Pereiti į pagrindinį turinį

  • NM

Šiaulių miesto Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės pirmininkė Nijolė Malakauskienė, 2023 m. sausio 26 d.

 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2003 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.T-754 „Dėl Šiaulių miesto tvarkos ir švaros taisyklių“ su vėlesniais pakeitimais (toliau – Sprendimas) 1 punktu patvirtino Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisykles (toliau – Taisyklės). Pagal Taisyklių 1 punktą, šios Taisyklės reglamentuoja miesto švaros ir teritorijos priežiūros reikalavimus, apibrėžia fizinių ir juridinių asmenų, įskaitant daugiabučių namų savininkų bendrijas (toliau - DNSB) ir administratorius, pareigas švarai ir tvarkai mieste užtikrinti.

 

Gavusi grupės Šiaulių miesto DNSB pirmininkų prašymą Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ (toliau – asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacija) 2022 m. rugpjūčio 2 d. raštu kreipėsi į Aplinkos ministeriją prašydama paaiškinti, ar Šiaulių miesto savivaldybė pagrįstai reikalauja, kad daugiabučių bendrijos savo lėšomis finansuotų aplink daugiabučius (iki 20 m atstumu) esančios teritorijos – žaliųjų vejų, pravažiavimų, šaligatvių, takų – priežiūros darbus, nors žemė ir kitas tose teritorijose esantis turtas priklauso savivaldybei.

Ministerijos taip pat buvo paprašyta paaiškinti, iš kokių lėšų daugiabučių namų savininkų bendrijoms finansuoti savivaldybėms priklausančios teritorijos aplink daugiabučius namus priežiūros darbus.

Iš asociacijos gautą prašymą ministerija persiuntė Šiaulių miesto savivaldybei.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Eduardas Bivainis 2022 m. rugsėjo 5 d. atsakymu asociaciją „Visuomeninės iniciatyvos“ informavo, jog pagal Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje galiojančias Taisykles, daugiabučių namų gyventojai patys arba su namo administratoriaus pagalba turi užtikrinti kiemo priežiūrą, švarą ir tvarką bendrijų ar daugiabučius namus administruojančių įmonių turimomis lėšomis.

Pagal pateiktą papildomą paaiškinimą, kiemu laikoma teritorija, kuri yra 20 metrų atstumu nuo pastatų/namų išorinių atitvarų, bet ne toliau kaip iki gretimos, teisės aktų nustatyta tvarka kitiems asmenims priskirtos teritorijos.

 

Nesutikdama su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Eduardo Bivainio 2022 m. rugsėjo 5 d. atsakymu, kuris, beje, Aplinkos ministeriją tenkino, Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės pirmininkė Nijolė Malakauskienė 2022 m. gruodžio 5 d. ir gruodžio 9 d. prašymais „Dėl teritorijų valymo prie daugiabučių namų“ kreipėsi į Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovą Šiaulių ir Telšių apskrityse klausdama, ar Taisyklės neprieštarauja Civilinio kodekso, kitų teisės aktų reikalavimams.

Vyriausybės atstovas, atlikęs tyrimą, Šiaulių miesto savivaldybės tarybai skirtame 2022 m. gruodžio 30 d. teikime pažymėjo, jog vietos savivaldos institucijos atsako už teritorijų prie daugiabučių namų (kurios nėra teisės aktų nustatyta tvarka suformuoti ir įregistruoti žemės sklypai ir namo bendrojo naudojimo objektas) priežiūrą ir tvarkymą, kol įstatymų nustatyta tvarka suformuos sklypus ir jie bus priskirti daugiabučiams namams, todėl šią funkciją savivaldybė privalo atlikti pagal Konstitucijos ir įstatymų jai suteiktą kompetenciją.

CK 4.83 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka.

Vyriausybės atstovas minėtame teikime konstatavo, jog iš galiojančio teisinio reglamentavimo matyti, kad savivaldybės tarybai teisės aktai nesuteikia teisės spręsti, kaip savininkai turėtų atsiskaityti už tvarkymą ir priežiūrą teritorijos, kuri nėra teisės aktų nustatyta tvarka suformuotas ir įregistruotas žemės sklypas ir namo bendrojo naudojimo objektas.

Vyriausybės atstovo nuomone, darytina išvada, kad Taisyklių net keli punktai, reglamentuojantys aplink daugiabučius esančių teritorijų tvarkymą, neatitinka Vietos savivaldos įstatyme, kituose teisės aktuose numatytų reikalavimų.

Todėl Vyriausybės atstovas Šiaulių miesto savivaldybės tarybai 2022 m. gruodžio 30 d. teikimu pasiūlė svarstyti 2003 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.T-754 „Dėl Šiaulių miesto tvarkos ir švaros taisyklių“ pakeitimo klausimą.

Teikimas turėjo būti apsvarstytas artimiausiame posėdyje (bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį) ir apie priimtą sprendimą turėjo būti pranešta Vyriausybės atstovui raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

Apie 2022 m. gruodžio 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybai pateiktą teikimą Vyriausybės atstovas Andrius Cechanavičius Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės pirmininkę Nijolę Malakauskienę informavo 2022 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. S5-147(5.28Mr).

 

Džiugu matyti, kad Šiauliuose visuomeninės organizacijos imasi pilietinių iniciatyvų, įsitraukia į miesto viešojo valdymo procesus, pradeda daryti esminę teigiamą įtaką šiems procesams.

Malonu, kad asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2022 m. vasaros pabaigoje pradėtas darbas buvo kompetentingai išanalizuotas, pratęstas ir sėkmingai užbaigtas. Ir visa tai buvo padaryta visuomenininkams bendradarbiaujant, dalijantis iš valstybės ir savivaldybės institucijų gauta informacija apie gyventojams aktualias problemas, visuomeninėms organizacijoms savo veikla, darbais ir kompetencija viena kitai padedant, papildant vienai kitą, pratęsiant vienai kitos pradėtas iniciatyvas.

Beje, Nijolė Malakauskienė vadovauja ne tik Šiaulių miesto Rėkyvos gyvenvietės bendruomenei, bet yra ir mieste veikiančių DNSB Varpo g. 31 bei Dvaro g. 94 pirmininkė.

Iniciatyva išsiaiškinti, ar Šiaulių miesto savivaldybė teisėtai reikalauja, kad daugiabučių bendrijos ir administratoriai savo lėšomis finansuotų aplink daugiabučius esančių žaliųjų vejų, pravažiavimų, šaligatvių, takų, vaikų žaidimo aikštelių, laisvalaikio ir poilsio zonų priežiūros darbus, nors žemė ir kitas tose teritorijose esantis turtas priklauso savivaldybei, - viena iš reikšmingiausių pilietinių iniciatyvų, vienas iš reikšmingiausių darbų, kuriuos per pastaruosius metus pavyko sėkmingai įgyvendinti Šiaulių miesto bendruomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, miesto visuomenininkams.

 

Tai, kad daugiabučių namų gyventojai, kaip ir privačių namų savininkai, galėtų prižiūrėti aplink namą esančią teritoriją, rūpintis jos gėlynais, žaliąja veja, yra logiška ir suprantama, tačiau ...

 

Didžioji dalis daugiabučių namų gyventojų nėra namus supančių teritorijų žemės, gatvių ir šaligatvių savininkai, taip pat vaikų žaidimo aikštelių, laisvalaikio ir poilsio zonų įrenginių savininkai. Neturima tikslios informacijos, kiek Šiaulių miesto daugiabučių bendrijų yra išsinuomojusios arba išsipirkusios aplink savo namus esančių žemės sklypų.

Galiojant dabartinėms Taisyklėms, Šiaulių miesto savivaldybės administracija reikalauja, kad daugiabučių gyventojai savo lėšomis organizuotų iki 20 m atstumu nuo namo žolės pjovimą savivaldybei priklausančiose teritorijose, šiose teritorijose savivaldybei priklausančių šaligatvių priežiūrą vasarą, šaligatvių priežiūrą žiemą, netgi dengtų pusę savivaldybei priklausančių šaligatvių remonto ir atnaujinimo darbų, tokiems darbams reikalingų medžiagų sąnaudų.

Iš gyventojų reikalaujama, kad jie savo lėšomis per pusę su savivaldybe finansuotų savivaldybei priklausančių bendrojo naudojimo objektų, esančių iki 20 m atstumu nuo daugiabučio namo, išlaikymą, nors už šių objektų išlaikymą, t. y. priežiūrą ir atnaujinimą, gyventojai savivaldybei moka mokesčius.

 

Didelių sąnaudų ir atsakomybės iš daugiabučių namų gyventojų pareikalauja savivaldybei priklausančių šaligatvių priežiūra žiemą – reikia laiku kasti sniegą, barstyti druska ir smėliu, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas, už kurį atsakys daugiabučio bendrijos pirmininkas arba administratorius.

Daugiabučių laiptines ir kiemus prižiūrinčios privačios įmonės šiuos kiemus, įskaitant ir šaligatvius, pagal pasirašytas sutartis valo tik du kartus per savaitę ir tik suderintu laiku, o sniegui ir plikledžiui žiemą nei savaitės dienos, nei tikslaus laiko iš anksto nepasirinksi. Tenka privačias prižiūrinčias įmones samdyti papildomai ir papildomai joms mokėti už skubias paslaugas.

Daugiabučių laiptines ir kiemus valančios valytojos yra daugiausia pensinio amžiaus moterys, kurioms žiemą laiku nukasti sniegą, pabarstyti šaligatvius smėliu ir druska taip pat nėra lengva. Jeigu norima, kad šis darbas būtų atliekamas laiku ir kokybiškai, reikia už tai daugiabučių gyventojams atitinkamai brangiau mokėti ir valytojoms.

 

Vyriausybės atstovas 2023-01-26 raštu Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės pirmininkę Nijolę Malakauskienę informavo, jog 2003 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.T-754 „Dėl Šiaulių miesto tvarkos ir švaros taisyklių“ pakeitimo įgyvendinimo terminas, Šiaulių miesto savivaldybės mero Artūro Visocko prašymu, atidedamas iki 2023-12-31.

 

PRIDEDAMA:

1. Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse, laikinai einančio Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse pareigas, Andriaus Cechanavičiaus 2022 m. gruodžio 30 d. raštas Nr. S5-147(5.28Mr), skirtas Rėkyvos bendruomenės pirmininkei Nijolei Malakauskienei, kiti dokumentai, 14 lapų.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 260 (2022-04-16 redakcija) „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, 38 lapai.

3. Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023-01-20 raštas Nr. S-275 „Dėl teikimo įvykdymo termino pratęsimo“, 3 lapai.

4. Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse, laikinai einančio Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse pareigas, Andriaus Cechanavičiaus 2023-01-26 raštas Nr. S5-16(5.28Mr), skirtas Rėkyvos bendruomenės pirmininkei Nijolei Malakauskienei, kiti dokumentai, 7 lapai.

5. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Eduardo Bivainio 2022 m. rugsėjo 5 d. raštas Nr. S-3294 „Dėl teritorijos tvarkymo darbų prie daugiabučių namų“, 3 lapai.

6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus patarėjos Astos Petrauskytės 2022 m. rugpjūčio 4 d. raštas Nr. D8(E)-4117 „Dėl teritorijos tvarkymo darbų prie daugiabučių namų“, 2 lapai.

7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai skirtas 2022 m. rugpjūčio 2 d. raštas Nr. 18V „Dėl teritorijos aplink daugiabučius priežiūros darbų“, 2 lapai.

8. Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklės, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-754, 6 lapai.

9. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T-153 „Dėl Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių pakeitimo“, 1 lapas.

10. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 7 d. sprendimas Nr. T-224 „Dėl Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių pakeitimo“, 2 lapai.

11. Valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo sutarties projektas, 2 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Komentarai

Remigijus Samu…
Pen, 10/27/2023 - 12:41 Tiesioginė nuoroda
Labai naudinga informacija, nes daug neaiškumų ir visuose miestuose. Pagaliau turime vieną suvestinę informaciją. Dėkui "Visuomeninei INICIATYVAI".
Janina Dovydaitienė
Pen, 10/27/2023 - 17:50 Tiesioginė nuoroda
SVEIKI.,, Kauno švara,, reikalauja 50 m atstumu nuo daugiabučio prižiūrėti teritoriją, o rudenį sudėti lapus į didelius maišus ir sumokėti už išvežimą pagal km. atstumą iki kompostavimo vietos, už maišų pakrovimą irgi mokama pagal sugaištą laiką (maišų skaičių)

Janina Dovydaitienė dnsb ašigalio 51 bendrijos pirmininkė KAUNAS
Jurgita Žardeckytė
Šeš, 10/28/2023 - 10:17 Tiesioginė nuoroda
Labai naudinga informacija. Telšių savivaldybėje nueita toliau, priežiūros darbai dar niekis (tvarkytis prie namo galima patiems), bet kai iš mamos reikalauja mokėti už asfaltavimo darbus "jos" kieme, nors ten valstybinė žemė, daugiau nei visą pensiją... Ir nesvarbu, kad tų darbų ji neužsakė... Ačiū Visuomenės iniciatyvos už informaciją.

Parašykite komentarą

CAPTCHA