Pereiti į pagrindinį turinį

  • Dumblas

Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginiai

 

 

Trys nevyriausybinės organizacijos - viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ (toliau - asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacija) ir asociacija „Lieporių bendruomenės centras“ - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 2020 m. gruodžio 11 d. įteikė raštą dėl teisės aktų, susijusių su nuotekų išleidimu į centralizuotąsias nuotekų surinkimo sistemas ir nuotekų tvarkymu, pataisų. Rašto registracijos Nr. D7-15860.

Asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ 2022 m. sausio 7 d. raštu kreipėsi į Aplinkos ministeriją, prašydama informuoti apie vykusius svarstymus bei priimtus sprendimus vertinant 2020 m. gruodžio 11 d. raštu pateiktus 4 pasiūlymus.

Aplinkos ministerijos Taršos ir prevencijos politikos grupės vadovo Vitalijaus Auglio 2022 m. sausio 18 d. raštu asociacija buvo informuota apie tai, jog ministerija parengė Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projektą, kuriame įvertinti ir minėtų trijų nevyriausybinių organizacijų 2020 m. gruodžio 11 d. raštu pateikti siūlymai.

Aplinkos ministerijos atsakyme taip pat pažymėta, kad įstatymo pakeitimo projektas 2022 m. sausio 14 d. buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje, kad pastabas ir pasiūlymus įstatymo pakeitimo projektui galima teikti iki 2022 m. vasario 4 d., e. paštu judita.vaisnoriene@am.lt

Tačiau gautame atsakyme nebuvo pilnai atkreiptas dėmesys į 2022 m. sausio 7 d. raštą, kuriuo asociacija prašė ministerijos informuoti apie priimtus sprendimus vertinant 2020 m. gruodžio 11 d. raštu pateiktus pasiūlymus.

Asociacijai, kaip vienai iš 2020 m. gruodžio 11 d. rašto rengėjų, svarbu buvo žinoti, kokius sprendimus Aplinkos ministerija priėmė dėl rašte pateiktų pasiūlymų, kokie buvo šių sprendimų motyvai dėl kiekvieno iš 4 (keturių) pasiūlymų, kokiose įstatymo pakeitimo projekto, 2022 m. sausio 14 d. paskelbto Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje, nuostatose yra atsižvelgta į ministerijai pateiktus 4 pasiūlymus.

Skaitydami įstatymo pakeitimo projektą galėjome daryti tik prielaidą, kad, formuluojant įstatymo projekto 3 straipsnio „Pagrindinės šio įstatymo sąvokos“ 47 dalį „Ūmi tarša“, buvo atsižvelgta ir į mūsų 2020 m. gruodžio 11 d. rašte pateiktą 3 pasiūlymą dėl sąvokos „ūmi tarša“ išaiškinimo įstatyme, tačiau iš Aplinkos ministerijos neturėjome jokio oficialaus patvirtinimo, kad būtent taip ir yra.

Mums, t. y. visoms trims nevyriausybinėms organizacijoms, yra svarbu, kad būtų priimtas bent vienas iš mūsų teiktų pasiūlymų. Tačiau tai oficialiai turi patvirtinti kompetentinga institucija, kuriai buvo teikti pasiūlymai. Tokią informaciją mes turime pateikti Europos socialinio fondo agentūrai (ESFA) kaip rezultatyvaus ir prasmingo savo atlikto darbo įrodymą.

Todėl 2022 m. vasario 1 d. raštu asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ pakartotinai paprašė Aplinkos ministerijos pateikti informaciją apie tai, kokius sprendimus priėmė Aplinkos ministerija dėl kiekvieno iš 2020 m. gruodžio 11 d. raštu pateiktų pasiūlymų, kokie buvo šių sprendimų motyvai.

Asociacija gavo Aplinkos ministerijos Taršos ir prevencijos politikos grupės vadovo Vitalijaus Auglio 2022 m. balandžio 1 d. atsakymą, kuriame rašoma, jog Aplinkos ministerija, įvertinusi ir Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos 2020 m. balandžio 6 d. rašte bei minėtų trijų nevyriausybinių organizacijų 2020 m. gruodžio 11 d. rašte pateiktą informaciją, nusprendė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo projektą papildyti „ūmios taršos“ sąvoka.

Tai tarsi ir oficialus patvirtinimas, jog mūsų teiktas pasiūlymas dėl ūmios taršos sąvokos buvo priimtas, nors, mūsų nuomone, ministerija turėjo be papildomų išvedžiojimų ir aiškiau tai padaryti, nes ministerijai pateiktas pasiūlymas dėl šios sąvokos buvo pakankamai pagrįstas, tiesus ir aiškus.

Nepaisant užtrukusio susirašinėjimo su Aplinkos ministerija, mums, trims nevyriausybinėms organizacijoms – viešajai įstaigai „Šiaurės Lietuvos kolegija“, asociacijai „Visuomeninės iniciatyvos“ ir asociacijai „Lieporių bendruomenės centras“ – džiugu, kad į Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo projektą pavyko įtraukti nuotekų priėmėjams ir tvarkytojams taip reikalingą ūmios taršos sąvoką.

Lieka palaukti, kad Lietuvos Respublikos Seimas šiai sąvokai pritartų ir ją įteisintų.

 

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Taršos ir prevencijos politikos grupės vadovo Vitalijaus Auglio 2022 m. balandžio 1 d. raštas Nr. (10)-D8(E)-1752 „Dėl informacijos teikimo“, 2 lapai.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai skirtas 2022 m. vasario 1 d. raštas Nr. 2V „Dėl išsamesnio atsakymo į 2020 m. gruodžio 11 d. raštu pateiktą pasiūlymą“, 2 lapai.

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Taršos ir prevencijos politikos grupės vadovo Vitalijaus Auglio 2022 m. sausio 18 d. raštas Nr. (10)-D8(E)-309 „Dėl informacijos teikimo“, 1 lapas.

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2022 m. sausio 18 d. elektroninis laiškas (lydraštis) „Dėl informacijos teikimo“, 1 lapas.

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai skirtas 2022 m. sausio 7 d. raštas Nr. 1V „Dėl negauto atsakymo į 2020 m. gruodžio 11 d. pateiktą pasiūlymą“, 2 lapai.

6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai skirtas viešosios įstaigos „Šiaurės Lietuvos kolegija“, asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ ir asociacijos „Lieporių bendruomenės centras“ 2020 m. gruodžio 11 d. raštas „Pasiūlymas dėl teisės aktų, susijusių su nuotekų išleidimu į centralizuotąsias nuotekų surinkimo sistemas ir nuotekų tvarkymu, pataisų“, 11 lapų.

7. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projektas, 2022-01-13, 47 lapai.

8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2022 m. sausio 13 d. teikimas „Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto derinimo“, 7 lapai.

9. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto 2022 m. sausio 13 d. aiškinamasis raštas, 17 lapų.

 

10. Dr. Sauliaus Nefo 2022 m. rugpjūčio 3 d. komentaras, 1 lapas.

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA