Pereiti į pagrindinį turinį

  • Geco trasa

Uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“ siekia išsinuomoti arba įsigyti akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ priklausančios šiluminės trasos atkarpą nuo V. Bielskio g. 13 iki šilumos kameros Nr. 2219-31

 

2013 m. rugsėjo 3 d.

2022 m. lapkričio 12 d. redakcija

 

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ 2012 m. liepos 17 d. raštu Nr. SD-11-2340(4.5) akcinei bendrovei „Gliukozė“ išdavė 20 MW galios katilinės Bielskio g. 13, Šiauliuose sujungimo su veikiančiu šilumos perdavimo tinklu projektavimo sąlygas.

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ 2012 m. gegužės 22 d. išdavė akcinei bendrovei „Gliukozė“ 20 MW galios katilinės prijungimo prie veikiančio šilumos perdavimo tinklo preliminarias projektavimo sąlygas Nr. SD-11-1553(4.5). Įgijusi sąlygas akcinė bendrovė „Gliukozė“ planavo vykdyti pastato rekonstrukciją ir pastatyti biokuru kūrenamą 20 MW instaliuotos galios katilinę.

Uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“ ir akcinė bendrovė „Gliukozė“ 2013 m. kovo 19 d. sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2-012-2013-VT. Sutartis sudaryta siekiant atlikti buvusios mazutu kūrenamos katilinės pastato rekonstrukciją ir pastate įrengti bei eksploatuoti biokuru kūrenamą kogeneracinę jėgainę.

Vadovaudamasi sudaryta sutartimi ir įvertindama, kad akcinė bendrovė „Gliukozė“ šiame pastate jau gavo 20 MW galios vandens šildymo katilinės prijungimo prie veikiančio šilumos perdavimo tinklo preliminarias projektavimo sąlygas, uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“ 2013 m. liepos 10 d. pateikė akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ prašymą dėl prisijungimo sąlygų išdavimo kogeneracinei jėgainei.

2013 m. liepos 12 d. tarp akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ vykusio susitikimo metu buvo aptarti kogeneracinės jėgainės, esančios V. Bielskio g. 13, Šiauliai statybos etapų terminai, šilumos tiekimo vamzdynų būklė bei pagamintos šilumos energijos tiekimo maršrutas, panaudojant esamą šilumos tiekimo vamzdyną DN700.

Uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“ 2013 m. liepos 12 d. raštu Nr. 02-07-17 kreipėsi į akcinę bendrovę „Šiaulių energija“ prašydama leisti eksploatuoti einamuoju metu neeksploatuojamo šilumos tiekimo vamzdyno atkarpą nuo V. Bielskio g. 13, Šiauliai iki šilumos kameros Nr. 2219-31 (toliau – Atkarpa).

Uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“, kaip būsimasis nuomininkas, pasiūlė infrastruktūros sutarties pagrindu savo lėšomis rekonstruoti Atkarpą, perduoti atliktus darbus akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ ir kogeneracinės jėgainės eksploatavimo laikotarpiu vykdyti Atkarpos eksploataciją, prisiimti Atkarpos priežiūrą savo atsakomybėn bei savo lėšomis vykdyti Atkarpos einamąjį ir kapitalinį remontus.

Uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“ pasiūlė ir kitą galimą susitarimo variantą – įsigyti Atkarpą iš akcinės bendrovės „Šiaulių energija“, svarstyti kitas šilumos tiekimo vamzdyno eksploatavimo galimybes.

 

Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ technikos direktorius, pavaduojantis generalinį direktorių, Virgilijus Pavlavičius 2013 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr. SD-2590 kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybę informuodamas, kad įmonei priklausančios šilumos trasos, apimančios ir Atkarpą, kurią uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“ nori eksploatuoti ir kuria nori tiekti šilumą į Pietinės katilinės sistemą, yra įkeistos LR finansų ministerijai siekiant gauti Europos investicijų banko (EIB) perskolinamą paskolą Šiaulių termofikacinės elektrinės projekto finansavimui.

Šiame rašte nurodyta, kad akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ 2013 m. liepos 22 d. valdybos posėdyje svarstė klausimą dėl uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ 2013 m. liepos 12 d. rašte Nr. 02-07-17 išdėstyto prašymo ir priėmė sprendimą kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybę prašant, kad šis klausimas būtų apsvarstytas Miesto ūkio ir plėtros komitete, esant būtinumui – Finansų ir ekonomikos komitete.

Todėl Šiaulių miesto savivaldybės buvo paprašyta klausimą dėl uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ 2013 m. liepos 12 d. rašte Nr. 02-07-17 išdėstyto prašymo leisti eksploatuoti šiuo metu neeksploatuojamo akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ priklausančio šilumos tiekimo vamzdyno atkarpą nuo V. Bielskio g. 13, Šiauliai iki šilumos kameros Nr. 2219-31 apsvarstyti Miesto ūkio ir plėtros komitete, esant būtinumui – Finansų ir ekonomikos komitete.

 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Aurimas Nausėda 2013 m. rugpjūčio 26 d. elektroniniu laišku Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinę grupę (toliau – Iniciatyvinė grupė) informavo, jog Miesto ūkio ir plėtros komitetas, kurio posėdis, tikriausiai, vyko tą pačią dieną, akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ priklausančios trasos, kuria uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“ nori tiekti šilumos energiją Pietinės katilinės sistemai, pardavimo, nuomos ir eksploatacijos klausimu sprendimo nepriėmė.

Ekonomikos ir finansų komitetas, kuriame dirba ir Tarybos narys Jonas Bartkus, nusprendė surengti papildomą posėdį, nes trūksta informacijos ir reikia išklausyti uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“, akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ atstovus, posėdyje dalyvaujant visiems suinteresuotiems asmenims.

Toliau 2013 m. rugpjūčio 26 d. elektroniniame laiške Aurimas Nausėda teikia savo nuomonę apie susidariusią situaciją, pastebėdamas, jog akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ valdyba aiškiai siunčia signalus, kad trasų nereikia perduoti, todėl laukiama signalų iš Tarybos komitetų, ar bus sprendimo projektas Tarybai, kad nepritariama šių trasų perdavimui.

Tokiam sprendimui, Aurimo Nausėdos pastebėjimu, pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, politikai gali pritarti arba nepritarti.

Savo ir kolegų ketinimus neleisti, kad šiluminė trasa būtų perduota nepriklausomam šilumos gamintojui, Aurimas Nausėda aiškina bei grindžia ne tik uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ gaminamos šilumos nereikalingumu ten, kur yra užtektinai šilumos, bet ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 ir 81 straipsnių nuostatomis, kurios apibrėžia šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principus.

Aurimas Nausėda paaiškina ir tolimesnius galimus įvykius, jeigu laiku bus priimtas Tarybos sprendimas neperduoti (neparduoti) nepriklausomam šilumos gamintojui minėtos trasos.

Priimtą Tarybos sprendimą, politiko turima informacija, vertintų Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, kuri gali sprendimą pripažinti ir neatitinkančiu įstatymų reikalavimų, o tada lauktų teismai, kurių nepradėjęs arba jų sprendimų nebelaukęs nepriklausomas šilumos gamintojas gali iš Šiaulių ir pasitraukti, nes LR Vyriausybė ruošia energetikos programą, kuri nepriklausomą šilumos gamintoją paskatins tai padaryti.

Toliau, pasak Aurimo Nausėdos, 2013 m. rugsėjį pagal sutartį su rengėju Tarybos posėdyje bus tvirtinamas Šiaulių miesto šilumos ūkio specialusis planas, kuriame gali būti nenumatyta trasas naudoti privatininkui.

Baigdamas savo elektroninį laišką Tarybos narys Aurimas Nausėda pažymi, jog tuo atveju, jeigu bus kiti įstatyminiai aktai ir kitas teisinis racionalus pagrindimas, tada situacija gali keistis, bet jeigu bus kitų teisinių momentų, tuomet teks šią trasą išnuomoti, kad ją renovuotų uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“.

 

Po keleto dienų Tarybos narys Aurimas Nausėda atvyko 2013 m. rugpjūčio 26 d. elektroninio laiško minčių aptarti su Iniciatyvinės grupės atstovais, pasiūlyti jiems palaikyti jo inicijuojamą Tarybos sprendimą dėl draudimo akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ parduoti, išnuomoti ar kitaip perduoti jai priklausančią šiluminę trasą, kuria uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“ nori tiekti šilumos energiją Pietinės katilinės sistemai.

Vyko diskusijos, buvo išsiaiškinta, kad tokio sprendimo iniciatorius nėra Aurimas Nausėda, o tokią mintį jam pasiūlė kai kurie politikai, kartu su juo pasirašę LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkei Dianai Korsakaitei skirtą grupės šiauliečių 2013 m. rugpjūčio 13 d. raštą „Dėl šilumos ūkio politikos Šiaulių mieste ir Lietuvoje“.

Sprendimo inicijavimui savo pritarimus, kiek galima buvo suprasti, jau buvo davę bent du komitetai - Miesto ūkio ir plėtros bei Finansų ir ekonomikos.

Diskusijos vyko konstruktyviai ir jų metu šalys rado išeitį - neinicijuoti ir nepasirašyti minėto Tarybos sprendimo, kitiems kolegoms patarti, kad to nedarytų. Motyvas nepritarti tokiam Tarybos sprendimui nesudėtingas – nereikia paprasto ūkinio klausimo, kurį spręsti turi akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracija, be jokio reikalo, be jokios būtinybės politizuoti priimant Tarybos sprendimą, kurį nepriklausomas šilumos gamintojas skųs ir visus procesus, kiek jų bebūtų, laimės.

O tada ir akcinei bendrovei „Šiaulių energija“, ir Šiaulių miesto savivaldybei liks tik viena išeitis – politiškai nukentėjusiam nepriklausomam šilumos gamintojui išnuomoti arba parduoti minėtą šiluminę trasą. Buvo susitarta nepraryti nepriklausomo šilumos gamintojo per tarpininkus numesto jauko, kad ir koks patrauklus jis kai kam atrodytų.

Aurimui Nausėdai atsisakius inicijuoti minėtą sprendimo projektą ir nebesutinkant jo pasirašyti, nebeatsirado nė vieno politiko, nė vieno visuomenininko, kuris apsiimtų šį darbą atlikti. Kauniečių pamėtėta iniciatyva taip ir liko neįgyvendinta. Kai kurie asmenys, nepatenkinti tokiu Aurimo Nausėdos poelgiu, pradėjo platinti informaciją, jog pasitikėti šiuo Tarybos nariu ir jam patikėti svarbių užduočių jau nebegalima, nes jis bendradarbiauja ... su nepriklausomais šilumos gamintojais.

Taip žlugo nieko gero savivaldybei ir šilumos vartotojams nelinkėjusių politikų bandymas inicijuoti Tarybos sprendimo projektą, kuris be jokio reikalo būtų politizavęs ūkinį klausimą, sudaręs galimybes jį teismams išspręsti ne savivaldybės ir miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų naudai.

Žlugus galimybei apsukriai įtraukti savivaldybę į jai nieko gero nežadančius teisminius procesus dėl Žemaitės gatvės šiluminės trasos, labai sumažėjo uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ galimybės įtikinti arba priversti Šiaulių miesto savivaldybę šią trasą jai parduoti arba išnuomoti.

Paminėtas Tarybos nario Aurimo Nausėdos pasirinkimas – vienas iš netikėčiausių ir vienas iš skaudžiausių uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ pralaimėjimų siekiant gudrumu ir apsukrumu su savo kogeneracine jėgaine įsitvirtinti Šiauliuose, praktiškai paralyžiuojant Šiaulių termofikacinės elektrinės ir akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ normalų darbą.

Tuo pačiu norėtųsi pasakyti patį didžiausią AČIŪ vienam politikui ir šilumos ūkio specialistui, kuris Iniciatyvinei grupei davė neįkainuojamos vertės ir profesionaliai motyvuotą patarimą nepolitizuoti ūkinio klausimo dėl Žemaitės šiluminės trasos pardavimo (perdavimo) uždarajai akcinei bendrovei „GECO-Taika“.

Jeigu kada nors bus gautas šio asmens sutikimas, jo vardas ir pavardė bus paviešinti, kad Šiaulių miesto savivaldybės gyventojai žinotų, kam nuoširdžiai padėkoti, nes šis asmuo buvo vienas iš tų, kurie realiais patarimais ir darbais prisidėjo prie miesto šilumos ūkio išsaugojimo ir suklestėjimo.

 

Kritiškai vertinant visus pastaruosius įvykius, kurie sukasi aplink miesto šilumos ūkį, naująjį miesto šilumos ūkio specialųjį planą ir nepriklausomus šilumos gamintojus, savo vietą rimtesnių prielaidų tarpe ima atrasti ir prielaida, jog kažkam reikėjo, jog šiandienių įvykių statistikoje liktų oficialus įrašas apie tai, kad ne akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, ne Šiaulių miesto savivaldybė pardavė (išnuomojo,kitaip perdavė) Žemaitės gatvės šiluminę trasą nepriklausomam šilumos gamintojui, o savivaldybė tai turėjo padaryti reikalaujant Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, Konkurencijos tarybai ar net Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

 

PRIDEDAMA:

1. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ technikos direktoriaus Virgilijaus Pavlavičiaus 2012 m. liepos 17 d. raštu Nr. SD-11-2340(4.5) išduotos akcinės bendrovės „Gliukozė“ 20 MW galios katilinės Bielskio g. 13, Šiauliuose sujungimo su veikiančiu šilumos perdavimo tinklu projektavimo sąlygos (4 lapai).

2. Uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ 2013 m. liepos 12 d. raštas Nr. 02-07-17 „Dėl šilumos tiekimo vamzdyno eksploatacijos“, 2 lapai.

3. Uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ 2013 m. rugpjūčio 5 d. raštas Nr. 02-07-21 „Dėl planuojamos šilumos energijos gamybos“, 1 lapas.

4. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ technikos direktoriaus, pavaduojančio generalinį direktorių, Virgilijaus Pavlavičiaus 2013 m. rugpjūčio 8 d. raštas Nr. SD-2590 „Dėl akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ pateiktame UAB „GECO-Taika“ 2013-07-12 rašte Nr. 02-07-17 išdėstyto prašymo“, 2 lapai.

5. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Aurimo Nausėdos 2013 m. rugpjūčio 26 d. elektroninis laiškas „Trasų klausimas, susijęs su „GECO-Taika“, 3 lapai.

6. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, galiojantis nuo 2013 m. liepos 16 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d., 20 lapų.

7. LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkei Dianai Korsakaitei skirtas grupės šiauliečių 2013 m. rugpjūčio 13 d. raštas „Dėl šilumos ūkio politikos Šiaulių mieste ir Lietuvoje“, 3 lapai.

8. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-253 ir galiojantis nuo 2012 m. sausio 1 d., 20 lapų.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Komentarai

Parašykite komentarą

CAPTCHA