Pereiti į pagrindinį turinį

  • Lietuvos paštas

Siunčiu akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ Tinklo padalinio Kontaktų centro skyriaus vadovės Jurgitos Kuznecovienės 2020 m. balandžio 27 d. raštą Nr. 3-2020-01881 „Dėl mokesčių už šilumą ir karštą vandenį, skirtų akcinei bendrovei „Šiaulių energija“. 
Šiuo raštu buvo atsakyta į Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2020 m. balandžio 21 d. prašymą patikslinti, kodėl nuo 2019 m. birželio 1 d. akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ Šiaulių skyriuose nebepriimami mokesčiai už šilumą ir karštą vandenį, skirti akcinei bendrovei „Šiaulių energija“. 
2017 m. balandžio 24 d. akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ su akcine bendrove „Lietuvos paštas“ pasirašė Įmokų priėmimo sutartį Nr. 2017-62. Šioje sutartyje buvo nustatyta, kad vienos įmokos priėmimo ir administravimo kaina be PVM bus 0,30 Eur (0,36 Eur su PVM), akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“ neimant mokesčio už įmokos priėmimą iš vartotojo. 
Sutartis turėjo galioti 12 mėn. nuo pasirašymo dienos ir galėjo būti pratęsta tokiomis pačiomis sąlygomis du kartus po 12 mėn. šalims raštu susitarus, t. y. sutartis galėjo galioti 36 mėn. 
Akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“, 2019 m. pavasarį, įvertinusi įmonės patiriamas sąnaudas, nesutiko sutarties pratęsti tokiomis pačiomis sąlygomis. 
Šalys, siekdamos apie sutarties nutraukimą tinkamai informuoti vartotojus, sutarties galiojimą pratęsė iki 2019 m. gegužės 31 d. 
Akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“ nuo 2019 m. birželio 1 d. iš Šiaulių miesto gyventojų nebepriėmė mokesčių už šilumą ir karštą vandenį motyvuodama tuo, kad su akcine bendrove „Šiaulių energija“ nėra pasirašytos galiojančios sutarties dėl mokesčių už šilumą ir karštą vandenį priėmimo ir administravimo. 
Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ 2020 m. balandžio 10 d. paskelbė naują viešojo pirkimo konkursą dėl įmokų priėmimo ir administravimo paslaugų, kurio viena iš laimėtojų buvo ir akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“. 
Vadovaudamasi naujai pasirašyta sutartimi Nr. 2020-80, akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“ nuo 2020 m. gegužės 8 d. vėl pradėjo priimti ir administruoti įmokas pagal vartotojams akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ pateiktas sąskaitas. 
Sutartyje Nr. 2020-80 nustatyta, kad: 
- akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ vienos įmokos administravimo kaina bus 0,10 Eur su PVM arba 0,08 Eur be PVM; 
- visa įmokos priėmimo kaina, taikoma akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ ir vartotojui kartu, negalės viršyti 0,40 Eur be PVM (taikoma kaina vartotojui negalės viršyti 0,32 Eur be PVM); 
- visa įmokos priėmimo kaina, taikoma akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ ir vartotojui kartu, negalės viršyti 0,48 Eur su PVM (taikoma kaina vartotojui negalės viršyti 0,38 Eur su PVM). 
Sutartyje nebeliko draudimo akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“ taikyti mokestį vartotojui už įmokos priėmimą. 

Šilumos ir karšto vandens vartotojo vienos įmokos administravimo mokestis, kurį akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ dabar moka akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“, sumažintas iki 0,10 Eur su PVM, kai tuo tarpu ta pati akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ kitiems įmokas priimantiems ūkio subjektams už tą pačią paslaugą moka nuo 0,14 iki 0,30 Eur su PVM. 
Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“ sutikus įmokos administravimo mokestį jai sumažinti iki 0,10 Eur su PVM, sutiko, kad akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“ iš šilumos ir karšto vandens vartotojo imtų 0,29 Eur su PVM įmokos priėmimo mokestį su galimybe šį mokestį padidinti iki 0,38 Eur su PVM. 
Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“ sutikus įmokos administravimo mokestį jai sumažinti iki 0,10 Eur su PVM, sutiko, jog įmokos priėmimo ir administravimo kaina nuo 0,36 Eur su PVM iš pradžių būtų pakelta iki 0,39 Eur su PVM, o po to – iki 0,48 Eur su PVM, t. y. būtų pakelta 0,12 Eur su PVM arba beveik 30 %. 
Akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“ iš akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ ima tik 0,10 Eur su PVM įmokos administravimo mokestį, kai tuo tarpu uždaroji akcinė bendrovė „Perlas Finance“ ir uždaroji akcinė bendrovė SOLLO iš akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ ima po 0,18 Eur su PVM įmokos administravimo mokestį. 
Tačiau iš šilumos ir karšto vandens vartotojo akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“ ima 0,29 Eur su PVM įmokos priėmimo mokestį, kai tuo tarpu uždaroji akcinė bendrovė „Perlas Finance“ už tą pačią paslaugą ima nuo 0,21 iki 0,25 Eur su PVM, o uždaroji akcinė bendrovė SOLLO - tik 0,21 Eur su PVM. 
Akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“ ir akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ 2020 m. gegužės 8 d. pasirašė sutartį, kuria buvo susitarta iki minimumo sumažinti įmokos administravimo mokestį akcinei bendrovei „Šiaulių energija“, atitinkamai padidinant įmokos priėmimo mokestį šilumos ir karšto vandens vartotojui, o taip pat ir bendrą įmokos priėmimo ir administravimo mokestį, kuris leis akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“ už vieną šilumos ir karšto vandens vartotojo įmoką gauti nuo 0,03 Eur su PVM iki 0,12 Eur su PVM daugiau nei ji gaudavo iki 2019 m. birželio 1 d. 
 

 

E/

Nr.

Sutarties pasirašymo

DATA

Gauna LP, Eur/įmoką (su PVM)

Moka, Eur/įmoką (su PVM)

ŠE

Įmokos mokėtojas

1

2017 m. balandžio 24 d.

 

0,36

0,36

0,00

2

2020 m. gegužės 8 d.

(jau taikomi įkainiai)

0,39

0,10

0,29

3

2020 m. gegužės 8 d.

(numatyti taikyti įkainiai)

0,48

0,10

0,38

SKIRTUMAS

Eur/įmoką (su PVM)

nuo 0,03 iki 0,12

LP naudai

0,26

ŠE naudai

nuo 0,29 iki 0,38

įmokos mokėtojo nenaudai

 

 

Įmokos priėmėjo pavadinimas

Moka, Eur/įmoką (su PVM)

ŠE

Įmokos mokėtojas

ŠE ir įm. mokėtojas

 

Moka

Mokės

Moka

Mokės

1

UAB „Perlas“

0,18

0,25

 

0,43

 

3

AB „Lietuvos paštas“

0,10

0,29

0,38

0,39

0,48

SKIRTUMAS

0,08

0,04

0,13

- 0,04

0,05

 

 

Įmokos priėmėjo pavadinimas

Moka, Eur/įmoką (su PVM)

ŠE

Įmokos mokėtojas

ŠE ir įm. mokėtojas

 

Moka

Mokės

Moka

Mokės

1

UAB SOLLO

0,18

0,21

 

0,39

 

2

AB „Lietuvos paštas“

0,10

0,29

0,38

0,39

0,48

SKIRTUMAS

0,08

0,08

0,17

0,00

0,09

 

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ 2019 m. rugsėjo 4 d. rašte Nr. SD-1972 rašo, jog, derėdamasi su akcine bendrove „Lietuvos paštas“, turi didesnę derybinę galią nei pavienis vartotojas, todėl siekia kiek įmanoma sumažinti ne tik įmokos administravimo, bet ir įmokos priėmimo mokesčio dydį. 
Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, su akcine bendrove „Lietuvos paštas“ pasirašydama 2020 m. gegužės 8 d. sutartį Nr. 2020-80, sau iki minimumo susimažino įmokos administravimo mokesčio dydį, vietoj 0,14 - 0,30 Eur su PVM mokėdama tik 0,10 Eur su PVM. 
Tačiau pagal šią sutartį šilumos ir karšto vandens vartotojui akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“ už įmokos priėmimą reikia mokėti 0,29 Eur su PVM, o netrukus reikės mokėti net 0,38 Eur su PVM, kai tuo tarpu uždaroji akcinė bendrovė „Perlas Finance“ šiuo metu iš vartotojo ima 0,25 Eur su PVM, o uždaroji akcinė bendrovė SOLLO - tik 0,21 Eur su PVM. 
Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, derėdamasi su akcine bendrove „Lietuvos paštas“ ir šiose derybose turėdama didesnę derybinę galią nei pavienis vartotojas, labai naudingai susitarė dėl įmokos administravimo mokesčio sau ir labai nenaudingai susitarė dėl įmokos priėmimo mokesčio vartotojui. 

Akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“, lyginant su uždarąja akcine bendrove „Perlas Finance“ ir uždarąja akcine bendrove SOLLO, 0,08 Eur su PVM mažesniu įmokos administravimo mokesčiu pamaloninusi akcinę bendrovę „Šiaulių energija“: 
- 0,04 Eur su PVM didesniu įmokos priėmimo mokesčiu, lyginant su uždarąja akcine bendrove „Perlas Finance“, ir 0,08 Eur su PVM didesniu įmokos priėmimo mokesčiu, lyginant su uždarąja akcine bendrove SOLLO, apmokestino šilumos ir karšto vandens vartotojus; 
- 0,13 Eur su PVM didesniu įmokos priėmimo mokesčiu, lyginant su uždarąja akcine bendrove „Perlas Finance“, ir 0,17 Eur su PVM didesniu įmokos priėmimo mokesčiu, lyginant su uždarąja akcine bendrove SOLLO, rengiasi dar labiau apmokestinti šilumos ir karšto vandens vartotojus. 

Įdomu pastebėti, kad akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“, atsakydama į asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ paklausimus, ir 2019 m. liepos 22 d., ir 2020 m. balandžio 27 d. atsakymuose stengėsi nepaminėti įmokų priėmimo ir administravimo paslaugų buvusių ir esamų kainų, tą patį 2019 m. liepos 16 d. ir 2019 m. rugsėjo 4 d. atsakymuose padarė ir akcinė bendrovė „Šiaulių energija“. 
Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2020 m. birželio 3 d. ir 2020 m. birželio 29 d. atsakymuose nors ir rašoma apie įmokų priėmimo ir administravimo paslaugų kainas, kurias buvo prašoma įvardyti, tačiau vienu atveju šios kainos minimos su PVM, o kitu atveju – be PVM. 
Lieka neaišku, kodėl taip daroma, tačiau tai gyventojui, norinčiam atlikti kainų analizę ir palyginimus, labai apsunkina ir prailgina darbą, kartais daro jį sunkiai įmanomu. 
Juk įmokų priėmimo ir administravimo paslaugų kainomis besidomintiems gyventojams nereikalingos šių paslaugų kainos be PVM, jeigu gyventojai visada moka kainomis, į kurias įeina ir 21 % PVM. 
Dar blogiau – kai prie įmokų priėmimo ir administravimo paslaugų kainų dažnai net nenurodoma, ar ta kaina yra su PVM, ar - be PVM. 
Tada, norint ką nors išsiaiškinti, reikia po kelis kartus rašyti ir akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“, ir akcinei bendrovei „Šiaulių energija“, o tai užtrukti gali ir metus laiko. 
Apie kainas be PVM kalbėti būtų etiška tik bendraujant įmonės viduje arba tarp įmonių, bet ne tarp įmonės ir jos paslaugas perkančių gyventojų. 

Asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ 2021 m. kovo 22 d. raštu Nr. 17 V pabandė išsiaiškinti, kodėl akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“, lyginant su uždarąja akcine bendrove „Perlas Finance“ ir uždarąja akcine bendrove SOLLO, šiuo metu taiko tokį didelį įmokos priėmimo mokestį šilumos ir karšto vandens vartotojams ir tokį mažą įmokos administravimo mokestį akcinei bendrovei „Šiaulių energija“. 
Akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ Finansinių paslaugų departamento vadovė Ingrida Čegytė-Grinienė 2021 m. kovo 31 d. rašte paaiškino, jog akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ ir kitų paslaugų teikėjų įmokoms priimti vartotojams taikomas standartinis įmokų priėmimo 0,29 Eur tarifas, kurio dydis nustatytas bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu. 
Papildomai buvo paaiškinta, jog įmokų administravimo tarifas yra tarp bendrovės ir perkančiosios organizacijos sudarytos sutarties objektas, o sutarties sąlygos būna apibrėžtos viešojo pirkimo metu. 
Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ skelbtam viešojo pirkimo konkursui dėl įmokų priėmimo ir administravimo paslaugų uždaroji akcinė bendrovė „Perlas Finance“ sugebėjo pasiūlyti 0,21 - 0,25 Eur su PVM, uždaroji akcinė bendrovė SOLLO – 0,21 Eur su PVM už įmoką, o akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“ sugebėjo pasiūlyti tik 0,29 Eur už įmoką. 
Tai vienas iš pavyzdžių kaip nepateisinamai neefektyviai dirba akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“. Taip prastai dirbant ir neturint kuo pasiteisinti, reikia leisti suprasti, kad įmokų administravimo tarifas yra bendrovės ir perkančiosios organizacijos tarpusavio komercinė paslaptis, kurią atskleidus bus blogai ir akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“, ir perkančiajai organizacijai, o tokios paslapties neatskleidus liks blogai tik įmokų mokėtojams, kurių interesai niekam nerūpi. 
Asociacija pabandė išsiaiškinti, kokio dydžio (Eur už įmoką su PVM) patiriamos sąnaudos lėmė, kad akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“ nuo 2019 m. gegužės 31 d. turėjo nuraukti įmokų priėmimo ir administravimo sutartį su akcine bendrove „Šiaulių energija“ ir iki 2020 m. gegužės 8 d. nebepriimti iš gyventojų mokesčių už šilumą ir karštą vandenį. 
Akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ Finansinių paslaugų departamento vadovė Ingrida Čegytė-Grinienė 2021 m. kovo 31 d. rašte paaiškino, jog, kaip asociacija 2021 m. kovo 22 d. rašte Nr. 17 V ir minėjo, bendrovė 2019 metais nepratęsė sutarties su akcine bendrove „Šiaulių energija“ remdamasi sutarties sąlygomis. 
Kokio dydžio patiriamas sąnaudas įvertinusi 2019 m. pavasarį bendrovė nesutiko sutarties su akcine bendrove „Šiaulių energija“ pratęsti tokiomis pačiomis sąlygomis, akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“ neatskleidė negeranoriškai, t. y. apgaule išsisukdama nuo atsakymo. 
Akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“ net neatsakė į klausimą, nuo kada bendrovė planuoja įmokos iš šilumos ir karšto vandens vartotojų priėmimo mokestį kelti nuo 0,29 Eur su PVM iki 0,38 Eur su PVM, nors sutartyje su akcine bendrove „Šiaulių energija“ tokia galimybė yra numatyta iš anksto. 
Tokios sutartys, tokie susitarimai su akcine bendrove „Lietuvos paštas“ nedaro garbės ir akcinei bendrovei „Šiaulių energija“. 

PRIDEDAMA: 
1. Akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ Tinklo padalinio Kontaktų centro skyriaus vadovės Jurgitos Kuznecovienės 2020 m. balandžio 27 d. raštas Nr. 3-2020-01881 „Dėl mokesčių už šilumą ir karštą vandenį, skirtų akcinei bendrovei „Šiaulių energija“, 1 lapas. 
2. Akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“ skirtas 2020 m. balandžio 21 d. prašymas Nr. 10 V „Dėl mokesčių už šilumą ir karštą vandenį, skirtų akcinei bendrovei „Šiaulių energija“, 2 lapai. 
3. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2020 m. birželio 29 d. raštas Nr. SD-1126 „Dėl vartotojų įmokų pagal AB „Šiaulių energija“ vartotojams pateiktas mokėjimo sąskaitas priėmimo ir administravimo mokesčio“, 2 lapai. 
4. Akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ skirtas 2020 m. birželio 16 d. raštas Nr. 20 SE „Dėl vartotojų įmokų, skirtų už šilumą ir karštą vandenį, priėmimo ir administravimo mokesčio“, 1 lapas. 
5. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2020 m. birželio 3 d. raštas Nr. SD-973 „Dėl įmokų pagal AB „Šiaulių energija“ vartotojams pateiktas mokėjimo sąskaitas priėmimo ir administravimo akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ tinkle“, 2 lapai. 
6. Akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ skirtas 2020 m. gegužės 15 d. raštas Nr. 18 SE „Dėl įmokų už šilumą ir karštą vandenį, skirtų akcinei bendrovei „Šiaulių energija“, priėmimo ir administravimo akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ tinkle“, 2 lapai. 
7. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2019 m. rugsėjo 4 d. raštas Nr. SD-1972 „Dėl vartotojų įmokos už AB „Šiaulių energija“ teikiamas paslaugas priėmimo mokesčio“, 1 lapas. 
8. Akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ skirta 2019 m. rugpjūčio 11 d. užklausa „Dėl mokesčių už šildymą ir karštą vandenį“, 1 lapas. 
9. Akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ Tinklo padalinio Kontaktų centro skyriaus vadovės Jurgitos Kuznecovienės 2019 m. liepos 22 d. raštas Nr. 3-2019-03653 „Dėl gauto kreipimosi“, l lapas. 
10. Akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“ skirtas 2019 m. liepos 12 d. raštas Nr. 13 V „Dėl mokesčių už šilumą ir karštą vandenį, skirtų akcinei bendrovei „Šiaulių energija“, 2 lapai. 
11. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ generalinio direktoriaus Virgilijaus Pavlavičiaus 2019 m. liepos 16 d. raštas Nr. SD-1609 „Dėl informacijos pateikimo“, 1 lapas. 
12. Akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ skirtas 2019 m. liepos 12 d. raštas Nr. 14 SE „Dėl mokesčių už šilumą ir karštą vandenį, skirtų akcinei bendrovei „Šiaulių energija“, 2 lapai. 
13. Akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“ skirtas 2021 m. kovo 22 d. raštas Nr. 17 V „Dėl įmokos, kurią moka akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens vartotojai, priėmimo mokesčio“, 2 lapai. 
14. Akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ Finansinių paslaugų departamento vadovės Ingridos Čegytės-Grinienės 2021 m. kovo 31 d. raštas „Dėl 2021 m. kovo 22 d. kreipimosi“, 1 lapas. 


Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos 
„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija
 

Parašykite komentarą

CAPTCHA