Pereiti į pagrindinį turinį

  • Visuotinis

 

2021 m. liepos 21 d. Lieporių bibliotekoje (Tilžės g. 36, Šiauliuose) vyko Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ (toliau – asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacija) narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 16 asociacijos narių (asociacijai priklauso 24 nariai) ir 5 svečiai – miesto visuomenininkai, miesto visuomeninių organizacijų atstovai. 
Susirinkimo dalyviai pritarė asociacijos pirmininko 2020 metų veiklos ataskaitai (prisegtas priedas prie šio informacinio pranešimo), patvirtino revizijos komisijos atlikto asociacijos 2020 metų ūkinės ir finansinės veiklos patikrinimo aktą. 
Asociacijos pirmininku naujai kadencijai išrinktas Vytautas Kabaila, revizijos komisijos nariais – Irena Bartušienė, Juzefa Seliukienė, Nijolė Šuklienė. Revizijos komisijos pirmininke išrinkta Irena Bartušienė. 
Asociacijos pirmininko pavaduotojais išrinkti Jonas Šidlauskas ir Aldona Lengvinienė. 
Susirinkimo metu buvo pasidalinta nuomonėmis apie bendrą projektinę veiklą „Bendrystės svarba kuriant gyventojų gerovę“, 2020 metų rudenį vykdytą kartu su Gytarių bendruomene. Šios veiklos metu buvo parengtas skaitmeninis metraštis „Lieporiečių pirmieji žingsniai miesto viešojo valdymo procesuose“, 18 metraščio straipsnių buvo patalpinti svetainėje https://visuomeninesiniciatyvos.lt/ 
Už bendradarbiavimą padėkota projekto vadovei - asociacijos „Gytarių bendruomenė“ pirmininkei Irenai Bartušienei. 

Susirinkimo metu buvo aptarti 2020 m. pabaigoje ir 2021 m. pradžioje kartu su Lieporių bendruomenės centru ir Šiaurės Lietuvos kolegija parengti pasiūlymai dėl teisės aktų pataisų, skirti Aplinkos ministerijai ir Vidaus reikalų ministerijai. 
Aplinkos ministerijai 2020 m. gruodžio 11 d. buvo pateiktas pasiūlymas dėl teisės aktų, susijusių su nuotekų išleidimu į centralizuotąsias nuotekų surinkimo sistemas ir nuotekų tvarkymu, pataisų. 
Tai viešojo valdymo sričiai „Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra“ priskirtinas pasiūlymas, pateiktas įgyvendinant Europos socialinio fondo agentūros finansuojamą projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (paraiškos kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015).
Pasiūlymu siekiama teigiamų teisinio reglamentavimo pokyčių, kurie būtų įtvirtinti Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų apraše ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, kaip teisės aktuose, reglamentuojančiuose nuotekų išleidimą ir tvarkymą, sutartinius santykius tarp nuotekų tvarkytojo ir nuotekas į centralizuotąsias nuotekų surinkimo sistemas išleidžiančio abonento. 
Pasiūlymas ministerijoje buvo užregistruotas 2020 m. gruodžio 14 d. (reg. Nr. D7-15860). 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/pasiulymas-teises-aktuose-atkurti-teisiu-ir-pareigu-pusiausvyra-tarp-nuoteku-tvarkytojo

Vidaus reikalų ministerijai 2021 m. gegužės 4 d. buvo pateiktas pasiūlymas dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies pakeitimo (pagrindinis pasiūlymas) ir pasiūlymas dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3-osios nuostatos ir 34 straipsnio papildymo (alternatyvus pasiūlymas). 
Pasiūlymais siekiama teigiamų teisinio reglamentavimo pokyčių, kurie būtų įtvirtinti Vietos savivaldos įstatyme, kaip teisės akte, skatinančiame ir plėtojančiame vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą, nustatančiame ne tik savivaldybių institucijų sudarymo ir veiklos tvarką, kompetenciją, vietos savivaldos principus, savarankiškąsias ir valstybines savivaldybių funkcijas, ūkinės ir finansinės veiklos pagrindus, bet ir savivaldybių santykius su gyvenamųjų vietovių bendruomenėmis, jų renkamais atstovais – seniūnaičiais. 
Pasiūlymai ministerijoje buvo užregistruoti 2021 m. gegužės 4 d. (reg. Nr. 1G-6296). 
Tai taip pat viešojo valdymo sričiai „Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra“ priskirtini pasiūlymai, pateikti įgyvendinant Europos socialinio fondo agentūros finansuojamą projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (paraiškos kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015). 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/pasiulymai-del-vietos-savivaldos-istatymo-33-ir-34-straipsniu-pakeitimu

Iki 2021 m. rugsėjo 30 d. asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ kartu su Lieporių bendruomenės centru ir Šiaurės Lietuvos kolegija ketina parengti ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijai pateikti pasiūlymą dėl Šiaulių miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-174 (2020 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-62 redakcija), 32 ir kitų punktų galimų pataisų, todėl svarbu išsiaiškinti esamą situaciją, sprendžiamų klausimų esamą teisinį reglamentavimą, tinkamai identifikuoti problemą. 
Šiuo metu renkama informacija apie aikštelių, kuriose patalpinti komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo bendrojo naudojimo (kolektyviniai) konteineriai, priežiūrą, ten kylančias problemas, siekiama išsiaiškinti šių problemų priežastis. 
Tikimasi parengti daugiabučių namų gyventojų, kitų atliekų turėtojų lūkesčius atitinkantį, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui, Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, atliekas vežančioms įmonėms, daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkams ir daugiabučių administratoriams kaip galima labiau priimtiną pasiūlymą. 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/kaip-uztikrinti-tvarka-misriu-komunaliniu-atlieku-ir-pakuociu-surinkimo-aikstelese

2021 metų rudenį asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ kartu su Lieporių bendruomenės centru (pirmininkė Elvyra Užkuraitienė) vykdys LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Lieporių bendruomenės sutelktumas sprendžiant socialinius ir viešuosius poreikius“. 
Asociacija vykdys dvi veiklas: kurs skaitmeninį metraštį “Lieporiečiai miesto viešojo valdymo procesuose“, rengs advento popietę „Metas pabūti kartu“. 
Skaitmeniniame metraštyje bus aprašytos Lieporių bendruomenės narių iniciatyvos, parengtos išvados ir pasiūlymai, turėję didelę įtaką šilumos kainoms Šiauliuose, kurios yra vienos iš mažiausių Lietuvoje. 
Į advento popietę bus pakviesti vieniši, negalią turintys ir kitą socialinę atskirtį patiriantys Lieporių bendruomenės nariai, savo gyvenimą siekiantys įprasminti bendruomeninėje veikloje, aktyviausi ir bendruomeniškiausi Lieporių g. seniūnaitijos, Lieporių mikrorajono gyventojai, asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ nariai, kitų miesto bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. 
Abiejose veiklose, kaip savanoriai, aktyviai dalyvaus ir asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ nariai. 

Baigiantis susirinkimui buvo pritarta galimybei rudenį surengti bent vieną asociacijos narių darbinį susirinkimą, jo metu aptarti pagrindinius asociacijos veiklos klausimus. 

PRIDEDAMA: Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ pirmininko 2020 metų veiklos ataskaita, 5 lapai. 


Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos 
„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija
 

Parašykite komentarą

CAPTCHA