Pereiti į pagrindinį turinį

  • GECO

Akcinei bendrovei „Gliukozė“ priklausančioje teritorijoje (V. Bielskio g. 13, Šiauliai) kauniečių uždaroji akcinė bendrovė „GECO – Taika“ ketina netrukus statyti 20 MW šilumos ir 5 MW elektros galios kogeneracinę jėgainę

 

2013 m. lapkričio 26 d.

2022 m. lapkričio 14 d. redakcija

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vedėja Nijolė Martinaitienė 2013 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. (4) SR-S-2361 (7.1) poveikio aplinkai vertinimo subjektus informavo apie priimtą atrankos išvadą – planuojamai ūkinei veiklai – 20 MW šiluminės ir 5 MW elektrinės galios biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimui, rekonstruojant esamą katilinę V.Bielskio g. 13, Šiauliuose – poveikio aplinkai vertinimas yra privalomas.

Nesutikdama su tokia išvada uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“ 2013 m. spalio 7 d. raštu Nr. 02-07-31 kreipėsi į Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą informuodama apie tai, jog priimta atrankos išvada neatitinka nustatytų faktinių aplinkybių ir pateiktų duomenų visumai, nepagrįstai stabdo biokuro katilinių plėtrą, prieštarauja valstybės energetikos politikos tikslams, todėl ją būtina persvarstyti.

Grupė Šiaulių miesto visuomeninių organizacijų vadovų ir visuomenininkų – Algimantas Sėjūnas, Eduardas Svirskis, Liudas Ramanauskas, Stasys Grigaliūnas, Algirdas Kulikauskas, Jūratė Burakauskienė, sužinoję apie tai, kad uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“ 2013 m. spalio 7 d. raštu kreipėsi į Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą prašydama pervarstyti 2013 m. rugsėjo 25 d. priimtą atrankos išvadą, 2013 m. lapkričio 4 d. raštu kreipėsi į Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą pateikdami savo argumentus, pagrindžiančius jų prašymą nekeisti 2013 m. rugsėjo 25 d. priimtos atrankos išvados, ir prašydami kviesti juos dalyvauti svarstant uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ 2013 m. spalio 7 d. skundą ir priimant galutinę atrankos išvadą.

 

Reaguodamas į Šiaulių miesto visuomeninių organizacijų vadovų ir visuomenininkų grupės 2013 m. lapkričio 4 d. raštą ir jame pateiktus argumentus, kodėl reikalingas būtų poveikio aplinkai vertinimas, uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ direktorius Raimondas Štreimikis 2013 m. lapkričio 19 d. rašte Nr. 02-07-38 Aplinkos apsaugos departamentui pateikė paaiškinimus, kodėl, jo nuomone, pateikti visi 6 argumentai yra nepagrįsti.

Šiuos paaiškinimus, kiek jie pagrindžia uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ norą nerengti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos, vertino Aplinkos apsaugos agentūros specialistai, tačiau negalima nepastebėti paaiškinimų, į kuriuos verta atkreipti išskirtinį dėmesį.

Vienas iš tokių paaiškinimų – Šiaulių miesto šilumos ūkio sistema yra labai pažeidžiama dėl šilumos gamybos vietos koncentravimo, kadangi, įvykus rimtai techninei avarijai akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ Pietinės sistemos katilinėje, yra didelė tikimybė, kad miestas gali likti be šilumos, todėl šilumos gamybos šaltinių išskirstymas į keletą vietų mažina tokių avarijų riziką ir išskaido taršos šaltinio emisijų koncentraciją iki nepavojingų dydžių.

Kitas paaiškinimas – LR aplinkos ministerija, atsakydama į uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ prašymą dėl konsultacijos suteikimo (priedas Nr. 4 prie 2013 m. lapkričio 19 d. rašto), aiškiai nurodė, kad planuojamai ūkinei veiklai yra taikytinas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 3 punkto „Energetika“ 3.1. papunktis „Šiluminių elektrinių bei kitų deginimo įrenginių ar kitokių pramoninių įrenginių elektrai, garui gaminti arba vandeniui šildyti įrengimas (kai įrenginių galingumas – mažiau kaip 300 MW, bet daugiau kaip 20 MW)“. Investuotojo teigimu, planuojamos jėgainės galingumas neviršys 20 MW, taigi, poveikio aplinkai vertinimo (PAV) atranka planuojamai ūkinei veiklai neturėtų būti privaloma.

Apie planuojamos statyti jėgainės galingumą Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė (toliau - Iniciatyvinė grupė) savo nuomonę išdėstė Aplinkos apsaugos departamentui skirtame 2013 m. rugsėjo 9 d. rašte, paminėdama, kad, galbūt, reikėtų atlikti ne tik poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, bet ir išsamų poveikio aplinkai vertinimą, nes rengiamasi statyti ne 20 MW galios neviršijantį šiluminį įrenginį, o 20 MW šilumos galios (plius 5 MW galios kondensacinis ekonomaizeris) ir 5 MW elektros galios kogeneracinę jėgainę.

Tačiau tuo metu Iniciatyvinė grupė neturėjo tikslios informacijos apie tai, kad visa tai yra reglamentuota Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 3 punkto „Energetika“ 3.1. papunktyje.

Po to, kai buvo perskaitytas uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ 2013 m. lapkričio 19 d. raštas Nr. 02-07-38, Iniciatyvinės grupės nuomone, skirtingai nei uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ direktoriaus teigimu, nepriklausomo šilumos gamintojo statomai 20 MW + 5 MW šilumos galios ir 5 MW elektros galios, t. y. 30 MW galios, kogeneracinei jėgainei poveikio aplinkai vertinimas turėtų būti privalomas.

Jeigu tiksliai skaityti LR aplinkos ministerijos atsakymą į uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ prašymą dėl konsultacijos suteikimo, tai jį skaityti reikėtų taip: „Planuojamai ūkinei veiklai yra taikytinas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo „Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašas“ 3 punkto „Energetika“ 3.1. papunktis „Šiluminių elektrinių bei kitų deginimo įrenginių ar kitokių pramoninių įrenginių elektrai, garui gaminti arba vandeniui šildyti įrengimas (kai įrenginių galingumas – mažiau kaip 300 MW, bet daugiau kaip 20 MW)“.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius, 2013 m. lapkričio 19 d. rašte Nr. S-3306-11 pasisakydama dėl motyvų, kurie įpareigotų Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą netenkinti uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ prašymo leisti jai neatlikti poveikio aplinkai vertinimo, kažkodėl nemini Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 3 punkto „Energetika“ 3.1. papunkčio.

Būtų buvę labai gerai, jeigu Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vyr. specialistas Andrius Bružas prie 2013 m. lapkričio 12 d. elektroninio laiško, skirto poveikio aplinkai vertinimo subjektams ir 2013 m. lapkričio 4 d. raštą pasirašiusiems visuomenės atstovams, būtų prisegęs ir minėtą LR aplinkos ministerijos atsakymą į uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ paklausimą. Tada būtų galima tiksliau pasakyti, ką iš tikrųjų Aplinkos ministerija atsakė paklausimą pateikusiam nepriklausomam šilumos gamintojui dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 3 punkto „Energetika“ 3.1. papunkčio taikymo jo investicijai į Šiauliuose ketinamą statyti kogeneracinę jėgainę.

Aplinkos apsaugos agentūros nuomonė apie oro užterštumo žemėlapių naudojimą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimą ir apie planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui įvertinti foninio aplinkos užterštumo duomenų naudojimo eiliškumą pateikta agentūros direktoriaus Raimondo Sakalausko 2013 m. lapkričio 11 d. rašte Nr. (3.3)-A4-4131, skirtame uždarajai akcinei bendrovei „GECO-Taika“.

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. rugsėjo 25 d. priimta atrankos išvada Nr. (4) SR-S-2361 (7.1) „Dėl UAB „GECO-Taika“ biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimo, rekonstruojant esamą katilinę, poveikio aplinkai vertinimo“ (2 lapai).

2. Uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ direktoriaus Raimondo Štreimikio 2013 m. spalio 7 d. raštas Nr. 02-07-31 „Dėl UAB „GECO-Taika“ planuojamos biomase kūrenamos jėgainės įrengimo rekonstruojant esamą katilinę, PAV atrankos išvados persvarstymo“, 5 lapai.

3. Šiaulių miesto visuomeninių organizacijų vadovų ir visuomenininkų grupės 2013 m. lapkričio 4 d. raštas „Dėl UAB „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo“, 2 lapai.

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui skirtas uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ direktoriaus Raimondo Štreimikio 2013 m. lapkričio 19 d. raštas Nr. 02-07-38 „Dėl visuomenininkų 2013-11-14 rašte nurodytų klausimų dėl UAB „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo“, 9 lapai.

5. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vyr. specialisto Andriaus Bružo 2013 m. lapkričio 12 d. elektroninis laiškas „Atrankos išvados persvarstymas“, skirtas poveikio aplinkai vertinimo subjektams, 1 lapas.

6. LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, galiojantis nuo 2013 m. liepos 16 d., (18 lapų).

7. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus Raimondo Sakalausko 2013 m. lapkričio 11 d. raštas Nr. (3.3)-A4-4131 „Dėl rašytinės konsultacijos pateikimo“, skirtas uždarajai akcinei bendrovei „GECO-Taika“, 2 lapai.

8. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Aurimo Nausėdos 2013 m. lapkričio 18 d. elektroninis laiškas „Atrankos išvados persvarstymas“, 1 lapas.

 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA