Pereiti į pagrindinį turinį

  • A.Visockas

Nepriklausomas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Artūras Visockas. Artūro Staponkaus nuotrauka

 

 

2013 m. spalio 16 d.

2022 m. gruodžio 12 d. redakcija

 

Siunčiu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir plėtros komiteto 2013 m. spalio 7 d. posėdžio protokolą Nr. TM-20.

Šiame posėdyje 4-uoju darbotvarkės klausimu svarstyta informacija apie parengtos uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose - poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaita) pristatymą.

Posėdžio metu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Artūras Visockas domėjosi skyriumi „Socialinė ekonominė aplinka“ ir klausė, kokiais skaičiavimais pagrįsta, kad nepriklausomo gamintojo pagamintos šilumos energijos pardavimo kaina bus siūloma 15 % mažesnė nei akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos gamybos kaina savuose generavimo šaltiniuose.

Nors šį klausimą Ataskaitos rengėjui – uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio planai“ – Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė (toliau – Iniciatyvinė grupė) jau buvo pateikusi 2013 m. rugsėjo 25 d. rašte, kurio kopija iš anksto buvo įteikta ir komitetui, tačiau nepriklausomas Tarybos narys Artūras Visockas tą patį klausimą uždavė arba pilnai neįsigilinęs į klausimo esmę, arba siekdamas ne tų tikslų, kurių minėtame rašte ir 2013 m. rugpjūčio 30 d. vykusio Ataskaitos visuomenei pristatymo metu siekė miesto visuomenininkai. Bent jau tokia nuomonė apie tarybos nario Artūro Visocko minėtą paklausimą susidarė posėdyje dalyvavusiems ir šiuo paklausimu nusivylusiems Iniciatyvinės grupės atstovams.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Genadijus Mikšys pasiūlė dėl išsamesnės informacijos ir skaičiavimų, kuriais domėjosi Tarybos narys Artūras Visockas, pokalbiui pasikviesti uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ atstovus, tačiau niekam iš komiteto narių, išskyrus Genadijų Mikšį, toks pasiūlymas nebuvo aktualus.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariai liberalai Genadijus Mikšys ir Vidmantas Japertas siūlė kreiptis į Šiaulių miesto išrinktus LR Seimo narius, kitas kompetentingas institucijas dėl įstatymo pakeitimo, kuris suvienodintų sąlygas visiems šilumos ūkio rinkos dalyviams. Paprašius Tarybos narių patikslinti, kokį įstatymą jie turi omenyje, iš jų atsakymų galima buvo spėti, kad jie kalba apie Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą ir šio aprašo 9.1 punkto pataisą, kuri, jų nuomone, suvienodintų rinkos sąlygas ir šilumos tiekėjams, ir nepriklausomiems šilumos gamintojams.

Pastebėtina, jog minėto aprašo 9.1 punktas numato, kad šilumos tiekėjas superka iš nereguliuojamojo nepriklausomo šilumos gamintojo pagamintą šilumą, jeigu ji parduodama ne didesne kaina, negu šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, o tai reiškia, jog nepriklausomas šilumos gamintojas, norėdama parduoti savo pagamintą šilumą šilumos tiekėjui, turi ją gaminti (įskaitant šilumos gamybos kintamąsias ir pastoviąsias šilumos gamybos sąnaudas) ir parduoti pigiau nei šilumos tiekėjo kintamosios šilumos gamybos sąnaudos atitinkamuose šilumos gamybos įrenginiuose. Tiesa, šiuo atveju nepriklausomas šilumos gamintojas yra nereguliuojamas ir kurą, vandenį bei elektrą, skirtus šilumos gamybai, gali pirkti laisvai, savo nuožiūra.

Jeigu Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 9.1 punktas būtų pakeistas pagal Genadijus Mikšio ir Vidmanto Japerto siūlymą, tuomet šilumos tiekėjas supirktų iš nereguliuojamojo nepriklausomo šilumos gamintojo pagamintą šilumą, jeigu ji būtų parduodama ne didesne kaina, negu šilumos tiekėjo šilumos gamybos sąnaudos, t. y. kintamosios ir pastoviosios šilumos gamybos sąnaudos kartu paėmus.

Taip šilumą šilumos tiekėjai superka iš reguliuojamų šilumos gamintojų, kurie kurą, vandenį ir elektrą šilumai gaminti, kaip ir šilumos tiekėjai, perka Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Priėmus minėtą aprašo pataisą, kaip galima buvo suprasti iš minėtų Tarybos narių pasisakymų komiteto posėdžio metu, šilumos tiekėjas supirktų iš nepriklausomo šilumos gamintojo pagamintą šilumą, jeigu ji būtų parduodama ne didesne kaina, negu šilumos tiekėjo šilumos gamybos sąnaudos, t. y. kintamosios ir pastoviosios šilumos gamybos sąnaudos kartu paėmus, tačiau nepriklausomas šilumos gamintojas išliktų nereguliuojamas - kurą, vandenį bei elektrą, skirtus šilumai gaminti, galintis pirkti laisvai, savo nuožiūra.

Minėtų Tarybos narių siūlymams dėl įstatymo pakeitimo, kad jis suvienodintų rinkos sąlygas ir šilumos tiekėjams, ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, paprieštaravo komiteto posėdyje dalyvavę ir replikos teisę gavę Iniciatyvinės grupės atstovai. Jų nuomone, būtent galiojantys įstatymai ir šilumos tiekėjams, ir nepriklausomiems šilumos gamintojams sudaro panašias konkuravimo sąlygas, skatina ir vienus, ir kitus maksimaliai mažinti šilumos kainas vartotojams.

Su Iniciatyvinės grupės atstovų nuomone nesutiko ne tik Tarybos nariai Genadijus Mikšys ir Vidmantas Japertas, bet ir nepriklausomas Tarybos narys Artūras Visockas, paaiškinęs, kad jis teiks Tarybai sprendimo projektą dėl privataus šilumos tiekėjo pristabdymo iki tol, kol bus viskas išsiaiškinta ir pakeisti įstatymai visiems šilumos ūkio rinkos dalyviams sudarys lygias konkuravimo sąlygas. Kokie turės būti pakeisti įstatymai, Artūras Visockas komiteto posėdžio metu plačiau nekomentavo.

Jau po komiteto posėdžio, paklausus, kokius įstatymus jis turi omenyje, Artūras Visockas atsakė, kad jam nežinomi įstatymai, apie kuriuos kalbėjo Genadijus Mikšys ir Vidmantas Japertas, tačiau apie įstatymus, kuriuos jis minėjo, viską pasakysiąs, kai tik tam ateis laikas.

Komitete balsuojant buvo nuspręsta rekomenduoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai teikti Ataskaitos rengėjui ir Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui pastabas, susijusias su gamtos apsauga ir socialine ekonomine aplinka, pridedant Iniciatyvinės grupės siūlymus, išdėstytus 2013 m. rugsėjo 25 d. rašte, skirtame Šiaulių regiojo aplinkos apsaugos departamentui.

Pasibaigus balsavimui buvo leista pasisakyti Iniciatyvinės grupės atstovui Vytautui Kabailai, kuris išsamiau paaiškino Šiaulių regiojo aplinkos apsaugos departamentui skirtame 2013 m. rugsėjo 25 d. rašte pateiktas pastabas ir pastebėjimus dėl Ataskaitos 4.7 skyriaus „Socialinė ekonominė aplinka“. Vytautas Kabaila padėkojo komiteto pirmininkui, jo nariams už ketinimus nepritarti Ataskaitos 4.7 skyriaus „Socialinė ekonominė aplinka“ esminėms nuostatoms, kuriose nepagrįstai kalbama apie šilumos kainos vartotojams mažinimą.

Komiteto posėdyje dalyvavusių Iniciatyvinės grupės atstovų nuomone, keista buvo, kad net 3 Tarybos nariai kalbėjo apie įstatymą, kuris šilumos tiekėjui ir nepriklausomiems šilumos gamintojams sudarytų lygias konkurencijos sąlygas, tačiau nė vienas iš jų, net ir papildomai paklaustas, nenorėjo atskleisti, koks tai būtų įstatymas ir kokios šio įstatymo nuostatos šilumos tiekėjui ir nepriklausomiems šilumos gamintojams nesudaro lygių konkurencijos sąlygų.

Iniciatyvinės grupės atstovams netikėtas buvo komiteto sprendimas palaikyti jų iniciatyvą nepritarti Ataskaitos 4.7 skyriaus „Socialinė ekonominė aplinka“ esminėms nuostatoms, kuriose kalbama apie šilumos kainos vartotojams mažinimą, o grupės 2013 m. rugsėjo 25 d. raštą pridėti prie savivaldybės administracijos pastabų, skirtų Ataskaitos rengėjui ir Šiaulių regiojo aplinkos apsaugos departamentui.

Iki tol Šiaulių miesto savivaldybė ir akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, kaip taisyklė, mažiausią dėmesį kreipdavo į bet kurio proceso ekonominę aplinką, niekada nepalaikė visuomenininkų iniciatyvų, susijusių su Ataskaitos socialine ir ekonomine aplinka.

Čia dar galima būtų pastebėti, jog visi komiteto nariai turėjo puikias galimybes atvykti tiek į 2013 m. liepos 29 d., tiek į 2013 m. rugpjūčio 30 d. vykusius Ataskaitos pristatymus visuomenei ir ten pasidalinti savo įžvalgomis apie tai, kokiais skaičiavimais nepriklausomas šilumos gamintojas turėtų pagrįsti savo teiginius, kad jo pagamintos šilumos energijos pardavimo kaina tikrai bus siūloma 15 % mažesnė nei akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos gamybos kaina savuose generavimo šaltiniuose, kokį įstatymą ir kokias jo nuostatas reikėtų pakeisti, kad būtų suvienodintos šilumos gamybos ir pardavimo sąlygos visiems šilumos ūkio rinkos dalyviams. Deja, tiek 2013 m. liepos 29 d., tiek 2013 m. rugpjūčio 30 d. vykusiuose Ataskaitos pristatymus visuomenei nė vieno iš Miesto ūkio ir plėtros komitetui priklausančių Tarybos narių nebuvo, nors jų pagalba ir parama ten dalyvavusiems savivaldybės gyventojams būtų buvusi labai reikalinga.

Komiteto posėdyje dalyvavę Iniciatyvinės grupės atstovai pastebėjo, kad visoms politinėms partijoms Taryboje atstovaujantys komiteto nariai, įskaitant komiteto pirmininką, linkę solidariai nebepritarti uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ 25 mln. Lt investicijai į miesto šilumos ūkį lygiai taip pat, kaip iki tol buvo linkę solidariai pritarti šiai investicijai, netgi galvas už ją guldyti. Iš mįslingų kai kurių komiteto narių pasisakymų, jų dar mįslingesnių atsakymų į suinteresuotosios visuomenės atstovų pateiktus klausimus galima spręsti, jog šiems komiteto nariams apie tai, kas pastaruoju metu buvo susitarta ir kas nebuvo susitarta tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“, buvo žinoma daug daugiau nei jie pasakė komiteto posėdyje, nei apie tai žino miesto visuomenė.

Todėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir plėtros komiteto 2013 m. spalio 7 d. posėdis ten dalyvavusiems Iniciatyvinės grupės atstovams iškėlė daugiau klausimų nei pateikė atsakymų.

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir plėtros komiteto 2013 m. spalio 7 d. posėdžio protokolas Nr. TM-20, 1 lapas.

2. 2013 m. liepos 29 d. vykusio Šiaulių miesto visuomenės viešo supažindinimo su uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose - poveikio aplinkai vertinimo ataskaita dalyvių sąrašas, 1 lapas.

3. Viešojo visuomenės supažindinimo su UAB „KLAS“ planuojamos vykdyti ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, vykusio 2013 m. rugpjūčio 30 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.

4. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. rugsėjo 25 d. raštas „Dėl UAB „Pajūrio planai“ parengtos UAB „KLAS“ planuojamos vykdyti ūkinės veiklos – biokuro katilinės Dubijos g. 1F, Šiauliuose eksploatacijos - poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ (4 lapai).

5. Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 (aprašo redakcija, galiojanti nuo 2013-06-23), 10 lapų.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA