Pereiti į pagrindinį turinį

  • V. Vingras

Tik 2013 m. spalio 18 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracija, jai laikinai vadovaujant liberalui Vaclovui Vingrui (sėdi pirmoje eilėje iš dešinės), keistai pastebėjo, jog nuo 2008 m. balandžio 24 d. galiojančiame miesto šilumos ūkio specialiajame plane neįvertinta nepriklausomų šilumos gamintojų veikla gali pažeisti vartotojų interesus naudoti šilumą mažiausiomis sąnaudomis. Artūro Staponkaus nuotrauka

 

 

2013 m. lapkričio 17 d.

2022 m. gruodžio 16 d. redakcija

 

L. e. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Vaclovo Vingro 2013 m. spalio 18 d. rašte Nr. S-2938-11 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ rašoma: „Išnagrinėję 2013-09-20 raštu Nr. PP.13.09.20-1 pateiktą ir 2013-09-23 Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje gautą UAB „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, teikiame išvadą, kad ataskaitoje nėra išsamia išnagrinėti visi programoje numatyti klausimai: /.../, 9) nepriklausomų šilumos gamintojų veikla nenumatyta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-166 patvirtintame Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiajame plane ir reglamente. Vadovaudamasis Šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodyta, jog pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, savivaldybės administracijos direktorius pažymi, jog plane neįvertinta nepriklausomų šilumos gamintojų veikla gali pažeisti vartotojų interesus naudoti šilumą mažiausiomis sąnaudomis.“

Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012 m. gruodžio 27 d. parengtos studijos „Biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybės“ (toliau – studija) 7 lapo 1-ojoje lentelėje nurodyta, kad, kūrenant gamtines dujas, akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ kintamosios šilumos gamybos sąnaudos sudarys 16,62 ct/kWh, o, kūrenant biokurą, kintamosios šilumos gamybos sąnaudos sudarys 6,08 ct/kWh.

Studijos 9 lapo 1-ojoje lentelėje nurodyta, jog, akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ pastačius pirmąją 20 MW galios biokuru kūrenamą katilinę, kintamosios šilumos gamybos sąnaudos (tuo pačiu ir šilumos iš nepriklausomų gamintojų supirkimo kaina) būtų 9,85 ct/kWh.

Kiek vėliau akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ vadovai, atsakydami į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Aurimo Nausėdos 2012 m. gruodžio 27 d. pateiktus paklausimus, patikslino, jog, tuo atveju, jeigu naujai pastatytoje 20 MW galios biokuru kūrenamoje katilinėje įmonė per metus gamins ne 63,36 tūkst. MWh, kaip nurodyta studijoje, o 96,6 MWh šilumos energijos, kintamosios šilumos gamybos sąnaudos (tuo pačiu ir šilumos iš nepriklausomų gamintojų supirkimo kaina) bus 9,06 ct/kWh.

Apie tai, kad ši informacija buvo žinoma Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariui Artūrui Visockui, patvirtina akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ generalinio direktoriaus Česlovo Kaspučio atsakymai į Artūro Visocko 2013 m. birželio 13 d. pateiktus klausimus. Minėta informacija buvo žinoma ir Šiaulių miesto savivaldybės vadovams, savivaldybės administracijai.

Jeigu nepriklausomas šilumos gamintojas Šiaulių mieste statys 20 MW galios biokuru kūrenamą katilinę (antrąją 20 MW galios biokuru kūrenamą katilinę Šiauliuose, kadangi pirmąją tokio pat galingumo katilinę jau stato akcinė bendrovė „Šiaulių energija“), jis, nepriklausomai nuo to, ar per metus pagamins ir parduos 63,36 tūkst. MWh, ar 96,6 MWh šilumos energijos, iš jo toks kiekis šilumos energijos bus superkamas ir šilumos vartotojams tiekiamas po 9,06 ct/kWh, o jeigu toks pat kiekis šilumos energijos akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ bus gaminamas dujiniais katilais, kūrenant gamtines dujas, šis kiekis šilumos energijos vartotojams bus tiekiamas po 16,62 ct/kWh. Jeigu tokį pat kiekį šilumos energijos gamins akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, pasistačiusi antrąją 20 MW galios biokuro katilinę, tai minėtas šilumos energijos kiekis vartotojams bus tiekiamas po 6,08 ct/kWh.

Vertinant šilumos kainos vartotojams požiūriu, šilumos vartotojams pats blogiausias variantas būtų, jeigu antrosios 20 MW galios biokuru kūrenamos katilinės nestatytų nei nepriklausomas šilumos gamintojas, nei akcinė bendrovė „Šiaulių energija“.

Todėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2013 m. spalio 18 d. rašte Nr. S-2938-11 minimas motyvas „vadovaudamasis Šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodyta, jog pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, savivaldybės administracijos direktorius pažymi, jog plane neįvertinta nepriklausomų šilumos gamintojų veikla gali pažeisti vartotojų interesus naudoti šilumą mažiausiomis sąnaudomis“, plačiau nepaaiškintas, nepagrįstas ir neatskleidžiantis tikrojo savivaldybės ketinimo, gali prieštarauti tiek Šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio 3 daliai, tiek šilumos vartotojų interesams.

Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinei grupei (toliau – Iniciatyvinė grupė) netgi be naujojo miesto šilumos ūkio specialiojo plano akivaizdu, kad šiluma bus pigesnė ją po 9,06 ct/kWh perkant iš nepriklausomo šilumos gamintojo, negu akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ ją gaminant dujomis po 16,62 ct/kWh, tačiau akivaizdu ir tai, kad šiluma bus dar pigesnė pačiai akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ ją gaminant antrojoje biokuro katilinėje, jeigu įmonė ją statys, nes tuomet ji kainuos po 6,08 ct/kWh, o ne po 9,06 ct/kWh ir ne po 16,62 ct/kWh.

Įdomu, koks miesto šilumos ūkio specialiojo plano punktas draudžia savivaldybei leisti nepriklausomų šilumos gamintojų veiklą, jeigu jie, kūrendami biokurą, šilumą gamins pigiau negu akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, kūrendama gamtines dujas?

Jeigu savivaldybės administracijos direktoriui iškilo abejonės dėl nepriklausomų šilumos gamintojų veiklos Šiauliuose galimo prieštaravimo 2008 metais patvirtintam miesto šilumos ūkio specialiajam planui, jis, vadovaudamasis Šilumos ūkio įstatymo 3 straipsnio 5 dalimi, dėl išaiškinimo turėjo kreiptis į LR konkurencijos tarybą, papildomai kreiptis į Energetikos ministeriją, Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, o gautus išaiškinimus pateikti savivaldybės tarybos ir komitetų nariams, nepriklausomiems šilumos gamintojams, kurie į jį kreipiasi, su šiais išaiškinimais sudaryti sąlygas susipažinti šilumos vartotojams.

Keistoka, kodėl l. e. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Vaclovas Vingras, kaip ir kai kurie savivaldybės tarybos nariai, tik 2013 m. spalį pastebėjo, jog nuo 2008 m. balandžio 24 d. galiojančiame miesto šilumos ūkio specialiajame plane neįvertinta nepriklausomų šilumos gamintojų veikla gali pažeisti vartotojų interesus naudoti šilumą mažiausiomis sąnaudomis?

Kaip taip neapgalvotai apsirikti, t. y. nepastebėti, kad pagrindinių konkurentų – nepriklausomų šilumos gamintojų – veikla Šiauliuose negalima, kol galios 2008 metais patvirtintas miesto šilumos ūkio specialusis planas, galėjo akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, studijos 5 lape rašydama, jog pirmojo nepriklausomo šilumos gamintojo mieste – uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ – 20 MW galios biokuru kūrenamos katilinės paleidimo derinimo darbai prasidės 2013 m. lapkričio mėn.?

Skaitant Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2013 m. spalio 18 d. raštą Nr. S-2938-11 galima susidaryti nuomonę, kad 2008 metais patvirtintas miesto šilumos ūkio specialusis planas yra svarbesnis dokumentas už nuo 2011 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusį Šilumos ūkio įstatymą, kuriuo visoje Lietuvoje įteisinta nepriklausomų šilumos gamintojų veikla.

Kažkas Šiauliuose ne taip, kažkas čia gudrauja ir net nesibaimina, kad gali būti demaskuotas. Ir gudraujama organizuotai, tikriausiai, tik prieš miesto šilumos vartotojus.

 

PRIDEDAMA:

1. L. e. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Vaclovo Vingro 2013 m. spalio 18 d. raštas Nr. S-2938-11 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“, 2 lapai.

2. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, priimtas 2003 m. gegužės 20 d. (įstatymo redakcija, galiojanti nuo 2013-07-20), 24 lapai.

3. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012 m. gruodžio 27 d. parengta studija „Biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybės“, 12 lapų.

4. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ technikos direktoriaus Virgilijaus Paulavičiaus, finansų ir ekonomikos direktorės Audronės Čepulienės atsakymas į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Aurimo Nausėdos 2012 m. gruodžio 27 d. paklausimą, 3 lapai.

5. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ generalinio direktoriaus Česlovo Kaspučio atsakymas į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Artūro Visocko 2013 m. birželio 13 d. pateiktus klausimus, 4 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

Parašykite komentarą

CAPTCHA