20 d. vykusiame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje, kada akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ technikos direktorius Virgilijus Pavlavičius Tarybos nariams pristatė studijos „Biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybės“ projektą, buvo pakankamai aišku, kad Šiauliai išskėstomis rankomis laukia pirmojo nepriklausomo šilumos gamintojo, kuriuo bus ne kas kitas, o uždaroji akcinė bendrovė „KLAS“.

2013 m. sausio pradžioje su akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ ekonomikos ir finansų direktore Audrone Čepuliene ir technikos direktoriumi Virgilijumi Pavlavičiumi prie tuometinio „Snoro“ banko vykusio pokalbio metu į pateiktą klausimą Virgilijus Pavlavičius atsakė: „Beprasmiškas (absurdiškas) klausimas, ar akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ pritartų nepriklausomo šilumos gamintojo „KLAS“ atėjimui į Šiaulius. Ši bendrovė jau atėjo į Šiaulius, ji jau Šiauliuose“.

Šiaulių miesto savivaldybės meras Justinas Sartauskas, Taryba, administracija ir akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ 2013 metais nesutiko net kalbėtis apie savivaldybei priklausančio šilumos tiekėjo antrosios 20 MW galios biokuro katilinės statybą. Akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ šios katilinės statyti tariamai neapsimokėjo, nes ... tai daryti apsimokėjo uždarajai akcinei bendrovei „KLAS“!

Tačiau 2013 m. vasarą – rudens pradžioje įvyko kažkas nenumatyto, kažkas netikėto – ir Šiaulių miesto savivaldybė, ir uždaroji akcinė bendrovė „KLAS“ nusprendė, kad nepriklausomam šilumos gamintojui 20 MW galios biokuru kūrenamos katilinės statyti Šiauliuose kol kas neapsimoka – reikia bent metus ar porą metų palaukti, kol bus patvirtinta nauja Nacionalinė šilumos ūkio plėtros programa ir pagal šią programą bus pakoreguotas Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialusis planas.

 

Kas 2013 m. vasarą – rudens pradžioje (2013 m. gegužės 31 d. - 2013 m. spalio 7 d. laikotarpiu) turėjo nutikti, kad ir Šiaulių miesto savivaldybei, ir uždarajai akcinei bendrovei „KLAS“ vienu metu prireikė, kad visi planai, susiję su šio nepriklausomo šilumos gamintojo investicija į 20 MW galios biokuru kūrenamą katilinę būtų sustabdyti ir atidėti iki bus patvirtinta Nacionalinė šilumos ūkio plėtros programa ir pakoreguotas Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialusis planas?

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Gedemino Vyšniausko 2013 m. gruodžio 18 d. raštas Nr. S-3581-11 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“, 1 lapas.

2. L. e. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Vaclovo Vingro 2013 m. spalio 18 d. raštas Nr. S-2938-11 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“, 2 lapai.

3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. T-300 „Dėl Šiaulių miesto šilumos ūkio vystymo“, 1 lapas.

4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. raštas Nr. S-1472-11 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“, 1 lapas.

5. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir plėtros komiteto 2013 m. spalio 7 d. posėdžio protokolas Nr. TM-20, 1 lapas.

6. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Aurimo Nausėdos 2013 m. gruodžio 9 d. elektroninis laiškas „KLAS PAV ataskaita“, 1 lapas.

7. Uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ užsakymu 2013 m. liepos 1 d parengta ir po 2013 m. liepos 29 d. vykusio pristatymo visuomenei tikslinta planuojamos ūkinės veiklos – Daubos g. 1F, Šiauliuose naujai statomos 23,8 MW galios biokuro katilinės eksploatacijos - poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, 308 lapai.

8. Šiaulių miesto savivaldybės skyrių pasitarimo, vykusio 2013 m. gruodžio 9 d., protokolas Nr. VM-85, 2 lapai.

9. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012 m. gruodžio 27 d. parengta studija „Biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybės“, 12 lapų.

10. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012 m. spalio 3 d. raštas Nr. SD-11-3005(4.5), kuriuo uždarajai akcinei bendrovei „KLAS“ buvo išduotos katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose prisijungimo prie veikiančių šilumos perdavimo tinklų sąlygos, 2 lapai.

11. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr. I-1495, 1996 m. rugpjūčio 15 d. (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2011 m. birželio 28 d.), 19 lapų.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA