Pereiti į pagrindinį turinį

  • Savivaldybė

 

2020 m. lapkričio 20 d. redakcija

Siunčiu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių, Vaclovo Vingro 2013 m. balandžio 22 d. raštą Nr. S-1098-11 „Dėl viešųjų ir kitų paslaugų, kurias teikia savivaldybės kontroliuojamos įmonės“.

 

Viešųjų paslaugų, kurių kainas (tarifus) nustato savivaldybė, kainų (tarifų) nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-303, 9 ir 10 punktuose nurodyta, jog prašymą dėl kainų (tarifų) nustatymo nagrinėja savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta paslaugų kainų (tarifų) analizės darbo grupė, kuri savo išvadas dėl teikiamų kainų (tarifų) pagrįstumo pateikia savivaldybės tarybos Finansų ir biudžeto bei Miesto plėtros komitetams.

Komitetai, susipažinę ir apsvarstę Darbo grupės pateiktas išvadas, per dvi savaites nuo išvadų pateikimo priima rekomendaciją dėl atitinkamo savivaldybės tarybos sprendimo rengimo ir teikia ją savivaldybės merui dėl klausimo įtraukimo į savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę.

Aprašo 11 punkte nurodyta, jog savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl kainų (tarifų) nustatymo rengia ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka teikia savivaldybės tarybai tvirtinti Ekonomikos skyrius.

Viešųjų ir kitų paslaugų, kurias teikia savivaldybės kontroliuojamos įmonės, kainų (tarifų) nustatymo tvarkos aprašo, kurį ketinta tvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu, 11 ir 12 punktuose nurodyta, jog prašymą dėl kainų (tarifų) nustatymo nagrinėja savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paslaugų kainų (tarifų) analizei sudaryta darbo grupė, kuri per tris savaites parengia išvadas dėl teikiamų kainų (tarifų) pagrįstumo ir jas pateikia savivaldybės administracijos direktoriui.

Aprašo 13 punkte nurodyta, jog savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl kainų (tarifų) nustatymo rengia ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka teikia savivaldybės tarybai tvirtinti Ekonomikos skyrius.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-253, 41 punkte paaiškinta, jog tarybos posėdžiuose svarstomi sprendimų projektai turi būti apsvarstyti bent viename (pagrindiniame) komitete, o sprendimų projektus, nagrinėtinus konkrečiame komitete, pasirenka atitinkamo komiteto pirmininkas.

Jeigu, galiojant Aprašui, patvirtintam Tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-303, Darbo grupės išvadas dėl teikiamų kainų (tarifų) pagrįstumo privalėjo nagrinėti Finansų ir biudžeto bei Miesto plėtros komitetai, tai, galiojant Aprašui, patvirtintam Tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-61, Darbo grupės išvadas dėl teikiamų kainų (tarifų) pagrįstumo galės nagrinėti tik vienas (pagrindinis) komitetas.

Kaip patvirtina Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir plėtros komiteto posėdžio, vykusio 2013 m. kovo 25 d., protokolo Nr. TM-6 išrašas, miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės atstovas Vytautas Kabaila pasisakė dėl galimybių komitetams pasirinkti ir svarstyti Darbo grupės išvadas, teigė, kad naujų kainų (tarifų) svarstymas be išsamaus ekonominio pagrindimo sudaro didelių problemų.

Komiteto posėdyje buvo nuspręsta nuomones dėl Tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo projekto išreikšti balsuojant Tarybos posėdyje, rekomenduoti administracijos direktoriui sudarant darbo grupes ypatingai akcentuoti priimamų sprendimų ekonominį pagrįstumą.

Miesto ūkio ir plėtros komiteto protokolas patvirtina dvi aplinkybes – komiteto nariai, gal todėl, kad posėdyje dalyvavo ir savivaldybės gyventojų atstovai, nebalsavo dėl naujo kainų (tarifų) nustatymo tvarkos aprašo, komiteto nariai neatmetė tikimybės, kad posėdyje dalyvaujantys savivaldybės gyventojų atstovai turėjo priežasčių pasisakyti dėl naujų kainų (tarifų) išsamaus ekonominio pagrindimo.

Tarybos veiklos reglamento 40 punkte nurodyta, jog Tarybos sprendimo projekto aiškinamajame rašte turi būti nurodyti parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai, galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kiek biudžeto lėšų pareikalaus ar leis sutaupyti sprendimo įgyvendinimas ir kt.

Tačiau nenurodyta, jog aiškinamajame rašte turi būti pateiktas ir sprendimo projekto ekonominis pagrindimas, kuris ypač aktualus Tarybai svarstant sprendimus, susijusius su ekonominiais ir investiciniais projektais, imamomis ir garantuojamomis paskolomis, savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymu, jų teikiamų paslaugų naujomis kainomis bei tarifais.

Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė 2013 m. kovo 28 d. raštu kreipėsi į savivaldybės merą Justiną Sartauską motyvuotai prašydama atidėti Tarybos sprendimo dėl naujo aprašo patvirtinimo projekto svarstymą, tai iniciatyvinės grupės atstovai išsakė ir pasisakydami Tarybos posėdyje, tačiau jie Tarybos posėdyje išgirsti nebuvo.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2013 m. kovo 28 d. posėdyje patvirtino naują Viešųjų ir kitų paslaugų, kurias teikia savivaldybės kontroliuojamos įmonės, kainų (tarifų) nustatymo tvarkos aprašą tokį, koks jis Tarybos posėdžiui buvo pateiktas.

Tuo pačiu Šiaulių miesto savivaldybės taryba nematė būtinybės Tarybos veiklos reglamento 40 punktą papildyti nuostata, numatančia, jog Tarybos sprendimo projekto aiškinamajame rašte turi būti pateiktas sprendimo projekto ekonominis pagrindimas, ypač tais atvejais, kai Taryba svarsto sprendimus, susijusius su ekonominiais ir investiciniais projektais, imamomis ir garantuojamomis paskolomis, savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymu, jų teikiamų paslaugų naujomis kainomis bei tarifais.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių, Vaclovo Vingro 2013 m. balandžio 22 d. rašte Nr. S-1098-11 pažymėta, jog Aprašo, patvirtinto 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-61, 4 dalyje numatyta, jog, nustatant paslaugų kainas (tarifus), laikomasi nuostatos, kad nustatytos kainos (tarifai) turi padengti ekonomiškai pagrįstas sąnaudas.

Tačiau šiame rašte nepasisakyta dėl Iniciatyvinės grupės 2013 m. kovo 28 d. prašymo Apraše palikti galioti nuostatą, numatančią, jog Darbo grupės išvadas dėl teikiamų kainų (tarifų) pagrįstumo svarsto Finansų ir biudžeto bei Miesto plėtros komitetai, t. y. mažiausiai du komitetai.

Gautame rašte nepasisakyta ir dėl Iniciatyvinės grupės prašymo Aprašo II skyrių papildyti nuostatomis, numatančiomis, jog savivaldybės administracija turi sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams tiesiogiai dalyvauti Darbo grupės, rengiančios išvadas dėl teikiamų kainų (tarifų) pagrįstumo, veikloje.

Atkreiptinas dėmesys į tai, jog savivaldybės gyventojai susipažinti su viešųjų ir kitų paslaugų, kurias teikia savivaldybės kontroliuojamos įmonės, kainų (tarifų) nustatymo ekonominiu pagrįstumu gali tik skaitydami Tarybos sprendimo projekto aiškinamąjį raštą, nes Darbo grupės išvados dėl teikiamų paslaugų kainų (tarifų) pagrįstumo, teikiamos savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės gyventojams yra neprieinamos.

Todėl savivaldybės gyventojams, jeigu jie (jų atstovai) negali tiesiogiai dalyvauti Darbo grupės, rengiančios išvadas dėl teikiamų paslaugų kainų (tarifų) pagrįstumo, veikloje, vienintelė galimybė ką nors sužinoti apie viešųjų ir kitų paslaugų, kurias teikia savivaldybės kontroliuojamos įmonės, kainų (tarifų) nustatymo ekonominį pagrįstumą – pasiekti, kad būtų papildytas Tarybos veiklos reglamento 40 punktas nuostata, numatančia, jog aiškinamajame rašte turi būti pateiktas parengto Tarybos sprendimo projekto ekonominis pagrindimas.

Jeigu informacija apie viešųjų ir kitų paslaugų, kurias teikia savivaldybės kontroliuojamos įmonės, kainų (tarifų) nustatymo ekonominį pagrįstumą būtų pateikta Tarybos sprendimo projekto aiškinamajame rašte, tai reikštų, kad ekonomiškai pagrįstas ir Tarybos sprendimo projektas, kad savivaldybės administracija, teikdama tokį sprendimo projektą, užtikrina, jog jis yra ekonomiškai pagrįstas, kad Taryba, balsuodama už tokį sprendimo projektą, yra informuota apie jo ekonominį pagrįstumą ir dėl tokio sprendimo projekto kartu su savivaldybės administracija prisiima atsakomybę.

Juk Tarybos nariai, balsuodami Tarybos posėdyje, dažniausiai būna perskaitę tik sprendimo projektą ir jo aiškinamąjį raštą ir nebūna perkaitę, tuo labiau atidžiai perskaitę ir išanalizavę, išvadų, kurias parengia įvairios darbo grupės.

Juk Tarybos nariams per vieną posėdį reikia priimti net po 30 ar 50 sprendimų, kurių nemaža dalis yra pakankamai sudėtingi, turintys daug prisegtų ir neprisegtų priedų, ir visa tai Tarybos nariai, nenorėdami eiti lengviausiu keliu, turi daryti savo tiesioginio darbo arba laisvalaikio sąskaita, nes už darbą miesto taryboje jiems niekas neskiria nei etato, nei atlyginimo.

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių, Vaclovo Vingro 2013 m. balandžio 22 d. raštas Nr. S-1098-11 „Dėl viešųjų ir kitų paslaugų, kurias teikia savivaldybės kontroliuojamos įmonės“, 1 lapas.

2. Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui skirtas 2013 m. kovo 28 d. raštas „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo „Dėl viešųjų ir kitų paslaugų, kurias teikia savivaldybės kontroliuojamos įmonės, kainų (tarifų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ priėmimo atidėjimo“, 3 lapai.

3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-61 „Dėl viešųjų ir kitų paslaugų, kurias teikia savivaldybės kontroliuojamos įmonės, kainų (tarifų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ priėmimo atidėjimo“, 1 lapas.

4. Viešųjų ir kitų paslaugų, kurias teikia savivaldybės kontroliuojamos įmonės, kainų (tarifų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-61, 5 lapai.

5. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir plėtros komiteto pirmininkui Algimantui Beinoravičiui skirtas 2013 m. kovo 25 d. raštas „Dėl naujojo Viešųjų ir kitų paslaugų, kurias teikia savivaldybės kontroliuojamos įmonės, kainų (tarifų) nustatymo tvarkos aprašo pataisų“, 2 lapai.

6. Išrašas iš Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir plėtros komiteto 2013 m. kovo 25 d. vykusio posėdžio protokolo Nr. TM-6, 1 lapas.

7. Viešųjų paslaugų, kurių kainas (tarifus) nustato savivaldybė, kainų (tarifų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-303, 6 lapai.

8. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-253, 21 lapas.

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA