Pereiti į pagrindinį turinį

  • Daugiabučiai

 

 

Siunčiu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Eduardo Bivainio 2022 m. rugsėjo 5 d. raštą Nr. S-3294 „Dėl teritorijos tvarkymo darbų prie daugiabučių namų“.

 

Gavusi grupės Šiaulių miesto daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) pirmininkų prašymą Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ 2022 m. rugpjūčio 2 d. raštu kreipėsi į Aplinkos ministeriją prašydama paaiškinti, ar Šiaulių miesto savivaldybė pagrįstai reikalauja, kad daugiabučių bendrijos savo lėšomis finansuotų aplink daugiabučius (iki 20 m. atstumu) esančios teritorijos – žaliųjų vejų, pravažiavimų, šaligatvių, takų – priežiūros darbus, nors žemė ir kitas tose teritorijose esantis turtas priklauso savivaldybei.

Ministerijos taip pat buvo paprašyta paaiškinti, iš kokių lėšų daugiabučių namų savininkų bendrijoms finansuoti savivaldybėms priklausančios teritorijos aplink daugiabučius namus priežiūros darbus.

Iš asociacijos gautą prašymą ministerija persiuntė Šiaulių miesto savivaldybei.

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Eduardas Bivainis 2022 m. rugsėjo 5 d. atsakyme paaiškino, jog Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 36 punkte nurodyta, kad sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas yra savarankiškoji savivaldybių funkcija.

Įgyvendindama aukščiau nurodytą įstatymo nuostatą 2003 m. birželio 26 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-754 patvirtino Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisykles (toliau – Taisyklės), kurias tikslino 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-153 ir 2018 m.

birželio 7 d. sprendimu Nr. T-224.

Taisyklių 4 punkte nurodyta, kad „Tvarkytojai – už švarą ir tvarką atsakingi miesto ribose esančio nekilnojamojo turto savininkai, nuomininkai, renginių organizatoriai, prekybininkai ir pan. (įstaigos, įmonės, gamyklos, maldos namai, kariniai daliniai, visuomeninės ir politinės organizacijos, nepriklausomai nuo jų pavaldumo, vaikų mokymo ir ugdymo įstaigos, aukštosios mokyklos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, administratoriai, garažų, sodininkų bendrijos, individualiųjų namų, žemės sklypų savininkai ir kiti).“

Taisyklių 5 punkte nurodyta, kad „Tvarkoma teritorija – tai įstatymo nustatyta tvarka priskirta teritorija (žemės sklypas), suformuota kaip daiktas ir įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale. Jeigu teritorijų planavimo dokumentuose teritorija nėra apibrėžta (nurodyta), faktiškai naudojama teritorija laikoma teritorija iki gretimos, teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 20 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų.“ 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2022 m. rugsėjo 5 d. atsakyme taip pat paaiškino, jog Taisyklių 8 punkte nurodyta, kad „Tvarkytojas teritoriją tvarko savo jėgomis arba sudaro sutartį su šiuos darbus atliekančia įmone. Tvarkytojai, patys tvarkantys teritoriją, privalo sudaryti sutartį dėl sąšlavų surinkimo su atliekas tvarkančia įmone.“

Taisyklių 10 punkte nurodyta, kad „Švarą ir tvarką užtikrina, už priežiūrą atsako: <...> 10.2 faktiškai naudojamoje teritorijoje – gyvenamosios, negyvenamosios paskirties pastatų valdytojai ar tų pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, administratoriai.“

 

Apibendrindamas aukščiau išdėstytą informaciją, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Eduardas Bivainis 2022 m. rugsėjo 5 d. atsakyme informuoja, kad pagal Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje galiojančias Taisykles, daugiabučių namų gyventojai patys arba su namo administratoriaus pagalba turi užtikrinti kiemo priežiūrą, švarą ir tvarką bendrijų ar daugiabučius namus administruojančių įmonių turimomis lėšomis.

Pagal pateiktą papildomą paaiškinimą, kiemu laikoma teritorija, kuri yra 20 metrų atstumu nuo pastatų/namų išorinių atitvarų, bet ne toliau kaip iki gretimos, teisės aktų nustatyta tvarka kitiems asmenims priskirtos teritorijos.

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Eduardo Bivainio 2022 m. rugsėjo 5 d. raštas Nr. S-3294 „Dėl teritorijos tvarkymo darbų prie daugiabučių namų“, 3 lapai.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus patarėjos Astos Petrauskytės 2022 m. rugpjūčio 4 d. raštas Nr. D8(E)-4117 „Dėl teritorijos tvarkymo darbų prie daugiabučių namų“, 2 lapai.

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai skirtas 2022 m. rugpjūčio 2 d. raštas Nr. 18V „Dėl teritorijos aplink daugiabučius priežiūros darbų“, 2 lapai.

4. Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklės, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-754, 6 lapai.

5. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T-153 „Dėl Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių pakeitimo“, 1 lapas.

6. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 7 d. sprendimas Nr. T-224 „Dėl Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių pakeitimo“, 2 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA