Pereiti į pagrindinį turinį

  • Geco

Kauniečiai verslininkai, įsteigę uždarąją akcinę bendrovę „GECO-Taika“, akcinei bendrovei „Gliukozė“ priklausančioje teritorijoje V. Bielskio g. 13, Šiauliuose nusprendė statyti 20 MW šilumos ir 5 MW elektros galios biokuru kūrenamą kogeneracinę jėgainę

 

2013 m. rugpjūčio 15 d.

2022 m. lapkričio 12 d. redakcija

 

2013 m. liepos 12 d. tarp akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ vykusio susitikimo metu buvo aptarti kogeneracinės jėgainės, kuri bus statoma V. Bielskio g. 13, Šiauliai statybos etapų terminai, šilumos tiekimo vamzdynų būklė bei pagamintos šilumos energijos tiekimo maršrutas, panaudojant esamą šilumos tiekimo vamzdyną DN700.

Susitikimo metu akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ iškėlė klausimą, ar kogeneracinė jėgainė gamins šilumos energiją tik šildymo sezono metu, tačiau toliau šia tema nebuvo diskutuota.

Uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ įgaliotas asmuo Mindaugas Žilionis 2013 m. rugpjūčio 5 d. raštu Nr. 02-07-21 „Dėl planuojamos šilumos energijos gamybos“ pranešė akcinei bendrovei „Šiaulių energija“, kad šilumos energijos gamybą bendrovė vykdys atsižvelgdama į tuo metu energetikos sektorių reglamentuojančius teisės aktus. Pranešime nurodyta, jog pagal einamuoju metu galiojantį teisinį reglamentavimą šilumos energiją ne šildymo sezono metu uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“ galėtų parduoti tik tuo atveju, jeigu pasiūlytų mažesnę kainą negu palyginamosios šilumos tiekėjo šilumos gamybos sąnaudos.

Šiuo pranešimu akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ buvo informuota, jog kogeneracinė jėgainė veikti pradės tik 2015 metais, todėl prieš du metus prognozuoti ir vertinti šilumos energijos gamybos ir pardavimo galimybes yra sudėtinga.

Pranešime taip pat buvo pažymėta, jog pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 patvirtintą Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą nepriklausomas šilumos gamintojas negali įsipareigoti parduoti arba neparduoti šilumos konkretaus sezono metu, kadangi šilumos tiekėjas apie taikomąsias palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas praneša kas mėnesį.

 

Kaip galima suprasti vertinant akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ tarpusavio susirašinėjimo dokumentus, jų susirašinėjimą su Šiaulių miesto savivaldybės administracija, tarp šalių kilo vienas nesutarimas - akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ norėjo, kad nepriklausomas šilumos gamintojas įsipareigotų netiekti šilumos į Pietinės katilinės sistemą vasaros sezono laikotarpiu, o nepriklausomas šilumos gamintojas tokio įsipareigojimo nei duoti, nei pasirašyti nesutiko.

Jeigu nepriklausomas šilumos gamintojas būtų sutikęs su akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ prašymu netiekti šilumos vasaros sezono laikotarpiu, akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, o taip pat ir Šiaulių miesto savivaldybė, tikriausiai, būtų sutikusios šį konkurentą įsileisti į Šiaulius, kaip tai buvo planuojama 2012 m. gegužės 22 d. išduodant akcinei bendrovei „Gliukozė“ 20 MW galios katilinės prijungimo prie veikiančio šilumos perdavimo tinklo preliminarias projektavimo sąlygas ir 2012 m. liepos 17 d. raštu išduodant akcinei bendrovei „Gliukozė“ 20 MW galios katilinės sujungimo su veikiančiu šilumos perdavimo tinklu projektavimo sąlygas.

Įgijusi šias sąlygas akcinė bendrovė „Gliukozė“ planavo vykdyti pastato rekonstrukciją ir pastatyti biokuru kūrenamą 20 MW instaliuotos galios katilinę.

Uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“ ir akcinė bendrovė „Gliukozė“ 2013 m. kovo 19 d. sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2-012-2013-VT. Sutartis sudaryta siekiant atlikti buvusios mazutu kūrenamos katilinės pastato rekonstrukciją ir pastate įrengti bei eksploatuoti biokuru kūrenamą kogeneracinę jėgainę.

Vadovaudamasi sudaryta sutartimi ir įvertindama, kad akcinė bendrovė „Gliukozė“ šiame pastate jau gavo 20 MW galios vandens šildymo katilinės prijungimo prie veikiančio šilumos perdavimo tinklo preliminarias projektavimo sąlygas, uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“ 2013 m. liepos 10 d. pateikė akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ prašymą dėl prisijungimo sąlygų išdavimo kogeneracinei jėgainei.

Po dviejų dienų, t. y. 2013 m. liepos 12 d., įvyko susitikimas tarp akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“, kurio metu akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ ir iškėlė klausimą, ar kogeneracinė jėgainė gamins šilumos energiją tik šildymo sezono metu.

 

Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ technikos direktorius, pavaduojantis generalinį direktorių, Virgilijus Pavlavičius 2013 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr. SD-2590 Šiaulių miesto savivaldybę informavo, jog į akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ prašymą patvirtinti, kad planuojama statyti kogeneracinė jėgainė šilumos energiją į šilumos perdavimo sistemą tieks tik šildymo sezono metu, uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“ 2013 m. rugpjūčio 5 d. raštu Nr. 02-07-21 atsakė, kad bendrovė šilumos energijos gamybą vykdys atsižvelgdama į energetikos sektorių reglamentuojančius teisės aktus.

Tuo pačiu raštu savivaldybei buvo priminta, kad einamuoju metu galiojantys teisės aktai įpareigoja akcinę bendrovę „Šiaulių energija“ supirkti visą vartotojų poreikio neviršijantį nepriklausomų šilumos gamintojų siūlomą parduoti šilumos kiekį, jei pardavimo kaina yra ne didesnė už akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos gamybos kainos kintamąją dedamąją konkrečioje sistemoje.

 

Uždarajai akcinei bendrovei „GECO-Taika“ nesutikus šilumos energiją į šilumos perdavimo sistemą tiekti tik šildymo sezono metu, Šiaulių miesto savivaldybė nesutiko išnuomoti, parduoti ar kitaip perduoti nepriklausomam šilumos gamintojui Žemaitės gatvės šiluminės trasos (šilumos tiekimo vamzdyno atkarpa nuo V. Bielskio g. 13, Šiauliai iki šilumos kameros Nr. 2219-31).

Jeigu uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“ būtų sutikusi šilumos energiją į šilumos perdavimo sistemą tiekti tik šildymo sezono metu, Šiaulių miesto savivaldybė, tikriausiai, būtų sutikusi išnuomoti, parduoti ar kitaip perduoti nepriklausomam šilumos gamintojui Žemaitės gatvės šiluminę trasą.

Sunku pasakyti, ko siekė akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ ir Šiaulių miesto savivaldybė keldamos klausimą, ar kogeneracinė jėgainė tieks šilumą miestui tik šildymo sezono laikotarpiu, kadangi abi žinojo, kad tokia sąlyga pažeidžia LR įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimus, o jeigu nepriklausomas šilumos gamintojas su tokia sąlyga sutiks, tuo labiau, jeigu raštu sutiks, tai ne nepriklausomas šilumos gamintojas 20 ar 30 metų bus Šiaulių miesto savivaldybės ir akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ rankose, o Šiaulių miesto savivaldybė ir akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ bus nepriklausomo šilumos gamintojo rankose.

Keista, kad uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“ nesutiko šilumos energijos į šilumos perdavimo sistemą tiekti tik šildymo sezono metu, nusipirkti Žemaitės gatvės šiluminę trasą, pasistatyti kogeneracinę jėgainę, o po to šilumos energiją į šilumos perdavimo sistemą tiekti ir ne šildymo sezono metu.

Juk draudimas tiekti šilumą ne šildymo sezono metu greitai būtų buvęs pripažintas negaliojančiu ir prieštaraujančiu LR įstatymams, kitiems teisės aktams, o už tokio draudimo įvedimą ir Šiaulių miesto savivaldybė ir akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ būtų stipriai nukentėjusios.

Panašu į tai, kad noras įkalbinti nepriklausomą šilumos gamintoją įsipareigoti tiekti šilumos energiją į šilumos perdavimo sistemą tik šildymo sezono metu ir jo nesutikimas įsipareigoti tiekti šilumos energiją į šilumos perdavimo sistemą tik šildymo sezono metu dar ne viską pasako apie tuometinius Šiaulių miesto savivaldybės, akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ tarpusavio santykius.

 

PRIDEDAMA:

1. Uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ 2013 m. rugpjūčio 5 d. raštas Nr. 02-07-21 „Dėl planuojamos šilumos energijos gamybos“, 1 lapas.

2. Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 (aprašo redakcija, galiojanti nuo 2013-06-23), 10 lapų.

3. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ technikos direktoriaus Virgilijaus Pavlavičiaus 2012 m. liepos 17 d. raštu Nr. SD-11-2340(4.5) išduotos akcinės bendrovės „Gliukozė“ 20 MW galios katilinės Bielskio g. 13, Šiauliuose sujungimo su veikiančiu šilumos perdavimo tinklu projektavimo sąlygos (4 lapai).

4. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ technikos direktoriaus, pavaduojančio generalinį direktorių, Virgilijaus Pavlavičiaus 2013 m. rugpjūčio 8 d. raštas Nr. SD-2590 „Dėl akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ pateiktame UAB „GECO-Taika“ 2013-07-12 rašte Nr. 02-07-17 išdėstyto prašymo“, 2 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA