Pereiti į pagrindinį turinį

  • PK

Požeminiai šiukšlių konteineriai Energetikų gatvėje, Rėkyvoje (Šiauliai)

 

 

Kartu su 2021 m. spalio 6 d. lydraščiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai buvo pateiktas pasiūlymas dėl pakeitimų Minimaliuose komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimuose (toliau – Kokybės reikalavimai), patvirtintuose aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857, kurie padėtų užtikrinti švarą ir tvarką aikštelėse (vietose), kuriose pastatyti komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo bendrojo naudojimo konteineriai.

Pasiūlymą parengė ir pasirašė trys Šiaulių miesto nevyriausybinės organizacijos - viešoji įstaiga „Šiaurės Lietuvos kolegija“, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ (toliau – asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacija), asociacija „Lieporių bendruomenės centras“.

Viešojo valdymo srities „Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra“ pasiūlymas buvo parengtas įgyvendinant projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (paraiškos kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015).

 

Asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ 2022 m. spalio 26 d. raštu Nr. 23V ir 2022 m. gruodžio 14 d. raštu Nr. 27V kreipėsi į Aplinkos ministeriją, prašydama informuoti apie priimtus sprendimus įvertinus minėtų trijų nevyriausybinių organizacijų ministerijai 2021 m. spalio 6 d. pateiktą pasiūlymą.

Buvo gautas Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vadovės Vilmos Slavinskienės 2022 m. gruodžio 22 d. raštas, kuriuo asociacija buvo informuota, jog ministerija rengia Kokybės reikalavimų pakeitimo projektą.

Šalia buvo pažymėta, jog rengiamame projekte Kokybės reikalavimai tobulinami pagal ministerijos identifikuotus būtinus pakeitimus, taip pat įvertinus kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų, įkaitant ir trijų Šiaulių miesto nevyriausybinių organizacijų - viešosios įstaigos „Šiaurės Lietuvos kolegija“, asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ ir asociacijos „Lieporių bendruomenės centras“ - pateiktus pasiūlymus.

Tačiau Atliekų politikos grupės vadovės 2022 m. gruodžio 22 d. rašte nebuvo pažymėta, kokie pasiūlymai, pateikti 2021 m. spalio 6 d., buvo priimti ar dalinai priimti ir kokie Kokybės reikalavimų punktai buvo patobulinti pagal minėtų trijų nevyriausybinių organizacijų pateiktus pasiūlymus.

Todėl į asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ 2023 m. sausio 23 d. raštu Nr. 2V pakartotinai kreipėsi į Aplinkos ministeriją prašydama informuoti apie tai, kokie pasiūlymai, pateikti kartu su 2021 m. spalio 6 d. raštu, buvo priimti ar dalinai priimti ir kokie Kokybės reikalavimų punktai buvo patobulinti pagal trijų nevyriausybinių organizacijų – viešosios įstaigos „Šiaurės Lietuvos kolegija“, asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ ir asociacijos „Lieporių bendruomenės centras“ - pateiktus pasiūlymus.

 

Visos trys 2021 m. spalio 6 d. pasiūlymą parengusios ir pateikusios nevyriausybinės organizacijos iš Aplinkos ministerijos 2023 m. rugpjūčio 4 d. gavo elektroninį laišką, prie kurio buvo prisegtas aplinkos ministro įsakymo projektas (toliau – Įsakymo projektas) kartu su Kokybės reikalavimų pakeitimo projekto lyginamuoju variantu.

Įsakymo projektu ministerija pasiūlė patikslinti ir papildyti Kokybės reikalavimus, patvirtintus aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857.

Įsakymo projektu taip pat buvo pasiūlyta atsižvelgti arba iš dalies atsižvelgti į asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacijos „Lieporių bendruomenės centras“, viešosios įstaigos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ (toliau kartu vadinamos – NVO) pateiktus pasiūlymus:

8.1. patikslinti Kokybės reikalavimų 12 punktą numatant, kad ant atliekų surinkimo priemonių turi būti nurodyta prievolė uždaryti atliekų surinkimo priemonės liuką (jeigu jis yra). Už šį reikalavimo įgyvendinimą atsakinga savivaldybė ir (ar) administratorius ir (ar) atliekų tvarkytojas;

8.2. patikslinti Kokybės reikalavimų 15.1 papunktį numatant, kad atliekų tvarkytojas, vykdydamas atliekų surinkimą ir vežimą iš atliekų surinkimo priemonių, privalo surinkti ne tik visas atliekas, leistinas šalinti konkrečioje atliekų surinkimo priemonėje, bet ir šalia šių atliekų surinkimo priemonių (komunalinių atliekų konteinerių aikštelės ribose) paliktas (išbarstytas) atliekas; papildant NVO siūlymą, Kokybės reikalavimų 15.1 papunktyje numatyti, kad turi būti surinktos ir 5 m spinduliu aplink atliekų surinkimo priemones ir (ar) komunalinių atliekų konteinerių aikšteles paliktos (išbarstytos) atliekos, pripažinti netekusiu galios Kokybės reikalavimų 16.1 papunktį, pagal kurį atliekų tvarkytojas neprivalėjo surinkti prie atliekų surinkimo priemonių paliktas mišrias komunalines ir kitas atliekas;

8.3. patikslinti Kokybės reikalavimų 17 punktą, numatant, kad savivaldybė ir (ar) komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus, siekdami užkirsti kelią atvejų, kai atliekų tvarkytojas negali surinkti atliekų iš jų surinkimo priemonių dėl Kokybės reikalavimų 16 punkte nurodytų priežasčių arba surenka neleistinai paliktas atliekas, pasikartojimui, nedelsdami turi imtis priemonių, numatytų savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse;

8.4. patikslinti Kokybės reikalavimų 19 punktą, numatant, kad, esant reguliariai perpildytoms atliekų surinkimo priemonėms ne dėl atliekų tvarkytojo kaltės, atliekų tvarkytojas privalo siūlyti atliekų turėtojui ar jo atstovui tikslinti savivaldybės ar administratoriaus ir atliekų turėtojo sudarytą Paslaugos teikimo sutartį, jei ji sudaryta, arba spręsti klausimą savivaldybės ar administratoriaus nustatyta tvarka;

8.5. patikslinti Kokybės reikalavimų 46 punktą numatant, kad informacija apie Paslaugą ir buityje susidarančių atliekų surinkimo ir vežimo būdus gali būti skelbiama stenduose šalia konteinerių aikštelių.

 

Nors Įstatymo projekte, kaip patvirtina Projekto lyginamasis variantas, siūlomi gerokai platesni Kokybės reikalavimų 12, 17, 19 ir 46 punktų bei 15.1 papunkčio pakeitimai, tačiau asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, kaip ir viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija bei asociacija „Lieporių bendruomenės centras“, gali pasidžiaugti ir pasididžiuoti tuo, jog šių punktų pakeitimai buvo atlikti pagal minėtų nevyriausybinių organizacijų pasiūlymus, Aplinkos ministerijai pateiktus kartu su 2021 m. spalio 6 d. raštu.

Naujieji Kokybės reikalavimai įsigalios po to, kai jie bus patikslinti pagal savivaldybių, kitų Adresatų sąraše išvardytų organizacijų pateiktas pastabas bei pasiūlymus ir kai Įsakymo projektą pasirašys aplinkos ministras.

Už bendrą darbą darbo grupėje rengiant Aplinkos ministerijai skirtą 2021 m. spalio 6 d. pasiūlymą dar kartą sakome ačiū viešosios įstaigos Šiaurės Lietuvos kolegija atstovėms Dainorai Samčenkienei ir Audronei Rimkevičienei, asociacijos „Lieporių bendruomenės centras“ pirmininkei Elvyrai Užkuraitienei, savanoriui Jonui Šidlauskui, konsultantui ir ekspertui Mantui Tamošiūnui,

viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras direktoriui Žilvinui Šilgaliui.

Ačiū buvusiam Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyr. specialistui Algirdui Drevinskui, kurio nemaža dalis minčių bei siūlymų dėl Kokybės reikalavimų tikslinimo papildė aplinkos ministrui įteiktą 2021 m. spalio 6 d. pasiūlymą.

 

PRIDEDAMA:

1. Aplinkos ministerijos 2023 m. rugpjūčio 4 d. atsakymas, 35 lapai.

2. Aplinkos ministerijos 2023 m. rugpjūčio 4 d. elektroninis laiškas, 1 lapas.

3. Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės patarėjos Jelenos Podymovos 2023 m. balandžio 27 d. elektroninis laiškas, 1 lapas.

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai skirtas 2023 m. sausio 23 d. raštas Nr. 2V „Dėl informavimo apie priimtus sprendimus įvertinus 2021 m. spalio 6 d. ministerijai pateiktą pasiūlymą“, 2 lapai.

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vadovės Vilmos Slavinskienės 2022 m. gruodžio 22 d. raštas Nr. D8(E)-6702 „Dėl pasiūlymų keisti minimalius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimus“, 3 lapai.

6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai skirtas 2022 m. gruodžio 14 d. raštas Nr. 27V „Dėl informavimo apie priimtus sprendimus įvertinus 2021 m. spalio 6 d. ministerijai pateiktą pasiūlymą“, 2 lapai.

7. Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2022 m. spalio 26 d. raštas Nr. 23V „Dėl informavimo apie priimtus sprendimus įvertinus 2021 m. spalio 6 d. ministerijai pateiktą pasiūlymą“, 2 lapai.

8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Simonui Gentvilui įteiktas 2021 m. spalio 6 d. pasiūlymas dėl tvarkos ir švaros užtikrinimo komunalinių atliekų bendrojo naudojimo konteinerių aikštelėse, 16 lapų.

9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai skirtas 2021 m. spalio 6 d. lydraštis, 2 lapai.

10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2021 m. spalio 7 d. elektroninis laiškas, patvirtinantis 2021 m. spalio 6 d. pasiūlymo gavimą ir jo užregistravimą (dokumento registracijos numeris D7-11743), 2 lapai.

11. Minimalūs komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai, patvirtinti aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857, 12 lapų.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA