Pereiti į pagrindinį turinį

  • Mokymai

2020 m. vasario 28 d. vyko paskutinieji mokymai, skirti NVO institucinių gebėjimų stiprinimui. Tema – viešasis dialogas

 

Trys Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ (toliau – asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“) atstovai – Vytautas Kabaila, Jonas Šidlauskas, Danutė Genienė 2019 m. lapkričio 22 d. – 2020 m. vasario 28 d. laikotarpiu dalyvavo projekto „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015) 4 temų 64 val. mokymuose, skirtuose NVO institucinių gebėjimų stiprinimui: NVO įsitraukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą (16 val.), pasiūlymo viešojo valdymo klausimais argumentacija: įtikinimas, samprotavimas ir logika (16 val.), efektyvus viešųjų konsultacijų organizavimas ir vykdymas (16 val.), viešasis dialogas (16 val.).

Mokymus organizavo projekto pareiškėjas – Šiaurės Lietuvos kolegija, mokymai vyko šiai viešajai įstaigai priklausančiose patalpose Tilžės g. 22, Šiauliai. Be asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ atstovų mokymuose dalyvavo viešosios įstaigos „Šiaurės Lietuvos kolegija“, asociacijos „Lieporių bendruomenės centras“, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ atstovai.

2019 m. lapkričio 22 d. ir lapkričio 29 d. vyko 16 val. mokymai „NVO įsitraukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“, kuriuos vedė kompetentinga lektorė Oksana Mejerė, turinti darbo su tiksline auditorija bei su mokymų tematika susijusios patirties. Mokymų dalyviams buvo suteikta žinių apie advokacijos metodą, taikomą darant įtaką politikos formavimo procesams ir siekiant konkrečių pokyčių pasirinktos problemos sprendimo atžvilgiu. Mokymų dalyviams buvo suteikta galimybė išbandyti praktinius gebėjimus taikant advokacijos metodą problemų sprendimui.

2020 m. sausio 10 d. ir sausio 17 d. vyko 16 val. mokymai pagal antrąją temą „Pasiūlymo viešojo valdymo klausimais argumentacija: įtikinimas, samprotavimas ir logika“. Mokymus vedė kompetentinga viešojo administravimo srities specialistė, daktarė Vita Juknevičienė. Mokymų dalyviams buvo suteikta žinių apie tai, kaip jie, kaip nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovai, efektyviai ir rezultatyviai galėtų įsitraukti į pasiūlymų viešojo valdymo klausimais teikimą. Buvo aktualizuoti esminiai reikalavimai ir principai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami pasiūlymai dėl viešojo valdymo sprendimo. Pateikti tinkamai ir netinkamai parengtų pasiūlymų pavyzdžiai. Dalintasi mokymuose dalyvaujančių NVO atstovų turima pasiūlymų rengimo bei teikimo gerąja ir blogąja patirtimi, identifikuoti sėkmingo (nesėkmingo) pasiūlymo viešojo valdymo klausimais esminiai bruožai, valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos galima reakcija į pateiktą pasiūlymą. Atliktos aktualios mokymų dalyvių praktinius gebėjimus ugdančios individualios ir grupinės užduotys. Gilintasi į tai, kaip optimizuoti pasiūlymų viešojo valdymo klausimais rengimą, jungiant šio proceso pagrindinius analitinius elementus - įtikinimą, samprotavimą, logiką, kaip į pasiūlymų rengimo ir teikimo etapus galėtų būti integruojama advokacijos strategija. Diskutuota apie tai, su kokiomis problemomis dažniausiai susiduriama, siekiant išspręsti vieną ar kitą viešąją problemą bei teikiant į jos sprendimą orientuotą pasiūlymą valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai.

2020 m. sausio 31 d. ir vasario 7 d. vyko mokymai pagal trečiąją temą “Efektyvus viešųjų konsultacijų organizavimas ir vykdymas”. 16 val. apimties mokymus vedė viešojo administravimo srities specialistė Anželika Gumuliauskienė, turinti aukšto lygio tos srities teorinių ir praktinių žinių. Mokymų dalyviams buvo suteikta žinių apie tai, kaip tinkamai bei vadovaujantis „Viešųjų konsultacijų metodikos taikymo gairėmis“ planuoti ir organizuoti viešąsias konsultacijas. Pateikti tinkamai ir netinkamai įgyvendintų viešųjų konsultacijų pavyzdžiai. Atliktos pagal mokymų temą aktualios mokymų dalyvių praktinius gebėjimus ugdančios individualios ir grupinės užduotys. Diskutuota apie tai, su kokiomis problemomis dažniausiai susiduriama planuojant ir organizuojant viešąsias konsultacijas, ieškota kylančių problemų priežasčių ir optimalių sprendimo būdų. Lektorės organizuotos mokymų dalyvių refleksijos patvirtino aukštą mokymų kokybę, mokymų turinio aktualumą ir reikšmę, siekiant bendro projekto tikslo - tobulinant NVO institucinius gebėjimus.

2020 m. vasario 21 d. ir vasario 28 d. buvo organizuoti NVO institucinius gebėjimus tobulinantys mokymai pagal ketvirtąją (paskutiniąją) temą “Viešasis dialogas”. 16 val. apimties mokymus vedė itin didelės mokymų vedimo patirties turinti doc. dr. Jūratė Valuckienė. Mokymų dalyviams buvo suteikta šiuolaikinių žinių ir gebėjimų apie viešąjį dialogą, viešojo dialogo rūšis, jų charakteringus bruožus, viešojo dialogo strategiją (kūrimą, įgyvendinimą), aktualizuojant visuomenės įtraukimo/įsitraukimo į visuomenei svarbių klausimų kėlimą per viešąjį dialogą galimybes tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriais. Mokymuose buvo pateikti tinkamai ir netinkamai organizuoto viešojo dialogo pavyzdžiai. Atliktos pagal mokymų temą aktualios mokymų dalyvių praktinius gebėjimus ugdančios individualios ir grupinės užduotys. Diskutuota apie tai, su kokiomis problemomis dažniausiai susiduriama planuojant ir organizuojant viešąjį dialogą, ieškota kylančių problemų priežasčių ir sprendimo būdų.

Tęsiant projekto „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ veiklas bus inicijuojamas pasiūlymų pagal pasirinktas viešojo valdymo politikos sritis rengimas – iš mokymuose dalyvavusių NVO atstovų bus suformuotos darbo grupės, kurios rengs ir teiks siūlymus valstybės ir savivaldybės institucijoms bei įstaigoms.

Plačiau apie vykusius mokymus:

 

https://slk.lt/nvo-sinergija/

 

Asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ nariai Vytautas Kabaila, Jonas Šidlauskas, Danutė Genienė, kaip ir kiti mokymų dalyviai, gavo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie dalyvavo minėto projekto mokymuose, skirtuose NVO institucinių gebėjimų stiprinimui.

 

PRIDEDAMA:

1. Pažymėjimas, patvirtinantis, kad Jonas Šidlauskas dalyvavo projekto „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015) 4 temų 64 val. mokymuose, skirtuose NVO institucinių gebėjimų stiprinimui, 2020-02-28, Nr. P1-530, 1 lapas.

2. Pažymėjimas, patvirtinantis, kad Vytautas Kabaila dalyvavo projekto „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015) 4 temų 64 val. mokymuose, skirtuose NVO institucinių gebėjimų stiprinimui, 2020-02-28, Nr. P1-529, 1 lapas.

3. Pažymėjimas, patvirtinantis, kad Danutė Genienė dalyvavo projekto „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015) 4 temų 64 val. mokymuose, skirtuose NVO institucinių gebėjimų stiprinimui, 2020-02-28, Nr. P1-538, 1 lapas.

 

 

 

Viešosios įstaigos Šiaurės Lietuvos kolegija ir Šiaulių

miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA