Pereiti į pagrindinį turinį

  • V.Vingras

Laikinai einantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas liberalas Vaclovas Vingras (viduryje). Artūro Staponkaus nuotrauka

 

2013 m. spalio 26 d.

2022 m. gruodžio 12 d. redakcija

 

Siunčiu l. e. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Vaclovo Vingro 2013 m. spalio 18 d. raštą Nr. S-2938-11 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“, skirtą uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose – patikslintos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaita) rengėjai – uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio planai“.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija išnagrinėjo patikslintą (pirmą kartą patikslintą po 2013 m. liepos 29 d. vykusio pristatymo visuomenei) Ataskaitą ir uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio planai“ 2013 m. spalio 18 d. raštu Nr. S-2938-11 pateikė išvadą, kurioje rašoma, jog Ataskaitoje nėra išsamiai išnagrinėti visi programoje numatyti klausimai, įskaitant klausimus, susijusius su aplinkos oro tarša, pelenų panaudojimo galimybėmis, mobilių taršos šaltinių įtaka aplinkos oro kokybei, šilumos perdavimo trasos įrengimo poveikiu aplinkai, ūkinės veiklos poveikiu gretimoms gyvenamosios paskirties teritorijoms.

Tai trūkumai, kuriuos Ataskaitos rengėjas, gavęs Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pastabas ir 2013 m. spalio 18 d. raštą Nr. S-2938-11, turėjo galimybę greitai ir labai nesunkiai ištaisyti.

Išvadoje pažymėta, jog neatlikta išsami planuojamos ūkinės veiklos įtaka socialinei, ekonominei aplinkai, neatlikta analizė, nepateikti skaičiavimai, įrodantys, kad nepriklausomo tiekėjo gaminama šiluma galutiniam vartotojui atpigins šilumos kainą labiau, nei tai padarytų akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, įvertinus jos daromas investicijas.

Šioje išvadoje, pirmiausia, keista tai, kad Vaclovas Vingras, būdamas liberalu, lyg ir suabejojo tuo, jog nepriklausomo tiekėjo gaminama šiluma galutiniam vartotojui atpigins šilumos kainą labiau, nei tai padarytų akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, įvertinus jos daromas investicijas. Įprastai liberalai nesvarsto, ar valstybės arba savivaldybės įmonė, teikianti viešąsias paslaugas, gali šių paslaugų kainą ir kokybę pasiūlyti geresnes nei privatus šių paslaugų teikėjas.

Kad liberalas suabejotų privataus viešųjų paslaugų teikėjo galimybėmis teikti šias paslaugas kokybiškiau ir pigiau nei teikia valstybės arba savivaldybių įmonė, reikia labai didelio intereso arba politinio sukrėtimo. Vaclovas Vingras visada buvo standartinis liberalas, šventai tikintis visais liberalų ideologijos klasikų teiginiais, niekada nerodęs palankumo savivaldybės įmonėms, kai kalba eidavo apie jų teikiamų viešųjų paslaugų perdavimą į privataus verslo rankas.

Antra, paminėtas išvados teiginys suformuluotas remiantis akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012 m. gruodžio 27 d. parengta studija „Biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybės“, kurios 11 lape rašoma: „Nepriklausomų šilumos tiekėjų, net ir gaminančių šilumos energiją iš biokuro, atsiradimas nesumažina galutinės šilumos energijos kainos vartotojams tiek, kiek tai padaryti įgalina paties šilumos tiekėjo investicija didinant gamybos iš biokuro pajėgumus“.

Šia išvada l. p. e. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Vaclovas Vingras lyg ir pasakė, kad nepriklausomas šilumos gamintojas „KLAS“ Ataskaitos 4.7 skyriuje „Socialinė ekonominė aplinka“ pirmiausia turi įrodyti, jog Pietinės katilinės sistemoje jo statoma 20 MW galios biokuru kūrenama katilinė atpigins galutinę šilumos kainą vartotojams labiau nei tai padarytų akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ statoma antroji panašios galios biokuro katilinė. Priešingu atveju – kodėl Šiaulių miesto savivaldybė ir šilumos vartotojai turėtų sutikti, kad šią katilinę statytų uždaroji akcinė bendrovė „KLAS“, o ne akcinė bendrovė „Šiaulių energija“?

Tuo pačiu administracijos direktorius patvirtino, jog jam yra žinoma, kad uždaroji akcinė bendrovė „KLAS“ Šiauliuose stato 20 MW galios biokuru kūrenamą katilinę tik todėl, kad antrosios panašios galios biokuru kūrenamos katilinės nestato ir jos nestatys akcinė bendrovė „Šiaulių energija“.

Čia savivaldybės administracijos direktorius turėjo sau, savivaldybės vadovams ir Tarybos nariams užduoti ir dar vieną klausimą – ar bus miestui priimtiniausias variantas, jeigu antrosios 20 MW galios biokuru kūrenamos katilinės nestatys nei uždaroji akcinė bendrovė „KLAS“, nei akcinė bendrovė „Šiaulių energija“?

Toliau išvadoje pažymėta, jog nepriklausomų šilumos gamintojų veikla nenumatyta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-166 patvirtintame Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiajame plane ir reglamente. Vadovaudamasis Šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodyta, jog pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, savivaldybės administracijos direktorius pažymi, jog plane neįvertinta nepriklausomų šilumos gamintojų veikla gali pažeisti vartotojų interesus naudoti šilumą mažiausiomis sąnaudomis.

Čia vertėtų prisiminti, jog akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ 2012 m. spalio 3 d. raštu Nr. SD-11-3005 (4.5) išdavė uždarajai akcinei bendrovei „KLAS“ katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose prisijungimo prie veikiančių šilumos perdavimo tinklų sąlygas, nors ir žinojo, jog nepriklausomų šilumos gamintojų, šiuo atveju – uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“, veikla yra negalima, nes ji nenumatyta galiojančiame 2008 m. balandžio 24 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-166 patvirtintame Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių miesto specialiajame plane ir reglamente.

Vertėtų prisiminti ir tai, jog Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Vladas Damulevičius 2013 m. gegužės 31 d. raštu Nr. S-1472-11 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose – poveikio aplinkai vertinimo programai, nors žinojo, jog nepriklausomų šilumos gamintojų, šiuo atveju – uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“, veikla yra negalima, nes ji nenumatyta galiojančiame 2008 m. balandžio 24 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-166 patvirtintame Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių miesto specialiajame plane ir reglamente.

Nepanašu į tai, jog ir akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, ir Šiaulių miesto savivaldybė veikė iš anksto susitarusios ir paminėtais veiksmais siekė pasityčioti iš nepriklausomo šilumos gamintojo - uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“, o pastaroji iki tol nieko nesuprato, kad, išdavus prisijungimo prie veikiančių šilumos perdavimo tinklų sąlygas, pritarus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programai, iš jos neraštingumo buvo tik pasityčiota.

Lieka tik apgailestauti, kad uždaroji akcinė bendrovė „KLAS“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio planai“, turėdamos kvalifikuotus darbuotojus ir turėdamos galimybes pirkti aukščiausios kvalifikacijos teisininkų paslaugas, iki tol, kol l. p. e. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Vaclovas Vingras jų apie tai neinformavo, nežinojo jog uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“, kaip ir kitų nepriklausomų šilumos gamintojų veikla Šiauliuose yra negalima, nes ji nenumatyta galiojančiame 2008 m. balandžio 24 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-166 patvirtintame Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių miesto specialiajame plane ir reglamente.

Beje, kad nepriklausomų šilumos gamintojų veikla Šiauliuose yra negalima iki nebus patvirtintas naujas miesto Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo specialusis planas ir reglamentas, nežinojo net Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, kitą Šiauliuose nutarusį įsikurti nepriklausomą šilumos gamintoją – uždarąją akcinę bendrovę „GECO-Taika“ - 2013 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. O3-238 patvirtinusi elektros supirkimo aukciono vienu iš laimėtojų ir suteikusi šiam laimėtojui galimybę 20 MW galios kogeneracinėje jėgainėje pagamintą elektros energiją parduoti valstybei po 33,5 ct/kWh.

2013 m. gegužės 31 d. (tą dieną administracijos direktoriaus Vladas Damulevičius raštu Nr. S-1472-11 pritarė uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose – poveikio aplinkai vertinimo programai) – 2013 m. spalio 7 d. (tą dieną Miesto ūkio ir plėtros komiteto posėdyje Tarybos nariai pirmą kartą viešai leido suprasti, kad juos domina, jog nepriklausomo gamintojo „KLAS“ gaminama šiluma ne mažiau mažintų šilumos kainas vartotojams nei akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ gaminama šiluma) laikotarpiu kažkas tarp uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ ir Šiaulių miesto savivaldybės turėjo įvykti arba kažkur kitur kažkas nenumatyto turėjo įvykti, kad Šiaulių miesto savivaldybė pirmoji mieste ir Lietuvoje praregėtų, jog nepriklausomų šilumos gamintojų veikla Šiauliuose yra negalima iki nebus patvirtintas naujas miesto Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo specialusis planas ir reglamentas.

Kažkas šiuo atveju yra ne taip, o yra taip, ką, tikriausiai, žino tik akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, Šiaulių miesto savivaldybė, kai kurie Tarybos nariai ir nepriklausomas šilumos gamintojas - uždaroji akcinė bendrovė „KLAS“.

Išvadoje taip pat pažymėta, jog neatsižvelgta į visuomenės prašymą su papildyta ir pagal visuomenės atstovų pastabas bei pasiūlymus patikslinta planuojamos vykdyti veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita supažindinti visuomenę.

Uždaroji akcinė bendrovė „KLAS“, 2013 m. gegužės 31 d. - 2013 m. spalio 7 d. laikotarpiu kažkaip keistai, tarsi nutarusi palaukti, kol bus patvirtintas naujas miesto Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo specialusis planas ir reglamentas, nebedėjo iki tol dėtų pastangų, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija pritartų planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose – patikslintai poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai, o Šiaulių regiojo aplinkos apsaugos departamentas šią ataskaitą patvirtintų.

 

PRIDEDAMA:

1. L. e. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Vaclovo Vingro 2013 m. spalio 18 d. raštas Nr. S-2938-11 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“, 2 lapai.

2. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012 m. gruodžio 27 d. parengta studija „Biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybės“, 12 lapų.

3. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012 m. spalio 3 d. raštas Nr. SD-11-3005(4.5), kuriuo uždarajai akcinei bendrovei „KLAS“ buvo išduotos katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose prisijungimo prie veikiančių šilumos perdavimo tinklų sąlygos, 2 lapai.

4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. raštas Nr. S-1472-11 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“, 1 lapas.

5. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, priimtas 2003 m. gegužės 20 d. (įstatymo redakcija, galiojanti nuo 2013-07-20), 24 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA