Pereiti į pagrindinį turinį

  • N

 

Šiaulių Prisikėlimo aikštėje 2011 m. kovo 11 d. vykusioje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo šventėje Vygandas Narušis su žmona Teodora Narušiene

 

 

 

2011 m. rugpjūčio 6 d.

2021 m. lapkričio 4 d. redakcija

 

2011 m. birželio 29 d. vyko Šiaulių miesto savivaldybės mero 2011 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. M-25 sudarytos darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti (toliau – Darbo grupės) posėdis, kurio metu pranešėjas Vygandas Narušis rekomendavo Šiaulių miesto savivaldybės merui teikti siūlymą, jog jis kreiptųsi į LR Vyriausybę ar Seimą, kad nuo 2011-10-01, t. y. nuo naujo šildymo sezono pradžios, būtų visiškai panaikintas 9 % PVM gyventojams, mokantiems vienanarę šilumos ir karšto vandens kainą, o kitiems šilumos ir karšto vandens vartotojams šis mokestis nuo 21 % būtų sumažintas iki 9 %.

Posėdžio dalyviai nutarė kol kas kreiptis tik dėl nulinio PVM tarifo šilumai ir, jei reikės, papildomai kreiptis į Seimą ir Vyriausybę dėl 9 % PVM tarifo šilumai palikimo galioti 2012 metais.

 

Darbo grupė 2011 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei išsiuntė prašymą „Dėl pridėtinės vertės mokesčio šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą, lengvatinio tarifo“, prašydama parengti ir Seimui kaip galima greičiau pateikti 2010 m. lapkričio 30 d. redakcijos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punkto pataisą, numatančią nulinį PVM tarifą nuo 2011 m. lapkričio 1 d. iki 2012 m. kovo 31 d. ir 9 procentų tarifą nuo 2012 m. balandžio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.

Šį prašymą, kurį inicijavo Vygandas Narušis, parengė Algirdas Drevinskas ir Vytautas Kabaila, apie šį prašymą Darbo grupės nariai buvo informuoti 2011 m. liepos 5 d. vykusiame posėdyje.

 

Darbo grupės nariai Vygandas Narušis, Teodora Narušienė, Ona Vasiliauskienė ir Vytautas Kabaila 2011 m. liepos 13 d. posėdyje pateikia išvadas bei pasiūlymus, parengtus pagal 2011 m. birželio 29 d. vykusio posėdžio medžiagą.

Pranešėjas Vygandas Narušis. Lengvatinis 9 % PVM tarifas taikomas iki 2011 m. gruodžio 31 d. šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti. Tokia PVM tarifo šilumos energijai taikymo tvarka numatyta 2010-11-30 redakcijos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2010, Nr.148-7562) 19 straipsnio 3 dalies 1 punkte.

Tačiau PVM 9 % tarifą, nors jis yra ir lengvatinis, laikinai, t.y. būsimojo šildymo sezono metu, būtina mažinti iki 0 %. Taip reikėtų daryti atsižvelgiant į daugelio gyventojų, ypatingai gaunančių minimalų darbo užmokestį ir minimalias pensijas, labai sunkią ekonominę padėtį ir į rusiškų gamtinių dujų brangimą šiais metais net 30 %.

Taip reikėtų daryti ir atsižvelgiant į gamtinių dujų laisvųjų vartotojų, tokių kaip akcinės bendrovės „Šiaulių energija“, įtvirtintą priklausomybę nuo neteisingos ir labai nepalankios Lietuvai dujų kainų nustatymo formulės, dėl kurios buvusios vyriausybės taip neatsakingai susitarė su Rusijos Federacijos atvirąja akcine bendrove „Gazprom“.

Pasiūlymas. Siūlome Šiaulių miesto savivaldybės merui nedelsiant kreiptis į LR Vyriausybę ir pareikalauti, kad ši parengtų ir LR Seimui kaip galima greičiau pateiktų tokią 2010-11-30 redakcijos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2010, Nr.148-7562) 19 straipsnio 3 dalies 1 punkto pataisą: „3. Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas: iki 2011 m. gruodžio 31 d. šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti 0 procentų - nuo 2011 m. lapkričio 1 d. iki 2012 m. kovo 31 d., 9 procentų – nuo 2012 m. balandžio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.“

 

Lietuvos Respublikos finansų viceministras Aloyzas Vitkauskas 2011 m. liepos 29 d. rašte atkreipė dėmesį į tai, kad pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, kuri yra pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis apmokestinimo PVM tvarką ES mastu, 99 straipsnio nuostatas valstybėse narėse nustatomi lengvatiniai PVM tarifai negali būti mažesni nei 5 procentai, todėl lengvatinio 0 proc. PVM tarifo nustatymas prieštarautų ES acquis. Viceministras pažymėjo, kad, atsižvelgdama į tai, ministerija negali pritarti siūlymui taikyti lengvatinį 0 proc. PVM tarifą šilumos energijai ir karštam vandeniui.

Viceministras taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, įvertinus jų turtą ir pajamas, Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo nustatyta tvarka yra skiriamos būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos, todėl, atsižvelgiant į tai, išaugusios šildymo išlaidos socialiai remtiniems asmenims būtų kompensuojamos šio įstatymo nustatyta tvarka.

Tų aplinkybių, kad ne visos šeimos, ne visi darbingo amžiaus asmenys, kurių turtas ir pajamos nėra pakankami oriam gyvenimui, tik didelių materialinių sunkumų prispausti ryžtasi žemintis ir oficialiai prisipažinti esą nepasiturintys, pakankamai neužsidirbantys, jog išgyventų be valstybės paramos, pašalpų ir kompensacijų, kad daug šeimų ir darbingo amžiaus asmenų, kurių turtas ir pajamos šiek tiek per dideli, kad jiems būtų skiriama parama ir mokamos pašalpos bei kompensacijos, atsiduria labai sunkioje padėtyje, dažnai dar blogesnėje padėtyje už tuos, kurie įgyja teisę gauti valstybės paramą, pašalpas ir kompensacijas, viceministras Aloyzas Vitkauskas 2011 m. liepos 29 d. rašte nevertino.

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministras Arvydas Sekmokas 2011 m. rugpjūčio 3 d. rašte taip pat pažymėjo, jog pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, kuri yra pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis apmokestinimo PVM tvarką ES mastu, 99 straipsnio nuostatas valstybėse narėse nustatomi lengvatiniai PVM tarifai negali būti mažesni nei 5 procentai, todėl lengvatinio 0 proc. PVM tarifo nustatymas prieštarautų ES acquis. Todėl, pasak ministro, Energetikos ir Finansų ministerijos negali pritarti darbo grupės siūlymui taikyti lengvatinį 0 proc. PVM tarifą šilumos energijai ir karštam vandeniui.

 

PRIDEDAMA:

1. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. birželio 29 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2011 m. liepos 5 d. protokolas Nr. VM-60), 7 lapai.

2. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. liepos 5 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2011 m. liepos 12 d. protokolas Nr. VM-65 (11.8.)), 6 lapai.

3. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. liepos 13 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2011 m. liepos 18 d. protokolas Nr. VM-68 (1.14.)), 12 lapų.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybei skirtas 2011 m. liepos 4 d. prašymas „Dėl pridėtinės vertės mokesčio šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą, lengvatinio tarifo“, 3 lapai.

5. Lietuvos Respublikos finansų viceministro Aloyzo Vitkausko 2011 m. liepos 29 d. raštas Nr. ((14.6-02)-5K-1119148)-GK-1108154 „Dėl darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti pasiūlymų“, 1 lapas.

6. Lietuvos Respublikos energetikos ministro Arvydo Sekmoko 2011 m. rugpjūčio 3 d. raštas Nr. (7.1-09)-3-2205 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą, lengvatinio tarifo“, 2 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

Parašykite komentarą

CAPTCHA